Samråd om ny översiktsplan i maj!

Publicerat 2022-12-28

Den 8 maj 2023 och åtta veckor framåt gäller det för alla som är intresserade av den långsiktiga utvecklingen av Arkösund med tillhörande skärgård att vara på alerten och säga vad de tycker. Då är det nämligen samrådsdags för den nya översiktsplanen för Norrköpings kommun som håller på att arbetas fram under ledning av översiktsplanerare Johanna Bergkvist.
I Söderköping finns ännu inga beskrivningar av hur arbetet ska gå till under nästa år, meddelar Linda Wahlman, förvaltningschef för samhällsbyggnadskontoret, i ett mejl till Arkipelaget. Först sedan ett par förberedande möten med politikerna avslutats under januari finns mera konkreta planer.

Översiktsplaneraren Johanna Bergkvist vet vad hon gör under några år. Hon är projektledare för den pågående översiktsplaneringen i Norrköping och räknar med att kunna visa ett underlag för allmänt samråd i maj 2023. Då kan bl a alla i Arkösund med omnejd säga sin mening om förslaget.
Foto: Wiwi Samuelsson

Alla kommuner måste ha en översiktsplan – ÖP – som visar hur man på lång sikt vill utveckla bebyggelse, vägar, grönområden mm. ÖP:n måste alltid hållas aktuell och det innebär att den antingen måste aktualiseras eller revideras under varje mandatperiod.
– Den nuvarande ÖP:n aktualitetsförklarades 2021 men det har tillkommit nya planeringsförutsättningar så det är nu dags att göra en revidering, berättar Johanna Bergkvist. Till de nya kraven hör exempelvis att klimatrelaterade risker måste uppmärksammas och beaktas på ett helt annat sätt än tidigare och det gäller även bevarandet av jordbruksmark. Att Barnkonventionen blivit svensk lag innebär också krav på att barnens rättigheter tas till vara i den långsiktiga planeringen av samhällsbygget.
– Dessutom duger det inte längre att ha en ÖP där vi bara inom de viktigaste områdena presenterar framtidsplanerna. Den nya ÖP:n ska täcka in hela området och det ska inte längre finnas några vita fläckar på kartan. Det blir också en enda ÖP för hela kommunen, dvs. ingen separat del för landsbygden. Men det finns fortfarande tematiska tillägg och fördjupningar.

Översiktsplanering – en lång historia
Att ta fram en ny översiktsplan är en lång process som för samhällsbyggnadskontorets del inleddes redan i december 2021 då politikerna beslutade att ge uppdraget. Sedan dess har förberedelsearbetet pågått och under 2022 genomfördes bl.a. träffar med fokusgrupper där kunskap från olika delar av landsbygden samlades in genom representanter från näringslivet, föreningar, markägare och intresserade privatpersoner. Arkösunds Intresseförening tillhörde de föreningar som varit representerade i fokusgrupperna. Intresserade privatpersoner gavs möjlighet att via kommunens hemsida anmäla sitt intresse av att delta i fokusgrupper men när en Arkipelagetspelare försökte fungerade det inte, vilket Johanna Bergkvist beklagar.

– Dialogen i dessa grupper har gett oss kunskap i frågor och geografiska förhållanden som vi kunnat arbeta vidare med när vi upprättar samrådshandlingen. Det är den som sedan ligger till grund för samrådet som sker i ett tidigt skede i planprocessen och då allmänheten har möjligheter att tycka till om planförslaget.
– Till förberedelserna just nu hör även att ha samtal med den politiska styrgruppen, där fullmäktiges samtliga partier sitter med, för att ta del av deras visioner av hur kommunens olika delar ska utvecklas.

När Arkipelaget intervjuade Söderköpings kommunalråd Martin Sjölander i april 2021 berättade han att den nya ÖP:n skulle påbörjas i början av 2022.
Läs intervjun här.

