Ansökan om vindkraftspark Dyning är inlämnad till Regeringen

Publicerat 23-11-04

I slutet av oktober lämnade Dyning Green Energy AB in en ansökan till Regeringen om att få uppföra vindkraftsprojektet mitt i havet mellan Östgötakusten och Gotland. Det gäller maximalt 166 flytande vindkraftsverk med en maximal höjd på 350 meter. Frigången mellan vattenytan och vingspetsarna ska vara minst 20 meter. Vattendjupet i området är mellan 100 och 175 meter. Dyning beräknas producera 10 TWh el, vilket kan jämföras med Sveriges elkonsumtion idag på 140 TWh.

Karta över området med avstånd till olika punkter. Från miljökonsekvensbeskrivningen.

Sommaren 2021 var projektet ute på avgränsningssamråd. Bolaget ville ha in synpunkter på vilka aspekter som ska tas upp i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Nu har alltså bolaget lämnat in ansökan till Regeringen Klimat- och näringslivsdepartementet eftersom området ligger utanför kommunalt vatten. Bolaget ansöker om tillstånd att uppföra vindkraftsverken, kablar mellan verken och en transformatorstation. Kabeldragning in till land tänker bolaget ansöka om när tillstånd till vindkraftparken är klar. ArkipeLaget har tagit del av ansökningshandlingarna, miljökonsekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen.

Dyning Green Energy AB har kopplingar till Akerkoncernen i Norge, som har lång erfarenhet av offshore-verksamhet, och Hexicon AB som utvecklar flytande vindkraftverk. Freja Offshore AB är ett systerföretag till Dyning Green Energy AB och ansvarar för underlagsrapporterna för projektet. Freja ska både bygga och driva vindkraftsparken i egen regi. Nu i början av november har Freja Offshore satsat på en massiv kampanj för projektet genom att skriva brev till olika organisationer och politiker. Helsidesannons var införd i Norrköpings Tidningar 3 november.

Avståndet till planerade vindkraftområdet Dyning är ca 40 km från de yttersta skären i Östgötaskärgården, 50 km från Oxelösund och 50 km från Gotlands kust. Vid god sikt kommer man att kunna skönja kraftverken från dessa trakter. De yttersta kraftverken i området ska förses med vitt blinkande hinderljus, och övriga ska få ett fast rött ljus. Bolaget hoppas på att det blir tillåtet att starta hinderbelysningarna vid behov när det är dags att bygga kraftverken och att de inte jämt ska blinka och lysa. Tornen och fundmenten ska dock belysas så att sjöfarten ser dem, och runt området ska markeringar med vitt ljus finnas i vattnet.

Buller

Ljud från vindkraftverken kommer inte kunna nå land. Gränsen för 40 dB, vilket är gränsen för bostäder utomhus, ligger ca 3 km utanför området. Gränsen för 35 dB ligger ca 10 km från området. På land sätts gränsen 35 dB vid ”tysta områden”. Det vill säga speciellt känsliga områden såsom naturreservat och liknande.

Fåglar och fladdermöss

Ett problem som har identifierats är att vindkraftverk till havs kan dra till sig fridlysta fladdermöss. Därför föreslår bolaget att fladdermusförekomsten ska undersökas varje år mellan 15 juli och 31 sep. Tillsynsmyndigheten ska få rätt att besluta om att kraftverken måste stannas om fladdermöss uppehåller sig där. Det finns teknik för det.

Inventeringar av fågel i området har gjorts under 2022. Dels med flyg under vår och höst, dels via Gotlandsfärjan som passerar genom området. Det har observerats ett relativt stort antal sillgrisslor i området på våren. Bolaget menar dock att påverkan blir liten eftersom färre än 1% av Östersjöns sillgrisslor trängs undan. Andra arter som änder, gäss, lommar, måsar, tärnor, rovfåglar och tranor kan i teorin påverkas, men bolaget anser att skador på dem blir liten. Nattmigrerande fåglar kan kollidera med kraftverken men bolaget anser att miljövärdet av det är liten. Bolaget anser att skyddsåtgärder för fågel inte behövs.

Fiskeföreningar protesterar

Fiskeföreningarna protesterar starkt mot Dyning eftersom det finns ett riksintresseområde för fiske där. Bolaget menar dock att det inte fiskas så mycket inom Dyning-området och att det är viktigare att producera el.

Hinder för fartyg

Sjöfartsverket påpekar att det går fartygsrutter genom området. Bolaget anser att fartygen kan ta något annorlunda rutter. Påverkan på sjöfarten blir liten anser man.

Båtsportorganisationerna anser att Dyning kommer påtagligt hindra fritidsbåtarnas framkomlighet. De vill att korridorer öppnas så att fritidsbåtarna på ett säkrare sätt kan segla genom området. Bolaget menar dock att påverkan på fritidsbåtslivet är liten och ändrar inte sina planer.

Säkerhetsrisker

Flera instanser påpekar att det finns säkerhetsrisker vid eventuell påkörning och svårigheter vid sjöräddning av drivande båtar och fartyg. Det blir även svårigheter att ta hand om eventuellt oljespill. Bolaget svarar med att en maritim riskanalys har gjorts och att skyddsåtgärder ska genomföras för att nå acceptabla risker.

Ekonomisk säkerhet

Bolaget tänker återkomma med förslag på villkor för ekonomisk säkerhet vid rivning av verken.

Försvaret säger nej

Påverkan på försvaret klassas som måttlig i miljökonsekvensbeskrivningen. Försvarsmakten motsäger sig projektet men bolaget anser att en samexistens är möjlig och ska ha en löpande dialog med Försvarsmakten. Försvaret måste godkänna projektet om Regeringen ska kunna ge tillstånd till det.

Fortsatt handläggning

Regeringen skickar ansökan till berörda myndigheter och intresseorganisationer. Bolaget får bemöta synpunkterna som kommer in. Därefter provar regeringen frågan och tar beslut.

Regeringen har aktuell information om handläggningen av vindkraftsprojekt till havs här.

Vi får bevaka reaktionerna från viktiga instanser. Förutom Försvarets eventuella beviljande, är fågelorganisationernas synpunkter intressanta.

ArkipeLagets tidigare publicering om Dyning finns