Fortsatt dramatik kring sillkvoten i Östersjön

Publicerad 2024-01-29

När Arkipelaget senast rapporterade om EUs vingliga färd fram till fastställda sillkvoter i Östersjön trodde vi att EU-kommissionen kanske till nästa års kvotbeslut tänkte beställa sannolikhetsbedömningar avseende sillens överlevnadschanser i Östersjön. De hade ju föreslagit fiskestopp för Östersjösillen med hänvisning till paragraf 4.6 i Fiskeförvaltningsplanen – den s k femprocentsregeln – en bedömning som vetenskapliga rådet (ICES) skickat med oombett inför kvotbeslutet 2024. Men tji vad vi bedrog oss – istället föreslog kommissionen att femprocentsregelns skulle tas bort! Och ministerrådet (EUs fiskeriministrar) fyllde på med att begära att det skulle ske i ett snabbspår som gör att förslaget svischar förbi EU-parlamentets fiskeutskott, där man normalt behandlar förslag på betydligt noggrannare sätt.

Men just snabbspåret satte EU-parlamentet stopp för i mitten av januari så nu behandlas förslaget istället i vanliga – långsammare – former i fiskeutskottet under våren.

Kommissionen har motiverat sitt förslag med att ta bort femprocentsregeln med att det inte är i linje med andra regler i den fleråriga förvaltningsplanen och att det kan stöka till det när fiskekvoter ska beslutas.
EUs fiskeriministrar följde aldrig kommissionens råd om fiskestopp för Östersjösillen. De fastställde istället kvoter även för 2024 om än mindre än förra året. Det beslutet väckte sedan mycket protester från både miljöorganisationer, forskare och politiker, bl a hotade Miljöpartiet med att dra både EU-kommissionen och regeringen inför EU-domstolen. Arkipelaget berättade om detta här. Det var dock tveksamt om Miljöpartiet skulle lyckas i sitt uppsåt eftersom politiska partier inte tillhör de kategorier som har rätt att anhängiggöra ärenden i EU-domstolen.

Omprövning, KU-anmälningar och överklaganden
Sedan dess har emellertid även Naturskyddsföreningen agerat och bl a genom sitt medlemskap i den ideella miljöorganisationen Coalition Clean Baltic (CCB) begärt en intern omprövning av ministerrådets beslut. Naturskyddsföreningen har även överklagat Havs- och vattenmyndighetens beslut att dela ut de beslutade strömmingskvoterna. På ”hemmaplan” har även ”fiskeministern” Peter Kullgren anmälts till Konstitutionsutskottet (KU) av både Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Miljöpartiet menar att ministerns svar på frågor om fiskekvoterna inte är i enlighet med regeringsformens krav på saklighet när han sagt att de beslutade sillkvoterna ligger i linje med EUs fiskeripolitik. Socialdemokraterna vill att KU granskar Peter Kullgrens underlåtenhet att skaffa sig riksdagens mandat att lägga ned Sveriges röst när frågan om snabbspårsbehandling av kommissionens förslag att ta bort femprocentsregeln behandlades på tjänstemannanivå i ministerrådet. Enligt DN togs regeringen på sängen av kommissionens förslag och begärde mer tid av ordförandeskapet inför behandlingen i ministerrådet. Det beviljades inte och därmed lade Sverige ned sin röst eftersom man inte hunnit ta fram någon svensk ståndpunkt.