Allemansrätten

Allemansrätten innebär att vi har rätt att ströva på annans mark och tälta, lägga till eller ankra upp med båten något dygn. Grunden för hur vi ska uppföra oss ligger i ”inte störa, inte förstöra”.

Hemfridzonen runt privathus ska respekteras. I öppen terräng handlar det om cirka 70 meters avstånd. Om sikten är skymd till boningshuset eller tomten är avskild med mur, staket eller liknande kan man gå närmare. Den som har ett bostadshus får inte utvidga sin hemfridzon med flaggstång, utemöbler med mera.

Utanför sjöbodar finns inte en hemfridzon. Däremot får allmänheten inte gå in i sjöbodarna.

Bryggor som ligger utanför hemfridzoner kan användas av allmänheten så länge inte ägaren använder den. En tillfällig tilläggning med båten är tillåten.

I områden som är betydelsefulla för friluftslivet kan länsstyrelsen ålägga markägaren att bygga övergångar vid stängsel, på det allmännas bekostnad.

Mer information om allemansrätten finns på Natuvårdsverket

Publicerad 2021-03-15

Kompletterad 2021-04-27