Reningsverket i Tyrislöt åter i Miljödomstolen

Publicerat 2022-02-04

Det bästa lokaliseringsalternativet för ett nytt reningsverk på Norra Finnö är på denna vall vid infarten till Tyrislöt, menar Söderköpings kommun. Foto: Lotta Lanne

Söderköpings kommun har tappat kontrollen över VA-situationen på Norra Finnö på grund av en överetablering av fritidstomter dit exploatörer har tillåtits dra nuvarande VA-nät till förfång för andra. Det skriver en av de som överklagat kommunens beslut om nytt reningsverk i Tyrislöt till Mark-och miljödomstolen.  ”Det har lett till att det kommunen själv kallar Vackra S:t Anna håller på att förstöras.” Andra klagande lyfter fram närheten till boningshus, hot mot grundvatten och vattnet i Finnfjärden, bristfällig lokaliseringsutredning och åsidosättande av detaljplaneprocessen.

Arkipelaget har tidigare berättat om Söderköpings planer på att bygga ett nytt reningsverk vid infarten till Tyrislöt, trots att kommunen i sin Vision Tyrislöt utgått från att ett kommande reningsverk INTE skulle placeras i Tyrislöt. Kommunens beslut om detaljplan för reningsverket överklagades av flera av de närboende och Mark- och miljödomstolen undanröjde kommunens beslut med hänvisning till att reningsverket skulle hamna för nära befintlig bebyggelse och att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig.

”Begränsade demokratiska möjligheter att påverka beslutet”
Kommunen gjorde en ny lokaliseringsutredning och kom fram till att just den här vallen vid sidan av vägen var den allra bästa platsen att placera det nya reningsverket på. För att det skulle smälta in bättre i miljön föreslogs dock att det skulle rödfärgas och att blommor och träd skulle planteras omkring. Eftersom förändringarna var så små ansåg inte kommunen att det var nödvändigt med ett nytt samrådsförfarande utan fullmäktige beslöt vid sitt sista sammanträde före jul att anta detaljplanen. Det ledde sedan till att den tid de berörda fastighetsägarna hade på sig för att begrunda förslaget var tre veckor mitt i storhelgerna. Därmed har de demokratiska möjligheterna att påverka beslutet kraftigt begränsas, anför ett par av de klagande, som bl.a. vill ha kommunens hantering prövad av domstolen.

De sex lokaliseringsalternativ som jämförts är utmärkta med svart. På sluttampen stod valet mellan Tyrislöt ((4) och en plats i närheten av Ekö (1). Placeringen vid Ekö bedömdes vara mycket skadlig för naturmiljön medan placeringen vid Tyrislöt inte bedömdes ha någon påverkan på naturmiljön.

Nya lokaliseringsutredningen ifrågasatt
Elva personer har överklagat beslutet och de flesta ifrågasätter den nya lokaliseringsutredning som kommunen uppdragit åt en konsult att göra. De efterlyser på vilka grunder de sex platser som prövats valts ut; varför har man exempelvis inte alls tittat på alternativ som föreslagits av ortsbor? Och hur kan alla aspekter (som markberedning, ledningsdragning, närhet till bebyggelse, trafik och buller, naturmiljö samt landskapsbild) poängsättas som om de var precis lika viktiga? När det gäller ett storskaligt reningsverk borde väl närheten till bebyggelse väga tyngre än exempelvis markberedning, menar ett par av de klagande som även frågar: Hur kan det vara att det bara finns ett enda lokaliseringsalternativ – det vid Tyrislöt – som inte anses ha någon påverkan på naturmiljön?

Mark-och miljödomstolen får bedöma för andra gången
Andra invändningar som framförs gäller trafiksituationen på väg 210 där Trafikverket bedömt att transporterna till och från ett nytt reningsverk inte utgör något problem samt Sveriges geologiska undersökningars utsaga om vattentillgången i området; den är alltför allmän och återspeglar inte verkligheten, menar ett par av de klagande.

Det är nu Mark- och miljödomstolen i Växjö som än en gång får granska en detaljplan för ett nytt reningsverk vid Tyrislöt.