Detaljplaner

Detaljplaner reglerar hur ett område får byggas. Planerna är juridiskt bindande. Kommunen är skyldig att ge bygglov om projekten följer detaljplanen. När planen tas fram sker samråd med berörda och allmänheten och den ställs ut för granskning. De som bor i planområdet eller har en fastighet i direkt anslutning till det har rätt att överklaga. Organisationer som värnar miljö- och friluftsintressen har rätt att överklaga om planen klassas ha betydande miljöpåverkan och/eller berör strandskyddade områden. Om överklagandet ska behandlas måste de som klagar ha lämnat ett skriftligt yttrande senast sista dag då planen ställs ut.