Projekt Life Coast Benefit har restaurerat kulturlandskapet

I projekt Life Coast Benefit restaurerades kulturlandskapet i Natura 2000-områden utefter kusten och på öar i Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län under perioden 2013-2019.

I foldern Det unika Skärgårdslandskapet – arvet från forna tiders skärgårdsjordbruk skildras hur jordbruket drevs fram till mitten av 1950-talet. Åkrarna var små och låg i dalgångar och sänkor. Utanför åkrarna gick kreatur på bete i utmarkerna. Djuren fick även beta på mindre öar. Skogarna blev glesa och öppna av betesdriften och att virke togs ut för hus- och båtbyggen och till ved. Från ängarna skördades djurens vinterfoder i form av hö och löv. Träd hamlades.

Igenväxning av kulturlandskapet har inneburit att de växter och djur som trivdes i kulturlandskapet har konkurrerats ut. Skogarna har blivit mörkare och skären förbuskade.

Inom projekt Life Coast Benefit har förutsättningarna att hålla djur på öarna förbättrats med stängsel och anordningar. Skogar har huggits ur och naturvårdsbränning genomförts. Strandängar har restaurerats och träd har hamlats. Fågelskär har rensats från träd och buskar och mink har bekämpats. Vandringsleder har anlagts och information om projektet har tagits fram. Nu är det upp till länsstyrelsen att se till att arbetet fortsätter.

projektets hemsida kan vi i detalj läsa om det som gjorts. Bilder finns bland annat på hur det såg ut före och efter restaurering.

I vårt område har, i korthet, följande insatser gjorts. Siffrorna kommer från redovisningen av projektet.

18. Bråxvik. Strandäng har restaurerats med tuvfräsning.

19. Ramnö- och Utsättersfjärden längst ut på Vikbolandet är viktiga reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Fågellivet är rikt. Tuvfräsning av strandäng, plockhuggning av lövskog och nyhamling av unga träd har genomförts.

20. Bråviken yttre täcker en stor del av Arkösunds skärgård. Området har ett rikt växt- och djurliv både på land och i vattnet. Igenväxning av fågelskär har bekämpats på tre mindre öar och naturvårdsbränning har gjorts på Kuggholmen.

21. Stora Rimmö naturreservat ligger norr om Djursö. Lövskog har öppnats upp och gamla hamlingsträd har beskurits på nytt.

22. Eknön väster om Trännöfjärden. Lövskog har öppnats upp och träd har nyhamlats. Skogsbete har rensats och tuvfräsning har genomförts på strandängar. Nya stängsel för betesdrift har satts upp.

23. Uggelö norr om Lagnö. Lövskog har rensats, gamla träd friställts och gläntor utvidgats.

24. Herrborum. Nya stängsel har satts upp, lövskog rensats, bete och strandäng restaurerats. En vandringsled har anlagts.

25 Uggelholmarna ligger öster om Vrångö i Sankt Annas mellanskärgård. Lövskog har rensats, granar plockats bort, gamla träd har friställts och unga träd har nyhamlats.

26. Missjö naturreservatsträcker sig från Yttre Olsön i väster och cirka en landmil österut mot öppna havet. Gläntor har skapats i skogbeväxt äldre betesmark, nyhamling av unga träd, stängsel har satts upp för betesdrift, vandingsled har anlagts. På mindre skär har träd och buskar röjts.

27. Sankt Anna och Gryts skärgårdar. Jägare av mink har organiserats. Naturvårdsbränning har gjorts på Vänsö.