Tvära kast i Marviken

Publicerad 2023-11-10

Kompletterad 24-03-12

Från kärnkraftverk som inte laddas, till oljekraftverk som knappast har använts, till planer på en skärgårdstad. Nu finns i stället planer på ett energikluster med flera små kärnkraftverk som energibärare. De tvära kasten för Marviken har också smittat av sig i Norrköpings politik. Vi berättar historien.

Marviken har sedan slutet av 60-talet varit ett landmärke för oss som vistas i Bråvikens mynning. Foto Lotta Lanne

På 1960-talet byggdes Marvikens kärnkraftverk av Vattenfall, men den kom inte i bruk som kärnkraftverk. Den byggdes om till ett oljedrivet reservkraftverk med mycket få drifttimmar. Kraftverket lades ner 2009.

Fram till fastigheten går det en kraftledning. Det finns en djuphamn och bergrum för oljelager på 55 000 kubikmeter som oljekraftverket tidigare använde som lager. Ett nybyggt ställverk finns också intill kraftledningen.

Anläggningen är unik i världen eftersom den aldrig laddades med kärnbränsle. Byggnaderna står kvar och lockar till ny användning.

Fastigheten Ramnö 1:1 består av 80 ha land och 170 ha vatten. Karta från Lantmäteriet.

Översiktsplanen ser Marviken som ett besöksmål

Gällande översiktsplan från 2017 för Norrköpings landsbygd behandlar Marviken på avdelningen Besöksmål. Där står: ”Anläggningen är ett unikum i Europa och har, med sitt direkta närområde vid kusten, en stor utvecklingspotential som besöksmål.

Vid Marvikenverket och Björnö finns möjligheter till både bevarande och utveckling av befintlig kultur- och naturmiljö. Marvikenverket och dess omgivning bör utvecklas för rekreation och upplevelser såsom hamn, bad, fritidsboende, samt för sysselsättning och produktion såsom industri, hantverk, hotell, restaurang och konferens. Tillgänglighet till de natur- och kulturupplevelser som finns i området är betydelsefullt för kommunens invånare och besökare. Här finns potential för att uppleva och upptäcka Norrköpings skärgård, en ny entré till skärgården är en möjlighet.

Marviken, Björnö, Gränsö och Arkösund har potential att utvecklas och genom samverkan skapa möjligheter till ”paketlösningar” för turism- och besöksnäringen vilket kan bidra till utveckling av kommunens skärgård.”

Vattenfall sålde Marviken och en skärgårdstad planeras

Efter att området sanerades från miljöfarligt avfall för 90 miljoner kronor såldes anläggningen till Synthesis Real Estate AB för 16,5 miljoner kr. VD för företaget var Niclas Adler. Övertagandet skedde vid årsskiftet 2018/19. Vattenfall kommenterade försäljningen med att ”köparen har en bra affärsidé, kompetens och ekonomi för att utveckla en komplicerad fastighet med många möjligheter”.

Planerna var då att bygga 1 500 bostäder, hotell, konferens- och eventcenter, ett World Heritage Museum med fokus på kärnkraft och kärnvapen i det gamla kraftverket, marina för stora kryssningsfartyg, äldreboende och cancer- och strokecenter. Kostnad skulle vara ca 4 miljarder kr och finansieras med fondstrukturer, samarbetspartnern Ramboll och fastighetsägare i Norrköping. Projektet döptes till Skärgårdsstaden och det fina läget vid kusten och skärgården betonades. I december fick plankontoret i kommunen uppdrag att ta fram en detaljplan.

Planerna ändrades under våren 2020 till 5 500 bostäder och en investeringskostnad på 20 miljarder kronor. Bilder på höghusbebyggelse kring Marviken visades. Adler berättade att han hade inlett ett nära samarbete med konsultfirman SWECO, som har varit inblandad i Hammarby sjöstad. Projektet kallades i folkmun för ”Dubai i Marviken”.

