Aspöjaplanen som försvann

Publicerad 2021-04-09

Samtidigt som Söderköpings kommunstyrelseordförande Martin Sjölander började skolan i Mogata och 1:e vice ordföranden Ulric Nilsson gjorde sin officersutbildning avslutade en stor grupp människor på Aspöja ett långt arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för ön. 27 år senare förklarade den f d officersaspiranten och 1:a-klassaren från Mogata tillsammans med ett enigt fullmäktige att FÖP:en var inaktuell och den försvann som ett skott från kommunens hemsida.

Strax före påsk ställde kommunalråden Ulric Nilsson och Martin Sjölander upp och svarade på frågor på en s k Walk´n talk för företagare på Mon. Då berättade de också för ArkipeLaget varför den fördjupade översiktsplanen för Aspöja ogiltigförklarats och hur de tänker sig det fortsatta planarbetet.                                                     Foto:Wiwi Samuelsson

På den tiden – i början av 90-talet – fanns det drygt 50 fastboende fiskare, lantbrukare och mångsysslare på Aspöja. Ca 25 av de bofasta arbetade under drygt 3 år med att leta fakta, dokumentera sin omgivning och sitta i grupper och diskutera hur de ville att deras ö skulle utvecklas under de kommande åren. Bakgrunden var att kommunfullmäktige i Söderköping då hade ett starkt intresse av att slå vakt om de traditionella näringarna i skärgården och stödja och prioritera de fastboende. Konkurrerande exploaterings- och bevarandeintressen hade gjort det önskvärt att ta fram en fördjupad översiktsplan med ställningstaganden, som visserligen inte skulle bli bindande, men väl vara vägledande för kommande detaljplaner och områdesbestämmelser. Det blev Byalaget som genom enkäter, samrådsmöten, kontakter med myndigheter och experter kartlade befintlig och framtida markanvändning, bebyggelse, näringsliv, skyddsvärd natur mm. Till sin hjälp hade de också en forskarstudent från Göteborgs universitet som hade Aspöja som projektarbete. 1994 var jobbet klart och FÖP:en – den fördjupade översiktsplanen för Aspöja antogs.

FÖP:en som glömdes
I vilken utsträckning kommunen under de kommande åren lät sig vägledas av den när de hanterade förhandsbesked, bygglov och liknande är oklart. Det är inte svårt att hitta exempel på byggnader som fått bygglov under tiden och som exempelvis inte håller sig inom de gränser för byggnadsstorlek som FÖP:en föreskrev.

Redan när den antogs fanns det lag på att översiktsplaner (ÖP:ar) och FÖP:ar skulle ses över en gång per mandatperiod. Det gjordes också, säger kommunens företrädare, men utan att någon på Aspöja visste något om det utom 2006. Då kom det propåer om att en aktualisering var på gång men det blev aldrig klart vad den resulterade i.

Därefter skulle det dröja till 2018 innan Söderköpings kommun plötsligt skickade brev till Aspöjaborna och gav dem drygt tre veckor på sig att komma in med sina synpunkter inför aktualiseringen. Det väckte viss ilska hos de som hade i minne med vilken omsorg och uthållighet man hade arbetat tillsammans för 24 år sedan och en del vägrade att ens försöka göra något inspel medan andra bjöd till på egen hand. ”Det förefaller oss meningslöst att, under omotiverad tidspress, ens försöka tillföra något av värde till ett ofullständigt remissmaterial. Gör om och gör rätt”, skrev en fastboende på Aspöja. En annan ville att FÖP:en redan då skulle förklaras ”obsolet och […] inte längre gälla”, bl a med hänvisning till att FÖP:ens värnande om de fastboende inte längre var relevant när allt fler hemman numera har nya ägare som deltidsbor men inte är folkbokförda på ön. ”Vad är en bofast egentligen? Är det något man ärver sig till och har mer rättigheter än andra” frågar sig en av de ”nya” ägarna och svarar själv: ”Nej, för Aspöja är en del av Sverige. Och Sverige är en demokrati som ska värna människors lika värde.” I ett FÖP-löst tillstånd menade vederbörande att markägare tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden kan komma ”överens om vad som kan passa våra fastigheter”.

