FÖP Aspöja skrotades men ingen vet varför

Publicerad 2021-05-17

Mysteriet kvarstår när det gäller varför FÖP:en – den fördjupade översiktsplanen för Aspöja -så hastigt förklarades inaktuell i kommunfullmäktige i Söderköping i början av året. Ett antal byggärenden som prövats har visat att FÖP:en inte kan följas eftersom den krockar med ny lagstiftning, är den officiella förklaringen – men ingen kan säga vilka ärenden det gäller; varken ansvariga politiker eller tjänstemän, som i något fall INTE vill bli citerad. Det enda konkreta beslut som pekas ut grundades på en felläsning som rättades till i Mark-och miljödomstolen.

Beslutet att ogiltigförklara den fördjupade översiktsplanen för Aspöja (FÖP:en) har inte tagits i samhällsbyggnadsnämnden utan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige påpekar Börje Natanaelsson som själv är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt är han helt med på noterna – Aspöja-FÖP:en var ohjälpligt föråldrad och strängt taget borde den aldrig ha förklarats aktuell 2018 om vi varit kloka, menar Börje Natanaelsson. (Bilden t.h.)

Även om det inte var samhällsbyggnadsnämnden som ogiltigförklarade FÖP Aspöja så gjordes det med hänvisning till erfarenheter som samhällsbyggnadsnämnden påstås ha gjort sedan aktualitetsprövningen 2018. Ett antal ärenden på Aspöja har prövats och ”Erfarenheten från prövningarna är att de områden som pekas ut för bebyggelse i FÖP Aspöja många gånger är svåra att genomföra bland annat på grund av motstående naturvårdsintressen och bestämmelser kring jordbruksmark. Fördjupningen av översiktsplanen ger inte på ett tillfredställande sätt stöd i prövningarna vilket innebär stora spänningar mellan (MB) och PBL”, står det i det strategidokument som fullmäktige tog när FÖP:en förklarades inaktuell. (MB=Miljöbalken och PBL= Plan- och bygglagen)

Ingen motsägelse mellan FÖP Aspöja och aktuell lagstiftning
Vilka ärenden som avses framgår inte men Börje Natanaelsson exemplifierar med tre hus där frågan om förhandsbesked prövades minst två gånger; den ena gången var de placerade på jordbruksmark och den andra gången på hällmarksöar i den sammanhängande jordbruksmarken. I båda fallen bedömde samhällsbyggnadsnämnden att placeringen var i enlighet med FÖP Aspöja men sedan underkändes besluten av Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen med hänvisning till att de var placerade på jordbruksmark respektive mark med stora naturvärden och dessutom på ett område som i FÖP Aspöja betecknats med O dvs Område med bestående mark och vattenanvändning.

Det fanns följaktligen ingen motsättning mellan FÖP Aspöja och Plan-och bygglagen, Miljöbalken och domstolspraxis om bebyggelse på jordbruksmark. Så vilket var problemet? Mer än att samhällsbyggnadsförvaltningen läst fel i FÖP:en…?

Den sammanhängande stenröjda jordbruksmarken med artrika hällmarksöar var i FÖP Aspöja markerade med ett O = ska lämnas orörd men kommunen ”bedömde” att det stod B, dvs avsatt för bostadsändamål. Misstaget rättades till i Mark- och miljödomstolen. Foto: Wiwi Samuelsson

Vill inte bli citerad och har inget med planeringsprocessen att göra
Börje Natanaelsson reserverar sig för att han personligen inte deltagit i alla de beslut som gällt de tre husen men hans bild – baserad på information från tjänstemännen – är ändå att placeringen var i enlighet med FÖP:en men hindrades av PBL, MB och domstolspraxis angående jordbruksmark.

– Det var förvaltningens bedömning som samhällsbyggnadsnämnden följde, konstaterar han, men menar att det finns flera erfarenheter av att FÖP:en var föråldrad och inte ger något stöd för handläggningen. Något konkret exempel kan han emellertid inte dra sig till minnes.

Inte heller den tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen, som handlagt frågan om de tre husen, känner till något annat exempel på att FÖP:en inte har kunnat följas. Han hävdar fortfarande – trots domstolens påpekande att FÖP:en markerat det aktuella området som ett som skulle bevaras orört – att det är en ”bedömningsfråga” och att det var en riktig bedömning som gjordes av förvaltningen. Han påpekar vidare att det är politikerna som bestämmer, att han inte har varit inblandad i processen kring översiktsplaneringen och hur den har skötts, att han inte vill bli citerad eller få kontrollera eventuella citat. Han hänvisar ännu en gång till politikerna.

Hos de två kommunalråden Ulrik Nilsson och Martin Sjölander har ArkipeLaget redan varit och frågat vad det var för ärenden som låg bakom skrotandet av FÖP:en. Men ingen av dem vet…(Se tidigare artikel Aspöjaplanen som försvann 2021-04-09) Mysteriet kvarstår. Om någon vet så hör av er till kontakt@arkipelaget.se. Vi är idel öra.