Hjälp ”miljöpolisen” med nedprioriterat brott!

Publicerad 2024-03-24 Kompletterad 2024-03-30

Hjälp polisen att utreda och förebygga miljöbrott genom att tipsa eller anmäla om du känner till eller misstänker någon form av miljöbrott! Den uppmaningen finns på polisens hemsida och den kan behövas med tanke på att de flesta miljöbrott enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) troligen aldrig upptäcks än mindre anmäls. Miljöbrott saknar ofta ett tydligt offer, till skillnad från när någon blir rånad eller misshandlad. För det mesta är det bara miljön som torskar och den har ingen egen talan och få som försvarar den.
Men Polisen är en av miljöns försvarare och där finns särskilt utbildade poliser som utreder miljöbrott i samarbete med Åklagarmyndigheten. Och med miljöbrott menas inte bara stora spektakulära oljeutsläpp eller nergrävda gifttunnor. ”Alla brott mot miljöbalken kan anmälas och alla anmälningar prövas”, försäkrar förundersökningsledare Thomas Ohrmér – en av ”miljöpoliserna” som arbetar med misstänkta miljöbrott i våra trakter.

Håller det på att bildas en sopstation nere vid sjön – säg till innan det blivit ett sopberg.! Det är inte bara miljökatastrofer som räknas för ”miljöpolisen”. Även mindre allvarliga brott mot Miljöbalken – att någon exempelvis glömt att anmäla till kommunen var muddermassor ska läggas – kan komma att bestraffas. Men samtidigt är miljöbrotten en nedprioriterad brottstyp och de flesta varken anmäls, går till åtal eller hamnar i domstol.
Foto: Wiwi Samuelsson

Under 2022 anmäldes inte ens 4 500 miljöbrott i Sverige vilket kan jämföras med närmare 200 000 bedrägeribrott, ca 15 000 barnmisshandelsbrott, 62 700 cykelstölder och ca 9 600 våldtäkter.

­De flesta miljöbrott som anmäls kommer inte från privatpersoner utan från myndigheter, berättar Thomas Ohrmér. Det är myndigheter som kommuner och länsstyrelser, som i sin tillsynsverksamhet oftast upptäcker miljöbrott. Och om de har anledning att misstänka att ett miljöbrott har begåtts så har de en absolut skyldighet att anmäla det till oss utan att de själva har utrett det eller gjort någon bedömning av om brottet gjorts med uppsåt eller av misstag eller okunskap. – Vi på polisen har sedan en skyldighet att först ta ställning till om en förundersökning ska inledas eller ej. Det ska vi göra så fort det finns anledning att tro att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Om vi inte avskriver ärendet så påbörjas förundersökningen. Ofta finns det ingen misstänkt i ärendet och då blir det ett av syftena med förundersökningen att utreda det. Förundersökningen görs i samverkan med Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inom Åklagarmyndigheten. Riksenheten arbetar på fem olika ställen i landet och ärenden som gäller Östgötaskärgården hanteras av kontoret i Jönköping.

Tipsa eller anmäl miljöbrott till kommun och/eller polis
– Om du som privatperson misstänker ett miljöbrott, finns det flera olika möjligheter att ingripa, berättar Thomas Ohrmér. Om man vet vilken kommun som är tillsynsansvarig för det område där det misstänkta brottet sker eller har skett, kan man höra av sig till kommunen som kan öppna ett tillsynsärende. Bedömer miljöhandläggaren att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts så leder de misstanken vidare till oss genom att göra en åtalsanmälan.

”Miljöbrotten nedprioriterade i alla instanser”
Söderköpings kommun förefaller rätt förskonad från miljöbrott om man ser till statistiken. Under åren 2019 och t o m 2023 anmäldes 23 ärenden, varav kommunen anmälde 9 dvs. en dryg handfull per år.

