Reningsverk i repris i Tyrislöt

Publicerat 2021-10-27

För ett år sedan fick Söderköpings kommun bakläxa på sina planer att bygga ett nytt reningsverk i Tyrislöt. Det var Mark- och miljödomstolen, som undanröjde kommunens beslut om ny detaljplan med hänvisning till bl a bristfällig miljökonsekvensbeskrivning och att reningsverket bara låg 60 m från närmaste bostadshus. Nu är reningsverket tillbaka på samma vallåker och samma plats men nu falurött och försett med sadeltak och träd runt omkring.

Det var lagom till midsommar 2019 som kommunfullmäktige i Söderköping fattade beslut om detaljplan för ett nytt reningsverk på en vallåker alldeles bredvid väg 210 vid infarten till Tyrislöt. Beslutet överklagades av flera grannar som inte ville ha ett reningsverk inpå knutarna och påminde kommunen om att de själva i sin Vision Tyrislöt hade förutsatt att reningsverket skulle placeras utanför Tyrtislöt samt avsatt det här området för camping och senare eventuellt parkering. De klagande hade många fler invändningar och menade också att kommunen inte ordentligt hade prövat alternativa placeringar, exempelvis i närheten av Gäddvik. Reningsverket är avsett att ta hand om avlopp från både Gäddvik, Sanden och Tyrislöt och ersätta de två äldre verk som idag finns i Sanden och Tyrislöt.

Länsstyrelsen, som prövade överklagandena fann inte invändningarna tillräckligt tungt vägande men det gjorde däremot Mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen påpekade dels att det föreslagna reningsverket inte följde Boverkets rekommendationer om minst 300 meters skyddsavstånd till närmaste boningshus, dels att både miljökonsekvensutredningen och utredningen av alternativa lokaliseringar var för bristfälliga för att kunna läggas till grund för ett beslut om detaljplan. Och därmed upphävde domstolen kommunens beslut i september förra året.

Nytt förslag på samma plats och med likartat innehåll ställs ut
Nu kommer kommunen tillbaka med ett nytt förslag till detaljplan som just nu finns att ta del av och lämna synpunkter på senast till den 29 oktober. I sak är det inte några större förändringar i förhållande till det tidigare förslaget. Det handlar fortfarande om samma plats och samma storlek på byggnaden men för att göra den något mindre iögonenfallande föreslår man nu att det ska planteras träd runt byggnaden och den ska målas i falurött med avsikten att den ska se ut som en mera traditionell lantlig ekonomibyggnad. Däremot har förslaget nu baserats på en ny strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en utförligare utredning av alternativa placeringar, som emellertid inte ledde till att man hittade någon bättre placering av ett nytt reningsverk.

Eftersom förändringarna i förhållande till förra förslaget är så begränsade har kommunen inte bedömt att det varit nödvändigt att genomföra ett nytt samråd med de närmast berörda utan förslaget har ställts ut direkt till allmänt beskådande. Det återstår nu att se om den nya detaljplanen klarar sig utan nya överklaganden.

Den nya miljöbedömningen och övriga planhandlingar finns att läsa på Söderköpings hemsida som du kan klicka dig fram till här.

I fonden av den här vallåkern är det tänkt att det nya reningsverket för Gäddvik, Sanden och Tyrislöt ska byggas. Om det sedan fortfarande är kommunpolitikernas Vision (Tyrislöt) att ett nytt campingområde ska bli närmsta granne med reningsverket framgår inte av den aktuella detaljplanen. Foto:Lotta Lanne