Marö exploateras

Publicerad 2022-01-06, kompletterad 2022-01-17

Enligt en ny detaljplan från 2019 byggs nu 22 bostadshus på Marö nordost om Mon trots att gällande områdesbestämmelser för halvön anger att marken ska användas till jord- och skogsbruk och vara allemansrättsligt tillgänglig. Och i november 2021 gav Samhällsbyggnadsnämnden grönt ljus för planeringen av ytterligare ca 26 bostadshus österut på halvön, dvs man sa ja till markägarens förslag att på egen bekostnad ta fram en detaljplan som ska vara klar 2028.

Områdesbestämmelser från 1991 finns för halvön och närliggande öar. I stort sett hela halvön blev reserverad för ”jord och skogsbruk tillgängligt på allmansrättslig grund”. Tre nya fritidshustomter tilläts och ett mindre område för bryggor markerades för närliggande fastigheter. Fritidshusens storlek begränsades till högts 80 eller 60 kvadratmeter.

Plankartan för områdesbestämmelser för Marö, nordost om Mon.

Ny bebyggelse tilläts 2019

Planområdet för västra Marö är markerad med röd linje.

En detaljplan för 22 nya bostadstomter lades 2019 på västra delen av Marö. Planbeskrivningen förklarar att syftet är att tillgodose en del av den efterfrågan på tomter som finns i Östergötlands skärgård. Man vill skapa ”bra boendekvaliteter ….. i samspel med de natur- och friluftsvärden som finns. Genom att nya boendemöjligheter tillkommer i skärgården, förbättras underlaget för samhälls- och annan service för de noder som finns i området.” De närmaste noderna är Mon och Lagnö.

Området ska speciellt stötta Mon Skärgårdsby. I planbeskrivningen förs ett resonemang om att Marö kan behövas som friområde för Mons skärgårdsby. Men man anser att möjligheten att ströva och vistas på Marö finns kvar i och med att 150 meter strandremsa inte bebyggs. Naturvärdena på Marö är inte heller stora, framförs som argument i planbeskrivningen.

Enligt planbeskrivningen är exploateringen gles och tomterna stora, minst 1 700 kvadratmeter, så att husen kan terränganpassas lättare. Husens storlek och höjd hålls nere så att de inte ska bli alltför dominerande i landskapsbilden. Största byggnadsarea för huvudbyggnaden är 150 kvadratmeter och för komplementbyggnad 40 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnader är 3,5 meter och högsta nockhöjd 6 meter. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter.

Området har ett eget avsaltningsverk för vatten och reningsverk för avloppsvattnet. En rejäl brygga för fritidsbåtar är byggd söder om området.

Strider inte mot intentionerna i gällande översiktsplan

I översiktsplanen är området avsatt för natur, kultur och rekreation. Och det är ”särskilt viktigt” att skydda dessa värden. Trots detta menar kommunen att planen inte strider mot intentionerna i gällande översiktsplan.

Nya hus på Uvberget

I november 2021 gav Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping ett positivt planbesked för ca 26 nya tomter på Marö östra del, och utökad byggrätt för några befintliga hus.

Planområde för ca 26 nya småhustomter.

De nya tomterna planeras direkt vid gränsen av strandskyddet, som här är 150 meter. Husen hamnar på sydsluttningen av Uvberget. Grannområdets avsaltningsverk och reningsverk måste byggas ut och ny väganslutning behöver byggas.

Önskad tomtplacering enligt planbeskedet från november 2021. Strandskyddat område är markerat med blå snedstreck.

Förenligt med intentionerna i gällande översiktsplan

Till beslutet om planbesked finns ett tjänsteutlåtande. Där skriver Samhällsbyggnadsförvaltningen att de bedömer att planbeskedet är ”förenligt med intentionerna i gällande översiktsplan” eftersom den nya bebyggelsen bidrar med underlag till bostadsnoderna som finns inom Norra Finnö. Det är alltså endast denna aspekt i översiktsplanen som används som stöd för den nya bebyggelsen. Övriga aspekter som översiktsplanen anger förs det inte någon diskussion om.

  • Hur påverkar bebyggelsen vattenkvalitén i Hålfjärden och ekosystemtjänsterna?
  • Kan man åka kollektivt till de nya husen?
  • Hur påverkar den nya bebyggelsen det rörliga friluftslivet?
  • Att planen strider mot gällande områdesbestämmelser kommenteras inte.
  • Likaså kommenteras inte hur behovet av båtplatser för de nya husen ska lösas.