Aktualisering kan ta bort men inte lägga till
Resultatet av 3-veckorsremissen blev att FÖP:en förklarades aktuell 2018 med några smärre justeringar. När brevet om aktualitetsprövning kom 2018 var nog inte alla adressater medvetna om vilka formella begränsningar som enligt kommunföreträdarna gäller vid en aktualitetsprövning.

– Ja, på sätt och vis kan man ju göra mycket vid en aktiualitetsprövning, konstaterar Ulric Nilsson. Men bara när det gäller att ta bort inaktuella delar. Man kan i princip ta bort allt men man kan inte lägga till något. Och det var en av anledningarna till att det nu inte framstod som något alternativ att ännu en gång bara aktualitetsförklara FÖP Aspöja. Allt för mycket har förändrats sedan 1994.

1,2 eller 6 år för att göra en ny ÖP?
I januari i år menade fullmäktige att FÖP:en blivit ohjälpligt förbisprungen av ändrad lagstiftning och domstolspraxis och inte längre tjänade något vettigt syfte och den förpassades till historien. Däremot aktualitetsförklarades ÖP:n för hela Söderköping i väntan på att den nya ÖP:n ska bli klar, när det nu kan bli…Planarkitekt Veronica Nuija menar att det är ett arbete som kan ta mellan två och sex år men kommunalråden har högre ambitioner.

-Ja, något år tar det nog, spekulerar Ulric Nilsson högt, men det är nog för optimistiskt menar Martin Sjölander, som tror på dubbelt så lång tid.

Men några sex år kan det INTE bli fråga om. Det är båda rörande överens om även om det finns exempel på kommuner som hållit på sedan 2016 och ännu inte är i mål.

– När det drar ut på tiden beror det nog ofta på att man sätter igång arbetet och sedan blir det stillestånd av något skäl men vi tänker inte hamna i det läget, förklarar Martin Sjölander och Ulric Nilsson med en mun.

– Det som kan fördröja arbetet är om det blir väldigt stort engagemang från folk i kommunen som kommer med många inspel under processens gång. Men det är förstås mycket välkommet och betyder egentligen bara att den initiala tiden förlängs medan vi tjänar mycket på lång sikt, poängterar Ulric Nilsson. Ju fler synpunkter och aspekter som kommer in och prövas desto bättre och hållbarare ÖP kan vi få och det underlättar och snabbar på den framtida handläggningen av exempelvis detaljplaner.

Översiktsplaneringen börjar första kvartalet 2022
Hur en miniminivå av medborgarinflytande ska se ut när en ny ÖP tas fram med utställningar, remisstider osv finns fastlagt i lag men ingenting hindrar en kommun att bygga på med workshops och andra tillfällen för att låta folk komma till tals.

– Men hur det kommer att se ut är alldeles för tidigt att uttala sig om nu, säger Martin Sjölander. Först kommer nu förberedelser för ÖP-arbetet under innevarande år och sedan drar det igång första kvartalet 2022.

Ett gott skäl till att ÖP:n aktualitetsförklarades i avvaktan på att en ny ÖP blir klar, är en lagändring 2020, som innebär att en kommun utan aktuell ÖP betraktas som en kommun som helt saknar ÖP. Och då tvingas kommunen hantera alla detaljplaner med utökat förfarande som bl a innebär att de måste beslutas i fullmäktige.

Översiktsplaner antagna före 2004 upphör att gälla senast 2025
En annan lagändring innebär att ÖP:ar, FÖP:ar och tematiska tillägg som antagits före 2004 ska upphöra att gälla senast 2025 och det är ett av skälen till att FÖP Aspöja nu försvinner men varför med sådan hast? Varför inte vänta tills en ny tagits fram?

