2022 är det småskaliga fiskets år

Publicerat 2022-01-30

Det är inte bara en del av Östersjöns fiskar som mår pyton. Fiskarna i världshaven ligger också pyrt till på grund av att 90 procent av fiskebestånden antingen är maximalt fiskade eller överfiskade. Nu har FAO – FNs livsmedels och jordbruksorganisation – deklarerat 2022 som det småskaliga fiskets år och i Sverige har Naturskyddsföreningen hakat på med ett upprop mot överfisket och för en omställning till ett hållbart småskaligt fiske.

Det är FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, som utsett 2022 till det småskaliga fiskets år.
Att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling, är ett av de globala målen på Agenda 2030.

Att det är FNs livsmedels- och jordbruksorganisation som nu driver på för omställning av fisket i världen beror bl a på att den nuvarande fiskeripolitiken inte bara är ett miljöhot – den är också ett hot mot människors försörjning och tillgång på mat. Förhoppningen är att det småskaliga fiskets år 2022 ska få världens regeringar att förändra sin fiskeripolitik så att den främjar ett hållbart småskaligt fiske.

I Naturskyddsföreningen upprop för att stoppa överfisket har de identifierat fem problem med fisket idag:
– Det fiskas för mycket
– Det fiskas med destruktiva metoder
– Fiskesektorn är djupt orättvis
– Fisk från industrifisket blir foder istället för mat
– Industriellt fiske för nära kusten

I uppropet, som intresserade kan skriva på via nätet, uppmanas den svenska regeringen att aktivt lyfta och prioritera utvecklingen av ett hållbart småskaligt fiske, både inom EU och i Sverige, genom att


– verka för en omställning av fisket så att ett selektivt och skonsamt småskaligt fiske ges företräde till kustnära fiskeområden och fiskeresurser och driva på för att sådant fiske får en exklusiv och utökad zon avsatt både inom EU och globalt.

– verka för en permanent utflyttning av den svenska trålgränsen till 12 nautiska mil och att den nationella kvottilldelningen ska sättas på en sådan nivå att den bidrar till en omställning till ett selektivt och skonsamt fiske.

Du kan läsa mer om det småskaliga fiskets år på Naturskyddsföreningen hemsida.