Foto: Wiwi Samuelsson

Många planeringsförutsättningar har ändrats i Arkösund sedan den förra ÖP:n togs fram. Bl.a. har tankarna på att bebygga centrumparkeringen fått skrinläggas på grund av översvämningsrisker och dåliga markförhållanden och det samma gäller för den tänkta utvidgningen av campingområdet.
Foto: Wiwi Samuelsson

Ändrade förutsättningar i Arkösund
Just i Arkösund har det hänt en hel del sedan den förra ÖP:n. Bl.a. har den ökade uppmärksamheten på klimatförändringarnas risker lett till att gamla planer på att öppna en kanal mellan Beckmansviken och Lindöviken samt att bebygga den stora centrala parkeringsplatsen gått i putten. Även planer på utvidgning av campingområdet har sjunkit i dåliga grundförhållanden och översvämningsrisker. Det finns alltså mycket att fundera på inför en ny ÖP.

Ett samrådsförslag till ÖP, som ger en ”övergripande och fluffig” strukturbild ska vara klar att presentera den 8 maj. Det sker både genom annonsering i tidningarna och digitalt på hemsidan.

– Men vi hoppas också att vi får möjlighet att komma ut på träffar runt om i kommunen där vi både kan presentera förslaget, svara på frågor och ta del av folks synpunkter. Och synpunkterna är viktiga för det fortsatta arbetet, understryker Johanna Bergkvist, och vi låter dem också påverka planförslaget. När vi tog fram vår trafikstrategi för en tid sedan fick vi in 500 synpunkter som bidrog på olika sätt till den slutliga strategin.

Så det finns all anledning för alla berörda att engagera sig i samrådet om översiktsplanen när det annonseras i maj och ligger ute under åtta veckor, menar Johanna Bergkvist. Alla synpunkter gås sedan igenom och ett reviderat förslag till ÖP arbetas fram. Innan det så småningom blir föremål för beslut i kommunstyrelsen och slutgiltigt i kommunfullmäktige har en samrådsredogörelse sammanställts där det också redovisas om och hur de olika synpunkterna har beaktats i det slutliga förslaget.

En icke bindande plan för politikerna men ändå av stor vikt
Men vilken betydelse har sedan en Översiktsplan när allt kokar ner till konkreta detaljplaner eller bygglov? Arkipelaget har erfarenhet av att både bygglov, detaljplaner och strandskyddsdispenser inte alls överensstämmer med den gällande översiktsplanen. Områden som i ÖP är utpekade som naturområden som ska bevaras som sådana, kan plötsligt tillåtas att exploateras för bebyggelse.

– Ja, översiktsplanen är inte bindande för politikerna, konstaterar Johanna Bergkvist. Men den är vägledande och väger tungt vid beslut om detaljplaner och  bygglov och de flesta beslut som fattas följer ändå ÖP:s inriktning.

Samordning genom samtal med Söderköping och regionen
Som Arkipelaget tidigare har påpekat så är gränserna i vatten alltid flytande och vi undrar därför hur samarbetet med grannkommunen Söderköping ser ut när det gäller ÖP:n. Och hur väger man in det gemensamma utvecklingsprogram för kust och skärgård som Region Östergötland genom sitt Skärgårdsråd och sin skärgårdsutvecklare håller på att uppdatera? Det ska ju också vara vägledande för de kommuner och regioner som samarbetar om programmet.

– Vi talar med varandra, förklarar Johanna Bergkvist. Och när det gäller utvecklingsprogrammet så har det en mera allmän inriktning där man exempelvis pekar ut noder – lämpliga orter där service, bebyggelse och nya verksamheter bör utvecklas men inte i detalj anger hur mark och vatten ska användas. Men vi håller kontakt också med den nya skärgårdsutvecklaren, Anna Karlin.

Plocka fram planer och idéer och börja tänka
För dem som vill vara med och påverka hur Arkösund och omgivande skärgård ska utvecklas kan det vara läge att börja förbereda sig redan nu. Idéer och tankar kanske flödar friare innan de snävas in av det första samrådsförslaget. Varför inte bjuda in planerarna i god tid för att få en tidig presentation och diskussion om planerna för framtiden?