– Ja, rent krasst kan man säga att den inte längre tillför någonting, säger Ulric Nilsson. Tänk dig en karta över Aspöja; först lägger du ut det utökade strandskyddet och därefter fyller på med den förändrade synen på att bygga på jordbruksmark (dvs att inte bygga på jordbruksmark) och toppar med biotopskyddet för åkerholmar så behövs det inga fler begränsningar för byggnation och utvecklingsåtgärder på Aspöja.

– Samhällsbyggnadsförvaltningen har rapporterat att de haft flera ärenden de senaste åren där byggnation enligt FÖP:en inte varit möjlig att genomföra pga motstående naturvårdsintressen och bestämmelser kring jordbruksmark. Vilka konkreta ärenden de menar vet jag inte eftersom jag inte sitter i samhällsbyggnadsnämnden.

Inte heller Veronica Nuija, som tagit fram underlaget för fullmäktiges upphävningsbeslut vet vilka konkreta ärenden som samhällsbyggnadsförvaltningen avser eftersom inte heller hon handlägger bygglovsärenden. I strategidokumentet som fullmäktige antagit slås emellertid fast att FÖP:en inte på ett tillfredställande sätt ”ger stöd i prövningarna vilket innebär stora spänningar mellan Miljöbalken och Plan- och bygglagen”.

Var det förhandsbeskeden om byggnation på dessa gamla slingriga stenröjda åkermarker runt hällmarksöar som föranlett fullmäktige att med omedelbar verkan ta bort den fördjupade översiktsplanen? Kommunalråden vet inte och inte heller tjänstepersonen som tagit fram handlingarna inför fullmäktigebeslutet. Foto: Wiwi Samuelsson

Bland prövningarna av förhandsbesked under de gånga åren finns tre hus som halkat från hällmarksholmar till åkermark och tillbaka till hällmarkerna och som prövats och nekats positivt besked av Länsstyrelsen respektive Mark- och miljödomstolen. Men i de fallen har kommunen sagt ja till byggnationen på både jordbruksmark och hällar bl a med hänvisning till FÖP:en och Mark- och miljödomstolen har sagt nej bl a med hänvisning till samma FÖP – området var aldrig avsatt för byggnation utan för att bevaras som öppet jordbrukslandskap, slog domstolen fast.

En ”Skärgårds-FÖP” kan ersätta arkiverad Aspöja-FÖP

– Ingenting varar för evigt, inte ens FÖP Aspöja, sammanfattar Ulric Nilsson. Men det faktum att FÖP:en ogiltigförklarats och tagits bort från kommunens hemsida betyder inte att den försvunnit från jordens yta. Den finns självklart kvar arkiverad och kan tas fram när det blir dags att arbeta med en ny FÖP för att ta vara på guldkornen och föra dem vidare. Men då kommer det sannolikt inte att handla om en FÖP för enskilda öar utan om en gemensam FÖP för hela skärgården eller hela östra delen av kommunen. Vilket det blir beror på var vi hamnar i arbetet med ÖP:en.

– Visar det sig att vi kan hantera alla delar av kommunen på ett bra sätt i den gemensamma översiktsplanen, ja då finns det inget behov av en särskild ”Skärgårds-FÖP”. Men det kan också gå åt andra hållet dvs vi finner att vissa delar – eller t o m vissa öar som Aspöja t ex – har så speciella förhållanden att de motiverar en egen fördjupad översiktsplan.

– Mot den bakgrunden skulle jag vilja uppmana Aspöjaborna att inte sitta och vänta tills det kommer någon propås från kommunen om att en ”Skärgårds-FÖP” är på gång. Sätt igång redan nu och fundera på hur man ser på öns framtid och vilka konsekvenser det bör få för markanvändningen och planfrågorna. Delta redan i ÖP-processen för det är där det kommer att visa sig om det också behövs en ”Skärgårds-FÖP”.

