Allt vatten ska få god status

Publicerad 2021-11-06

Skärgårdsvatten öster om Aspöja. Foto Lotta Lanne

Allt vatten i EU ska uppnå ”god status” enligt Vattendirektivet från år 2000. Först bestämdes att det skulle uppnås senast år 2015. Det har skjutits upp två gånger. Först till 2021, därefter till 2027.

Vattendirektivet gäller grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten i hela Europa. Direktivets viktigaste budskap är att vatten inte får försämras och åtgärder måste sättas in om vattnet har dålig kvalitet. Allt syftar till en hållbar vattenanvändning och att mildra effekterna av översvämning och torka. Alla länder inom EU ska arbeta på liknande sätt.

Avrinningsområden styr

Organisation och arbete utgår från avrinningsområden. Sverige är indelad i fem vattendistrikt. ArkipeLagets område hör till distriktet Södra Östersjön.

I varje vattendistrikt finns en Vattenmyndighet som har ansvaret för vattenförvaltningen, det vill säga svenska myndigheters arbete med vatten.

Vattenmyndigheten för södra Östersjön huserar hos länsstyrelsen i Kalmar.

Vattenmyndigheten ska

  • Revidera förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vattendistriktet
  • Besluta om miljökvalitetsnormer
  • Samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet
  • Samverka nationellt, regionalt och lokalt med berörda parter inom vattenförvaltningen
  • Lämna uppgifter till Havs- och Vattenmyndigheten för vidare rapportering till Europeiska kommissionen.

Det finns tre verktyg för arbetet

  • Förvaltningsplan
  • Miljökvalitetsnormer
  • Åtgärdsprogram

6-åriga cykler

Förvaltningscykeln är 6-årig med kartläggning, klassificering, fastställande av miljökvalitetsnormer och åtgärder, upprättande av förvaltningsplaner och rapportering till EU. År 2021 är man i slutet av tredje förvaltningscykeln.

Vattendelegationen beslutar

Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Ledamöterna i vattendelegationen utses av regeringen och är sakkunniga inom olika områden. Utöver att besluta om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan, bestämmer delegationen om samråd, beslutsunderlag, rapporter med mera.

Prioriterade områden

Prioriterade områden för Södra Östersjöns vattendistrikt är vattenbrist, övergödning och vandringshinder för fisk.

Ekologisk status

Den ekologiska statusen för allt ytvatten bedöms i 5 klasser: Hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Är vattenstatusen måttlig, otillfredsställande eller dålig ska åtgärder sättas in enligt EU-direktivet.

Ekologiska statusen för ytvattnet i nordöstra Östergötland. Grön = god, gul = måttlig, orange = otillfredsställande, röd = dålig ekologisk status. Från https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/simple/?appid=3f4d6f51920749b49aa9bd40567deb0f

Vattenråden arbetar lokalt

I vattendistrikten finns lokala vattenråd för olika avrinningsområden. Det är samverkansgrupper med intresseorganisationer, privatpersoner, verksamhetsutövare och en eller flera kommuner. Vattenråden har inte formell beslutanderätt men kan ändå få stort inflytande på den lokala vattenmiljön genom att hjälpa myndigheterna med kunskap om det egna vattenområdet och utföra föreslagna åtgärder. Vattenråden är fria att arbeta med frågor som man bedömer är aktuella. Råden stöttas ekonomiskt av Vattenmyndigheterna.

Vattenråd med speciell betydelse för ArkipeLagets område är

Nr 15 Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd. Motala ström tar även emot vatten från ett stort område runt hela Vättern.

Nr 30 Söderköpingsån och Slätbakens vattenråd.

Skärgårdens vattenråd täcker skärgården från Arkösund till Kvädö utanför Valdemarsvik.

Nr 33 är Vindåns vattenråd och nr 26 Storåns. Dessa åar rinner ut söder om ArkipeLagets område.

Kontaktuppgifter till vattenråden för Nedre Motala ström och Bråviken, Söderköpingsån och Slätbaken och Skärgården finns här.

Alla organisationer, enskilda och berörda kommuner är välkomna att delta i vattenrådens arbete!