Men det kan förstås också bero på att kommunen inte arbetade särskilt mycket med sitt tillsynsuppdrag och inte heller fick in många anmälningar om exempelvis brott mot strandskyddet, nedskräpning eller dumpning alternativt att de inte gjorde åtalsanmälan i enlighet med sin skyldighet.
Både misstanken om bristande tillsyn och underlåtenhet att anmäla, bekräftas av Svenska Naturskyddsföreningens jurist Rebecca Nordenstam, som konstaterar att miljöbrott är nedprioriterade brott i alla instanser. Till samma slutsats kom även Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)2006 i rapporten Är vi bra på miljöbrott? En snabbanalys,

Anonyma tips/anmälningar kan också leda till förundersökning
– Men det är även möjligt att göra anmälan direkt till polisen om inte kommunen reagerar på en misstanke om miljöbrott, som de får in, försäkrar Thomas Ohrmér. Och det kan antingen göras genom tips till oss eller genom en muntlig eller skriftlig anmälan och en privatperson som vill förbli okänd kan göra det anonymt. Oavsett vilket startar vi en förundersökning om en förundersökningsledare bedömer att det finns grund för det. Vi utreder vad som hänt i samverkan med berörda myndigheter och genom att tala med den person som är misstänkt eller företrädare för det företag som anmälts.
– I slutändan genomförs en bedömning av beslutsfattare bl.a. om de subjektiva rekvisiten anses styrkta dvs. om den misstänkte handlat med uppsåt eller av oaktsamhet. Bara för att det konstaterats att själva gärningen är brottslig behöver inte gärningen vara straffbar; en person bedöms kanske inte ha varit oaktsam på ett sådant sått som krävs för straffansvar. Sedan finns det fler faktorer som gör att en gärning inte är straffbar. För de allra flesta brott finns preskriptionstider och när det gäller brott mot miljöbalken har de flesta ett straffmaximum på 2 års fängelse vilket innebär en preskriptionstid på fem år.

Åklagaren tar till slut ställning till om det material som samlats in kommer att hålla för en domstolsprövning. Är svaret ja väcks åtal annars lägger åklagaren ner förundersökningen och avskriver ärendet. Både polisens och åklagarens beslut att lägga ned en förundersökning kan överprövas LÄNK liksom åklagarens beslut att inte väcka åtal.

Utredningssekretess råder tills avslut eller åtal
Under hela det förberedande arbetet hos polisen och förundersökning råder utredningssekretess, dvs. varken den misstänkte eller någon annan har rätt att ta del av handlingarna i ärendet. Det innebär exempelvis att det inte syns att en åtalsanmälan gjorts, om någon begär ut diariekort eller beslut från kommunen. Kommunens beslut kan vara ”att lämna ärendet utan ytterligare åtgärd” men det innebär bara att kommunen i sin tillsynsroll inte kommer att göra något mera – exempelvis ny tillsyn eller kräva att ”syndaren” återställer miljön. Men att en åtalsanmälan gått iväg och håller på att utredas av ”miljöpolisen” syns ingenstans förrän ärendet antingen är avslutat hos polisen eller har gått till åtal. Då släpps utredningssekretessen och då kan också den ”misstänkte” se vem/vilka som anmält misstanke om miljöbrott om det inte är anonym tipsare/anmälare som utlöst utredningen.

Böter eller företagsbot vanligaste straffet
– I verkligheten är det sällan miljöbrotten avgörs i domstol, konstaterar Thomas Ohrmér. Alla miljöbrott begås heller inte med avsikt. Ibland är det okunskap, nonchalans eller helt enkelt glömska som ligger bakom. Betydligt vanligare än en dom i domstol är att brottet straffas och sonas med böter. Är det ett företag som har bedrivit brottslig verksamhet kan motsvarande straff bli en företagsbot.

Då har den misstänkte erkänt sitt brott och accepterat sitt ”straff” dvs. strafföreläggandet, som innebär att vederbörande ska betala en viss summa; hur stor den blir beror på hur allvarligt brottet är. Både ”uppsåt” och ”oaktsamhet” kan vara straffbart – det hjälper alltså inte att man försäkrar att man ”bara glömde” att exempelvis anmäla var massorna från muddringen runt bryggan skulle placeras; inte ens om kommunen försäkrar att de skulle ha sagt OK om en anmälan lämnats in.

Gamla impregnerade telefonstolpar som blivit liggande i naturen fortsätter att att läcka kreosot.
Att anlägga en brygga är en åtgärd som bl a kräver anmälan till länsstyrelsen om vattenverksamhet och ofta även strandskyddsdispens. Utan anmälan är det ett brott mot miljöbalken.
Foto: Wiwi Samuelsson