Omfattande arbete startade med ”diskret avsändare”
Det var ett omfattande arbete som kommunfullmäktige i Söderköping drog igång vid sitt första fullmäktigemöte för året under punkten Aktualitetsprövning av Söderköpings kommuns översiktsplan mandatperioden 2019-2030, (vad är det för mandatperiod?) Förutom att aktualisera översiktsplanen för hela kommunen beslöt man att
– nästa år påbörja arbetet med en helt ny översiktsplan,
upphäva det tidigare beslutet att ta fram en fördjupad översiktsplan för Norra Finnö öster, Tyrislöt –
– att skrota den fördjupande översiktsplanen för Aspöja och istället
– satsa på en FÖP för hela skärgården.

För folk på Aspöja som i början av 90-talet var med och arbetade fram FÖP:en och även engagerade sig i aktualiseringen 2018, kom FÖP:ens plötsliga frånfälle som en överraskning. Ingen visste någonting och det var en ren sinkadus att någon upptäckte fullmäktigebeslutet i protokollet. Flera Aspöjabor har förstås frågat sig varför det var så angeläget för fullmäktige att ogiltigförklara FÖP:en med omedelbar verkan.

­- Vi har inte behandlat FÖP Aspöja på något annat sätt än andra ÖP:ar och FÖP:ar förklarar Veronica Nuija. Ingen särskild information har gått ut till någon allmänhet inför beslutet.

Till kulturvärdena på Aspöja hör de många välbyggda stenmurarna. Foto: Wiwi Samuelsson

Kommentar från Aspöja
”FÖP:en är av omistligt värde och bör fortsätta att gälla!”

En fastboende på Aspöja har reagerat på artikeln om FÖP:en som försvann och beskrivningen av Aspöjabornas syn på aktualiseringen av den fördjupade översiktsplanen 2018. Två exempel på reaktioner från boende på ön redovisades kort – den ena protesterade mot kommunens sätt att hantera aktualiseringen (3 veckors remisstid) och den andra ville skrota hela FÖP:en. Men det fanns förstås många fler reaktioner och en bör – för allsidighetens skull – lyftas fram, påpekar skribenten, nämligen den som kom från Aspöja Byalag.

Byalaget pekade i sitt svar på både positiv och negativ utveckling på Aspöja sedan 1994 och lämnade exempel på önskvärda åtgärder som borde inkluderas i en aktualisering av FÖP:en men poängterade samtidigt:

Mest påtagligt vid en läsning av planen från 1994 är dock hur väl den både fångar viktig problematik och gör rimliga avvägningar mellan olika intressen i sitt planförslag. Särskilt vill vi framhålla klokskapen i principerna för de olika områdena (B-Område för utveckling av bostäder, Nä-Område för utveckling av lokalt näringsliv osv.) och där en viktig princip är att eventuellt ny bebyggelse skall ske i anslutning till redan befintlig bebyggelse i huvudsak lokaliserad enligt ”Stråk tvärs över Aspöja, längs vägen. Kring bebyggelsen på Birkö, Lindholm, Lånjö” (s.25) och att utveckling av lokalt näringsliv bör ske vid ”Kyrkhällen, Nordöstra Alnö, Nordvästra Birkö” (s.29). Det innebär att de nu icke bebyggda områdena och öarna även framledes bör så förbli och viktiga skäl för detta är att hävda biologisk mångfald, artrikedom, kulturhistoria, rekreations- och turismvärden. Så vår viktigaste synpunkt på FÖP för Aspöja från 1994 är dess omistliga värde som planeringsunderlag inför framtiden och att dess huvudsakliga planförslag även fortsättningsvis bör gälla.[…]

Sammanfattningsvis vill vi starkt poängtera vikten av att den fördjupade översiktsplaneringen från 1994 med sina förslag på fortsatt mark- och vattenanvändning (kap 3) i allt väsentligt bör gälla som riktlinje för planeringen även fortsättningsvis.

Mera om innehållet i den fördjupade översiktsplanen för Aspöja finns att läsa under Bygga och bo/ Översiktsplaner/

Där hittar du även hela FÖP Aspöja med kartbilagor.