Förfallet breder ut sig i Marviken

Publicerad 24-04-24

Foto: Lotta Lanne

Kommer man landvägen och vill besöka stränderna och naturområdena runt Marvikens kraftstation blir man stoppad av en stor grind efter avtagsvägen mot Björnö marina. Grinden har nyligen satts upp. Bredvid grinden finns en byggarbetsplatsskylt som förklarar att obehöriga absolut inte får gå in. Om du går in här ska du ha skyddsutrustning och se upp för hängande last och farliga elledningar. Besökare ska anmäla sig till platskontoret och vid nödsituation ska du ringa 112 och om möjligt föra gasflaskor i säkerhet om det brinner.

Området är också kameraövervakat får vi veta.
Men vad döljer sig här bakom?

Strand- och naturområdena runt Marvikens kraftstation välkomna inte längre några besökare.

Den som vågar ta sig förbi grinden till fots eller med cykel finner Marvikens kraftstations parkering efter ca 300 meter. Här har allmänheten i alla tider sedan kraftverket byggdes kunnat parkera, vid sidan av besöksparkeringen, för att nå vattnet för fågelskådning, bad, fiske, skridskoåkning eller bara ströva i strandnaturen. Vi ser havshorisonten och Bosö fyr på fjärden. Det finns inte så många ställen där allmänheten kan nå stränderna utefter kusten, så platsen har varit populär att besöka. Nu finns ingen ordnad parkering utanför grinden som spärrar av vägen fram till Marviken.

Invid Marvikens gästparkering finns reaktorbyggnaden som stod klar 1968. På gräsmattan finns fyra flaggstänger. På två av dem hänger trasiga svenska flaggor. Och bakom stängslet finns två stora skällande hundar.
Utanför stängslet, intill entrégrindarna till kraftverksområdet, finns ett hus som troligen ska tjäna som besöksmottagning. Men huset är smutsigt och ostädat invändigt. En stor hundbädd ligger vid ingången.

Går man rakt fram, mot vattnet, finns en liten hamn mot Bosöfjärden. Där ligger en övergiven segelbåt, illa förtöjd vid en fallfärdig brygga.

På hamnens kaj finns en sjöbod i kraftigt förfall. Trasig trappa, dörr borta och glassplitter på golvet.

Träd har fallit över stängslet runt kraftverksområdet på flera ställen. Träden har inte tagits bort och stängslet har inte lagats.

Gånggrinden bakom kraftverken stod vidöppen när vi besökte Marvikenområdet.

Fasadplåtarna på kraftstationen har börjat ramla ner.

Det finns ett antal byggnader i Marvikenområdet (som inte är bostadsbyggnader) utanför stängslen, som är mer eller mindre förfallna och vandaliserade.

Från baksidan kan de två kraftverksbyggnaderna studeras. Först byggdes reaktorbyggnaden för kärnkraftverket. Till höger i bild. Den var klar 1968 men laddades aldrig med kärnbränsle. Byggnaden användes i stället till ett flertal olyckstester.

För att utnyttja Marvikens infrastruktur och kylvattenanläggning med mera byggdes oljekraftverket intill kärnkraftverket, till vänster i bild. Oljekraftverket levererade el vintertid under slutet av 1970-talet. Sammanlagt kördes kraftverket 6 000 timmar, det vill säga ungefär 8 månaders driftstid. Under 80-90-talet lades kraftverket i malpåse, men sattes i beredskap i slutet av 90-talet. Därefter lades kraftverket ner 2009, utan att ha levererat el till nätet någon gång under ”beredskapstiden”.

En djuphamn är anlagd för leveranser av olja, när Marviken var ett reservkraftverk.

Under hamnplanen sprängdes ett bergrum för oljan till kraftverket. Oljan värmdes hela tiden upp i bergrummet så att den kunde pumpas till oljekraftverket. Uppvärmningen skedde via en oljepanna här på hamnplanen (den gröna byggnaden). Ett staket finns runt hamnen.

Detaljplan från 1972
Gällande detaljplan för Marvikenområdet är från 1972. Den kan studeras på kommunens hemsida. Detaljplanen anger läge och storlek på ”maskinstation” (kärnkraftsbyggnaden) och ”pannbyggnad” (oljekraftverket som byggdes strax efter att det beslutades att inte starta kärnkraftverket). Detaljplanen avsätter en yta för servicebyggnader framför kraftverksbyggnaderna. Och bakom är ett område avsatt för oljecisterner. Det finns inga cisterner där nu. Intill djuphamnen är ett område avsatt för ”hamn och lagerändamål”. Detaljplanen avsätter yta för elledningar. Men för övrigt är marken ”prickad”, vilket innebär att den inte får bebyggas, eller markerad som ”industripark” vid stranden norr om kraftverksbyggnaderna. Troligtvis menar man att naturen ska vara kvar där, så att kraftverksanläggningen döljs bakom träd för sjöfarare.

Får man avhålla allmänheten från att vistas i Marvikenområdet?
Kraftverks- och hamnområdena är omgärdade av staket. Utanför staketen är det tillåtet att vistas i enlighet med allemansrätten. Information om allemansrätten och regler för skyltning finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Ägaren av enskild väg har rätt att sätta upp en vägbom och hindra motorfordon att använda vägen. Men gående och cyklister får inte hindras att använda vägen.

Skyltar som hindrar allmänheten att använda en väg eller naturområde till fots måste ha tillstånd från kommunen.

Någon byggverksamhet utanför staketen till kraftverks- och hamnområdet finns inte.

Klippstränderna och naturområdena kring Marviken är populära besöksmål för friluftslivet. Det har nu försvårats genom att parkeringsmöjligheter har tagits bort och avhållande skylt satts upp. De skällande hundarna, som ibland är lösa utanför industristaketet, skrämmer också bort människor.