I maj gav samhällsplaneringsnämnden positivt planbesked för det nya projektet, men det måste först göras ett planprogram. Man insåg att många frågor måste lösas. Översiktsplanen gav inte stöd för satsningen. Hur ska kommunikationer och samhällsservice fungera? Stora delar ligger inom strandskydd och berör riksintressen för natur och friluftsliv. Ett plankostnadsavtal skrevs där kommunen krävde betalt av fastighetsägaren i förväg.

Kritik mot Adler och kontrakt bryts

I februari 2020 skrev Expressen en kritisk artikel om Niclas Adlers affärer. Politiker i kommunen varnades av personer som kände till hans tidigare affärer.

I november 2020 avbröt kommunen samarbetet med Adler efter att en extern rapport tagits fram om hans bakgrund. I mars 2021 stämmer Niclas Adler och hans bolag Synthesis Analytics Norrköpings kommun för att ha brutit mot planavtalet. Han stämmer också säkerhetsföretaget som gjorde rapporten om honom.

I oktober 2023 faller domen mot säkerhetsföretaget som gjort utredningen om Adler. Adler fick rätt och säkerhetsföretaget döms att betala skadestånd. Rättegången mot Norrköpings kommun, om avbrutet kontrakt 2020, har ännu inte startats.

Nya planer tar form

I december 2022 skrev Norrköpings tidningar ett stort reportage om verksamheten som drivs i Marviken. I lokalerna driver Synthesis Analytics utveckling av energilösningar där värmen från dataservrar tas tillvara. Adler arbetar med att skapa ett energikluster på platsen. Han berättar också att kärnkraftsföretag har uppvaktat honom.

I början av november 2023 höll Företagarna i Norrköping en presskonferens och informationsmöte där bolaget Swedish Biofuels presenterade planer på att bygga en flygbränslefabrik i Marviken. Information gavs om hur upplägget ska fungera. Man siktar på att nya kärnkraftreaktorer ska producera energi och värme. Det ska användas till Biofuels produktion av etanol och flygbränsle, tillverkning av vätgas, leverera el till nätet, industrivärme och fånga koldioxid. Biokolstillverkning och ”grön datorkraft” är också inkopplad. Vid presskonferensen framträdde samarbetspartners såsom Cowi, KBR och Mitsubishi.

Enligt tidningen näringslivet har IPower Group, som Niclas Adler är VD för, redan i oktober 2022 tecknat ett Letter of intent med Rolls Roys SMR kärnkraftverk. 2 – 4 verk planeras. Det är meningen att IPower Group ska samordna satsningarna i Marviken. Planer finns på att i en nära framtid bygga ett batterilager för att balansera nätet. En tjänst som Svenska kraftnät efterfrågar. Det utreds också om berglagret kan användas i det planerade energiklustret.

Politiska följder i Norrköping

Kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl höll en preskonferens samma dag som Företagarna hade sitt informationsmöte. Ett letter of intent skrevs under med Swedish Biofuels AB. För reportrarna på Norrköpings tidningar berättade Sophia Jarl att hon var missnöjd med hur ärendet har hanterats i kommunen. Hon tycker att hon borde blivit inkopplad i företagsetableringen tidigare. Därefter uppstod politisk oro. Liberalerna hotade med att hoppa av den styrande majoriteten eftersom de inte känner förtroende från Sophia Jarl. När detta skrivs är det oklart hur det kommer att sluta. Marviken tycks orsaka tvära kast i politiken också. Fortsättning följer …….

Frågor vi ställer oss

Hur får planerade anläggningar i energiklustret plats i Marviken? Finns det någon skiss på hur området ska disponeras?

Hur ska alla transporter ordnas?

Hur realistiskt är det att ny kärnkraft kommer att byggas i Marviken? Vad innebär det om nya kärnkraftverk byggs i Marviken?

Uppföljning finns på sidorna

23-12-09 Ännu mera kärnkraft i Marviken

24-03-12 Biobränslefabrik inte lämplig i Marviken