Ännu fler hus i Gäddvik

Publicerad 2022-01-07

Samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked i augusti 2021 för ytterligare ca 40 tomter med tillhörande brygganläggning i Gäddvik. Nämnden anser att planerna överensstämmer med översiktsplanen eftersom det finns ett utpekat utvecklingsstråk på Norra Finnö.

40 nya tomter föreslås mellan Frisksjön och väg 210. De är markerade med röda rutor. Den större röda rutan i nordost är placering av ny hamnanläggning för de nya husens behov. Karta från planbeskedets handlingar.

Avloppsvattnet från de nya husen planeras ledas till reningsverk i Tyrislöt, men det förutsätter att ett nytt reningsverk byggs.

Ny båthamn i Gäddvik

Norr om Ladviken vill markägaren bygga en ny båthamn för de 40 nya husens behov. Redan nu har en väg byggts fram till en brygga. Stora sår är gjorda i strandnaturen.

Ladviken till vänster. Till höger finns redan en brygga med grusväg och grusplan ovanför. Stora sår är gjorda i strandnaturen, som är reserverad för friluftsliv enligt gällande plan för Gäddvik. Bilden tagen från sydost. Foto Lotta Lanne

Vi konstaterar att ”stora opåverkade strandområden” tillgängliga för det rörliga friluftslivet minskar ännu mer. Stränder bebyggs och fritidsbåtarnas antal ökar.