Stor kärlek till naturen i skärgårdsenkäten

Publicerad 2024-01-26

Naturen, lugnet, miljön och havet är det bästa med skärgården – det var både boende och besökare ense om när Skärgårdsrådet under sensommaren 2023 gjorde en enkät för att samla in synpunkter till arbetet med att revidera det gemensamma skärgårdsprogrammet.
278 personer lämnade in svar på enkäten, att jämföra med de 22 svar som kom in året innan när Skärgårdsrådet frågade via sina medlemsorganisationer. 217 av svaren kom från hel- eller delårsboende i skärgården från Oskarshamn i söder till Norrköping i norr medan 61 var tillfälliga besökare. 37 av de helårsboende som lämnat synpunkter har Sankt Anna eller Söderköping som postnummerområde, nio är bosatta i postnummerområde Vikbolandet och någon enstaka i Norrköpingsområdet.

Skärgårdsnaturen, lugnet, tystnaden och kulturlandskapet tillhörde det bästa med skärgården tyckte många som svarat på enkäten. Som här vid Marö kupa.
Foto: Lotta Lanne

Fritextutrymmet i enkäten svämmar nästan över av uttryck för kärlek till skärgårdsnaturen, tystnaden, lugnet, orördheten och det levande kulturlandskapet. Många lyfter också fram goda och bofasta grannar, hjälpsamma och vänliga människor och fin ö-gemenskap även om någon enstaka deltidsboende beklagar att ”en del bofasta på ön är elaka och värderar oss som andra klassens boende”. Flera av de som svarat förklarar sina positiva känslor med sina rötter i skärgården, ”min familjs 500-åriga historia”, eller helt enkelt: ”Det är hemma”. En tredjedel av de hel- och delårsboende i skärgården redovisar att de är uppvuxna i skärgården.

En tredjedel av delårsboende är Stockholmare
Av det 90-talet delårsboende som besvarat enkäten kom ca en tredjedel från Stockholm medan hälften hörde hemma i kommuner i närområdet och enstaka personer bodde lite längre bort exempelvis i Malmö, Lund, Uppsala, Karlstad och Södertälje. De flesta – drygt 60 procent – stannade mer än åtta veckor i sitt fritidshus, sin båt eller husvagn.
Av enkätsammanställningen framstår den samlade hel-och delårsbefolkningen i skärgården som tämligen ålderstigen; drygt 60 procent är över 56 år och hela 75 procent är äldre än 71 år. Men det kan vara ett felslut. De redovisade siffrorna visar bara åldersfördelningen bland dem som besvarat enkäten och det kanske bara var de äldre som tog sig tid att svara…?

Kollektivtrafiken avgörande
Skärgårdsrådet har också ställt frågan till de deltidsboende vad som skulle vara det viktigaste för att de skulle flytta ut permanent. Fyrtio deltidsboende vill inte alls flytta ut permanent och bland de återstående femtio är det främst bättre buss/tåg/båt-förbindelser, närhet till livsmedelsaffär och bättre mobil- och fibernät som skulle vara avgörande. Även närhet till skola och annan service nämns och flera efterlyser också hus att köpa/bygga och möjlighet att hyra boende.

Möjligheterna att resa med kollektivtrafik på både land och vatten är avgörande för om deltidsboende vill bli heltidsboende i skärgården. Foto: Lotta Lanne

När Skärgårdsrådet efterlyser ”medskick” till det reviderade skärgårdsprogrammet är det infrastruktursatsningar – och i synnerhet bättre kommunikationer – som kommer högst på önskelistan. Och då handlar det inte bara om tätare linjetrafik med båt utan även om cykelvägar, förbättrade bilvägar och bättre synkronisering mellan olika trafikslag mm.

Motsägelsefulla medskick till skärgårdsprogrammet
Det är en diger och delvis motsägelsefull lista med förslag som Skärgårdsrådet fått till sig via enkäten. Medan en dryg handfull av förslagsställarna ser skärgårdens enda framtid i möjligheten att bygga hus och företag direkt vid vattnet och därmed vill försvaga strandskyddet, finns det dubbelt så många som vill slå vakt om naturen och kulturen och skydda stränderna från exploatering både av klimatskäl och för att bevara skärgården som lockande och tillgänglig för alla.

Är det sommarboende eller kor som ska befolka skärgårdens stränder? Det finns olika bud i förslagen till det reviderade skärgårdsprogrammet. Foto: Lotta Lanne

På liknande sätt finns det flera förslagsställare som varnar för fortsatt satsning på att öka turismen i skärgården (”Gör inte skärgården till turisttivoli!”, ”Det finns otroligt många baksidor med den invasion av människor som äger rum på Östergötlands Mallorca.”) samtidigt som det – åtminstone hittills – har rekommenderats i skärgårdsprogrammet. Det är bl a fastboende som besväras av en turism som inte tar hänsyn till att sommarparadiset samtidigt är deras enda hem. Någon efterlyser en ”anpassad” marknadsföring som riktar sig till besökare med vana att röra sig i skog och mark.

Förslag till nytt skärgårdsprogram väntas under våren
Satsningar för att skapa förutsättningar för att få fler bofasta återkommer i flera av de medskickade förslagen. De handlar – förutom om kommunikationer av alla slag inklusive fiber – om förbättrad service och då kan det gälla allt från grovsopshantering och utlämningsställen för post till stöd till obemannade butiker och småföretag. Hela redovisningen av enkätsvaren finns att läsa här.

De 61 tillfälliga besökare som besvarat enkäten har tillfrågats om anledningen till besöket. Sexton personer har uppgivit att de har sitt sommarviste i skärgården och det är därför de är här just den dag då enkäten besvarades. (De borde kanske ha räknats till de delårsboende) Andra redovisar dagsutflykter med familjen i det vackra vädret/naturen, besök hos familj/vänner och nostalgiska återseenden av gamla barndomsplatser. Någon har hamnat i skärgården på grund av geocachspel och en dansk besökare har ” hørt och læst meget godt om området”. De synpunkter som kommit fram i enkäten kommer, tillsammans med bl a inspel från Skärgårdsrådets vårmöte, att bakas in i det reviderade skärgårdsprogrammet, berättar Anna Karlin, skärgårdsutvecklare på Region Östergötland. Men arbetet är lite försenat och ett första utkast förväntas bli färdigt under början av 2024 och när det väl finns på plats kommer det också att finnas möjligheter att lämna synpunkter på det.