Naturen i Nordanskog har vunnit!

Publicerat 23-08-26

Den natur som finns kvar söder om Nordanskogs camping i Arkösund ska bevaras. Detta glädjande beslut togs av Samhällsplanerings- nämnden i Norrköping 13 juni 2023. Naturen har höga värden och borde inte ha börjat bebyggas. ArkipeLaget har skrivit om ärendet för två år sedan här.

Naturen söder om Nordanskogs Camping är så kallad hällmarkstallskog, med dramatiska bergknallar och fuktiga sänkor därimellan. Naturvärdena är höga. Nu har kommunen insett att det är olämpligt att bygga där.

År 2010 antogs en detaljplan för villabebyggelse på skogshöjden söder om kampingplatsen, trots att en naturinventering visade på mycket höga naturvärden. De flesta av tomterna har bebyggts. Dock inte 14 tomter i områdets mitt. År 2021 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att en ny detaljplan skulle tas fram för ytterligare 13 tomter i områdets sydvästra del. Men i juni i år blev det stopp för planerna. I beslutshandlingen skriver kommunen ”Skogsområdet är mycket kuperat och utgörs av gammal hällmarkstallskog med inslag av gamla lövträd (bland annat asp och ek), död ved samt förekomster av rödlistade arter eller signalarter såsom tallticka, granbarkgnagare, reliktbock, asphättemossa och blåmossa. Området är med hänsyn till sina skogliga naturvärden värt att bevara och bör inte exploateras, inte heller avverkas.”

Kommunen konstaterar att om detaljplanen ska kunna genomföras måste en naturvärdesutredning göras och risken finns att detaljplanen skulle förbjudas enligt artskyddsförordningen. Det skulle också bli besvärligt att klara avledning av regnvatten från de nya tomterna.

Även de kvarvarande 14 tomterna enligt detaljplanen från 2010 skyddas nu från exploatering.

En ny detaljplan ska tas fram för skogen söder om kampingplatsen. Detaljplanens gränser är markerad med rött. Från kommunens beslutshandling.

Boende och besökare i Arkösund kommer alltså kunna fortsätta att njuta av den fina naturen i Nordanskog. Inga åtgärder planeras i skogen, utan den ska utvecklas på egen hand. Syftet med detaljplanen är att säkerställa naturvärdena.