Allt mer flyter och rullar i skärgården

Publicerat 2022-08-20

Vilka regler gäller för flytande och mobila byggnationer?

Behövs det bygglov för en villa- eller bastuvagn eller strandskyddsdispens för en flytbrygga? Och ska man göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen när man anlägger en vågbrytare? Och och och….? Allt fler mobila byggnationer dyker nu upp i skärgården. Det kan gälla flytbryggor, vågbrytare, bad-/bastuflottar, villa- och bastuvagnar och det är inte så lätt att via Boverkets, Naturvårdsverket eller kommunernas hemsidor ta reda på vilka lagar och regler som gäller för dessa flytande och rullande byggnadsverk.

Arkipelaget har gjort ett försök att med hjälp av proffs på Länsstyrelsen, Söderköpings och Norrköpings kommun, skapa lite reda bland lagar, förordningar och kommunala detaljplaner.

Bastuvagnar i olika modeller som står på hjul, har börjat dyka upp ute i skärgården men kunskapen om vilka regler som gäller för uppställning är inte lika ofta känt. Foto: Lotta Lanne

I Norrköpings kommun handlägger Robert Kihlén bygglovsärenden och han har även ett förflutet i Söderköpings kommun. Några större skillnader i bedömningarna mellan kommunerna menar han inte att det finns men för många av de här nyare mobila byggnadsverken är inte alltid lagstiftningen glasklar. De speciella förhållandena på varje plats påverkar också bedömningarna och därför är det svårt att ge allmängiltiga svar på våra frågor men Robert Kihlén gör ändå ett försök.

Flytbryggan behöver oftast strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet. Foto: Puck Samuelsson

Flytbrygga. Behöver oftast strandskyddsdispens men aldrig bygglov om det inte handlar om en brygga som är så stor att den blir en småbåtshamn. Om det finns en detaljplan där strandskyddet är upphävt på det aktuella området krävs ingen strandskyddsdispens.

När man bedömer strandskyddsdispensen är det främst två aspekter som måste beaktas: i vilken utsträckning flytbryggan fungerar avhållande på allmänhetens rätt att röra sig längs stränderna och hur bryggan påverkar djur- och växtlivet exempelvis genom skuggning av grunda bottnar.


Robert Kihlén tror inte att anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen måste göras men skulle rekommendera en presumtiv flytbryggebyggare att kolla med Länsstyrelsen innan bryggan läggs på plats. (Se vidare längre ner vad Länsstyrelsen säger om saken.)

Vågbrytare. När Robert Kihlén tänker på en vågbrytares funktion bedömer han att den kräver både strandskyddsdispens och anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet. Men han är osäker på vad som definieras som vågbrytare och föreställer sig att den är tämligen bastant placerad direkt på botten som en pir.

En vågbrytare behöver inte vara placerad på botten som en pir. Den kan ha samma konstruktion som en flytbrygga, förklarar Emilie Augustsson på Länsstyrelsen. Men anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen i god tid innan den läggs ut och strandskyddsdispens behövs för det mesta. Foto: Nilsson Samuelsson

Villavagn. Om en villavagn kräver bygglov beror på varaktigheten, dvs hur länge den står på samma plats. Om den har hjul eller ej spelar ingen roll men står den på samma plats längre än en normal semesterperiod så kräver den bygglov. Står den inom strandskyddsområde behövs även strandskyddsdispens. 1-2 villavagnar uppställda i anslutning till ett bostadshus under en semesterperiod mellan maj-augusti kan däremot klara sig utan bygglov.

Bastuvagn. Här gäller samma regler som för villavagnar, dvs ställer man upp en bastuvagn i direkt anslutning sitt bostadshus så är den bygglovsbefriad men ställs den upp under lång tid på annan plats krävs bygglov och sker det inom strandskyddsområde krävs även strandskyddsdispens.

Bad/bastuflotte. De här olika typerna av flottar är gränsfall som är svåra att bedöma och det finns inte så många vägledande rättsfall att luta sig mot. På sätt och vis är en flotte närmast jämställd med en båt.

Vilka tillstånd som behövs beror på hur länge den ligger förtöjd på samma ställe och hur stor den är och mestadels finns det andra individuella förhållanden att ta hänsyn till.

Den måste flyttas på för att inte kräva bygglov och jag skulle ge rådet att alltid fråga kommunen när det gäller strandskyddet och eventuellt behov av dispens.

Läs mer om vad som gäller för bastuflottar i den enda vägledande domen från Mark- och miljööverdomstolen som Arkipelaget hittat. Där krävs strandskyddsdispens för bastubåten/flotten (som definieras som byggnad) och strandskyddsdispens beviljas INTE i det fallet. Målet har beteckningen M10415-18, avgjordes 2020-03-24 i dom MÖD 2020:4. Sök på bastubåt.

Byggnad eller båt ? Bastuflotten är ett gränsfall när det gäller vilka tillstånd och anmälningar som krävs. Foto: Wiwi Samuelsson

Komplexa frågor så kolla alltid med din kommun!
Från Söderköpings kommun mejlar byggnadsinspektör Enver Memic svar på samma frågor som han fått via mejl.

Till att börja med påpekar han att både Norrköping och Söderköping följer samma lagstiftning. Men, tillägger han: min allmänna uppmaning är att alltid undersöka med oss om vilka tillstånd som behövs i det specifika fallet eftersom det oftast behövs någon form av beslut/tillstånd.

Vågbrytare. Kräver sannolikt både strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Är den aktuella platsen inom planlagt område där strandskyddet är hävt så krävs endast anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen.

Villavagnar och bastuvagnar varaktigt uppställda utanför bostadstomt kräver bygglov och ev. även strandskyddsdispens. Foto: Puck Samuelsson

Villavagn. En villavagn kräver bygglov om den är avsedd att stå som ett ensamt hus permanent eller länge på samma ställe. Undersök med oss!

Bastuvagn varaktig tuppställd utanför bostadstomt kräver bygglov och om platsen ligger inom strandskydd krävs även strandskyddsdispens. Undantag finns rörande uppställning i anslutning till enbostadshus, undersök därför med oss!

Flytbrygga. Kräver sannolikt både strandskyddsdispens och anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Om den är att betrakta som småbåtshamn (plats för cirka 10 småbåtar och uppåt) krävs även bygglov.

Bad-/bastuflotte. När det gäller bygglov är det svårbedömt men jag skulle säga att bygglov och strandskyddsdispens krävs för bastuflotten om det rör sig om varaktig förankring.

Många vet inte att de ska anmäla vattenverksamhet till Länsstyrelsen
När det gäller anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen svarar Emilie Augustsson på Vattenenheten: Planerar man att anlägga en brygga eller genomföra andra åtgärder i vatten ska man skicka in en anmälan om vattenverksamhet i god tid innan man tänker påbörja projektet.

En verksamhet eller åtgärd i vatten får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att avgiften för anmälan om vattenverksamhet har betalats till Länsstyrelsen.

Om man planerar att anlägga en brygga finns det information och råd på Länsstyrelsens hemsida.

Det görs ingen skillnad på flytbryggor och vågbrytare, säger Emilie Augustsson. De kan i princip ha samma tekniska konstruktion men vågbrytare brukar ha som syfte att skydda båtar i väderutsatta lägen.

Om en bad- eller bastuflotte ska vara förankrad på samma ställe ska det göras en anmälan men är den flyttbar kan den gå som båt om den har en motor som är tillräckligt stark för att förflytta och manövrera flotten.

Kännedomen om att det ofta ska göras anmälan om vattenverksamhet är ganska dålig, misstänker Emilie Augustsson.