Bråk inför öppen ridå om Långgrund

Publicerat 23-07-21

Vi kan nu bevittna hur Svea Vind Offshore kämpar för vindkraftsprojektet Långgrund i en rad debattartiklar i lokala tidningar i Norrköping.

Projektet hotas av det kommunala vetot från de fem berörda kommunerna och att Försvaret inte har godkänt det. Naturfrågorna kan också påverka utgången av projektet.

Långgrund-projektet har krympt till 167 verk med maximal höjd på 335 m. En korridor är öppnad i området Långgrund 2 så att alkor kan röra sig där. Karta från miljökonsekvensbeskrivningen. Prickade områden är tänkta kabelkorridorer.

15 maj 2023 lämnade Svea Vind Offshore in ansökan om etablering av vindkraftområdena Långgrund 1 och 2 till Nacka Tingsrätt. Uppskattad producerad energi blir 13 TWh per år. Det kan jämföras med att Sverige förbrukar ca 140 TWh per år. Långgrund beräknas alltså producera nästan 10 % av dagens elkonsumtion i Sverige.

På bolagets hemsida kan man ladda ner ansökningshandlingen och miljökonsekvensbeskrivningen på 449 sidor. Svea Vind Offshore anser att skador och olägenheter för fåglar, sjöfarten och friluftslivet är godtagbara sett i relation till den nyttan med elproduktionen.

Samrådsredogörelsen finns inte på hemsidan. Den får man efterfråga hos Nacka tingsrätt. Även bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen, såsom fågelrapporten, får man rekvirera från tingsrätten.

Det finns inte några visualiseringar över hur vindkraftverken kommer att se ut från yttre öar i ArkipeLagets område, såsom Lundarna öster om Arkö, Kopparholmarna, Bergön och Marö Kupa. Men om man tittar på visualiseringen från Persö i Trosa skärgård, kan man få en uppfattning om hur det kan se ut. Den visualiseringen är gjord på ungefär samma avstånd, drygt en mil.

Så här redovisar Svea Vind Offshore hur det kommer se ut från Arkö-sjöräddningsstation.

Ljud

I miljökonsekvensbeskrivningen finns en ny ljudutbredningskarta. Den visar att öar i Arkösunds- och Sankt Annas skärgård inte kommer att besväras av störande ljud. Det kommer att bli betydligt lägre ljud än 35 dB, vilket är gränsvärdet för tysta områden enligt Naturvårdsverket.

Bird Life och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn är emot projektet

Vid det allmänna samrådet i februari 2023 lämnade Bird Life och alla de lokala fågelföreningarna in en skrivelse där de starkt avråder från Långgrund-projektet. Stora mängder flyttfåglar passerar området och vid Långgrund 2 planeras ett utökat Natura 2000-område för fågel.

I maj 2023 tog styrelsen för Naturskyddsföreningen i Nynäshamn ett beslut om att föreningen inte vill att Långgrund byggs. De anser liksom Bird Life att det kommer skada fågellivet för mycket och de anser att friluftslivet blir betydligt påverkat av att vindkraftverken kommer att synas från Landsort och Stenstrand med de många surfarna på Ören på Torö. Dessa områden ligger i Nynäshamns kommun, men kraftverken planeras att byggas i vatten som tillhör Trosa kommun med flera.

Naturskyddsföreningen i berörda kommuner, län och riksföreningen har inte tagit ställning till projektet. Men organisationerna bevakar ärendet. Eftersom det finns många vindkraftsprojekt i svenskt vatten har Riksföreningen under våren tagit fram en rapport om vindkraftverk till havs. Föreningen har pekat ut områden där man inte anser att vindkraftverk ska byggas, så kallade stoppområden och försiktighetsområden där noggranna prövningar behöver göras innan projekt bör godkännas. Skyddade områden, såsom Natura 2000-områden och naturreservat anser inte föreningen ska bebyggas med vindkraftverk. Försiktighetsområden är utlagt där tumlare rör sig. Hela Långgrunds-området ligger inom försiktighetsområde.

Debattens vågor går höga

I Norrköping har ett flertal artiklar och debattinlägg publicerats i tidningarna. Reidar Svedahl är kommunalråd i Norrköping (L) och ordförande för Samhällsplaneringsnämnden. Han har blivit riksbekant för sitt motstånd mot stora vindkraftsprojekt. Norrköpings kommun har använt vetorätten och stoppat Holmens vindkraftsprojekt norr om Simonstorp, och Svedahl har tidigt deklarerat att kommunen ska använda vetorätten för Långgrunds vindkraftverk på Norrköpings vatten. Svedahl menar att miljökonsekvenserna av vindkraftverk är för stora och han arbetar för att Norrköping ska förses med små kärnkraftverk i stället. Per Edström, projektledare för Långgrund på Svea Vind Offshore, har flera gånger försvarat projektet med debattartiklar i tidningarna och pekar på att Långgrund behövs för Norrköpings och Sveriges energiförsörjning. Svedahl uppmanar Svea Vind Offshore att dra tillbaka sin ansökan. Det är bara slöseri med tjänstemannatid att driva projektet, anser han. Förutom kommunens vetorätt pekar Svedahl på att Försvaret hittills har sagt nej.

Vad händer framöver?

Ansökan är inlämnad 15 maj 2023 till Nacka Tingsrätt.

Enligt artikel i Norrköpings Tidningar 11 juli 2023 tror Svea Vind Offshore att de kan få ett svar från Tingsrätten inom ett år och innan 31 oktober ska alla berörda kommuner samt Försvarsmakten lämna sina åsikter till domstolen. Alla berörda kommuner och Försvarsmakten har vetorätt och behöver inte motivera sina ställningstaganden.

Om kommunerna och Försvarsmakten godkänner projektet, och Nacka Tingsrätt anser att handlingarna är tillräckliga för att fatta beslut, kungörs det och alla handlingar blir tillgängliga för granskning. Alla kan då yttra sig igen. Därefter sker förhandlingar och dom avges, för eller emot. Berörda personer och organisationer har rätt att överklaga beslutet om det går dem emot. Miljöorganisationer har rätt att överklaga i och med att projektet har betydande miljöpåverkan.

Kommer det att byggas vindkraftverk i havet utanför Bråviken och Arkösunds skärgård?
Foto Gustav Furehed, utanför Englands kust.

Tidigare publiceringar om Långgrund på ArkipeLaget.se finns här.