Fördjupad översiktsplan för Aspöja

Publicerad 2021-04-08

Aspöja har haft en fördjupad översiktsplan sedan början av 1990-talet. Planen är av kommunfullmäktige i Söderköping 27 januari 2021 förklarad som inaktuell. Kommunen planerar inte att ta fram en ny fördjupning för Aspöja.

Här kan du läsa om hur det gick till när Aspöjaplanen försvann och ett uppföljande reportage.

Här nedan finns gamla ”FÖP:en”.

Den fördjupade översiktsplanen – FÖP:en  – är resultatet av ett 3-årigt arbete lett av Byalaget på Aspöja i samverkan med Söderköpings kommun under de första åren på 1990-talet. Den nästan 40-sidiga planen beskriver planeringsförutsättningarna på ön både när det gäller naturmiljön och verksamheterna på ön och deras historia och utveckling liksom förändringar i befolkning, ägoförhållanden och näringar. Bebyggelsen på ön beskrivs liksom kommunikationer och teknisk försörjning. Social och kommersiell service redovisas och frågor om hälsa, säkerhet och beredskap.

Långsiktig resurshushållning i fokus
I ett avsnitt i FÖP:en förs resonemang om hushållning med mark och vatten och avvägningarna mellan yrkesfiskets behov, hänsyn till natur- och kulturvärden och friluftsliv och rekreation. Det konstateras – med hänvisning till Riokonferensens Agenda 21 – att en bättre hushållning med mark, vatten och naturresurser kommer att bli nödvändig i framtiden. I FÖP Aspöja ses förutsättningarna för en bärkraftig och levande skärgård i ”en utveckling av de traditionella och areella näringarna och en kretsloppsekonomi med långsiktig resurshushållning i fokus”. Man lyfter även fram en grundläggande princip i Riodeklarationen: Att medborgarnas medverkan i beslut som rör den lokala miljön och utvecklingen är nödvändig för att en uthållig utveckling ska kunna uppnås. Utifrån dessa förutsättningar redovisas därefter i kartmaterialet fyra olika användningsområden för mark och vatten på Aspöja som man resonerat sig fram till. Det handlar om områden för utveckling av bostäder, lokalt näringsliv, lokal energiproduktion och områden där mark- och vattenanvändningen ska bestå. En ny typ av skyddsområde för fiskeproduktion introduceras också.

Nya bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse
Områdena för nya bostäder koncentrerades kring befintlig bebyggelse lokaliserad längs vägen på Aspöja och kring mangårdsbyggnader på Lånjö, Birkö och Lindholm. Det fastslogs att byggnader ska placeras på impedimentmark och inte på åker eller ängsmark samt förläggas så att sprängningsarbeten så långt som möjligt undviks. Ska fler än två hus byggas ska detaljplan tas fram och FÖP:en innehåller från början också ganska detaljerade beskrivningar av husens storlek och utformning – allt för att anknyta till den traditionella byggnadsstilen på ön.

Näringslivsutveckling på Alnö, Birkö och vid Kyrhällen
Områden för näringslivsutveckling avsätts vid Kyrkhällen, nordvästra Alnö och nordvästra Birkö och där anger FÖP:en att denna avsättning bör kunna utgöra grund för dispens från strandskyddslagstiftningen. Därutöver anges att etablering av icke traditionella näringar även kan komma i fråga inom områden avsatta för bostäder.

Aspöjaborna är tidigt ute med tankar på vindkraft och avsätter också ett område för lokal energiproduktion på de sydvästligaste uddarna. Övriga områden inom planområdet definieras som opåverkade mark- och vattenområden som i enlighet med den då gällande Naturresurslagen ska skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Avsikten är att bevara dem för riksintressena yrkesfiske, natur- kultur- och friluftsvärden.

Slutligen avsätts vattenområden med grundbottnar söder om intill Aspöja samt östra Aspöjaarkipelagen för att eventuellt kunna fastställas som skyddsområden för fiskreproduktion med tillträdesförbud från 1 april till midsommar.

Vindkraft, byggnadsregler och Bergön försvann vid aktualisering 2018
Vid den aktualisering av FÖP:en, som kommunfullmäktige i Söderköping beslutade 2018, togs området för vindkraft bort, liksom detaljbestämmelserna om byggnaders storlek och utformning. Därutöver togs Bergön bort från det område som FÖP:en omfattar. Bergön finns inte nämnd i FÖP:en men eftersom det är en ö som ursprungligen tillhört hemman på Aspöja har den tidigare ansetts tillhöra Aspöja. Fastighetsbeteckningen är också Aspöja 1:18. Motivet för att utesluta Bergön från FÖP:en var då – enligt planarkitekt Veronica Nujia, att ön hade upphört att vara militärt område.

Här finns den inaktuella fördjupade översiktsplanen för Aspöja: