Reningsverk i Tyrislöt avgörs i högsta instans

Publicerat 2022-12-17

Det är här vid sidan av vägen från Tyrislöt som Söderköpings kommun vill anlägga ett nytt och större reningsverk som gör att det nuvarande reningsverket kan läggas ned liksom det i Sanden. Foto: Lotta Lanne

Det blir Mark- och miljööverdomstolen som kommer att avgöra om Söderköpings kommun får bygga det planerade reningsverket vid infarten till Tyrislöt. ”Det finns anledning att tvivla på att mark-och miljödomstolen dömt rätt”, skrivs det i överklagandet, och ”I vart fall går det inte att bedöma […] utan att ta upp målet. Målet bör också tas upp för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen. Vidare görs gällande att det finn synnerliga skäl att ta upp målet-”

Prövningstillstånd har getts och i slutet av november meddelade kommunen domstolen sin syn på saken.

Den långdragna reningsverkshistorien (läs tidigare artikel här) hamnade i överdomstolen i oktober, sedan Mark-och miljödomstolen- MMD – tidigare i år avvisat de klagomål, som lämnats in av ett antal personer som inte vill bli grannar med ett nytt reningsverk. De klagande var inte nöjda med att domstolen gav kommunen rätt, utan gick vidare och begärde prövningstillstånd l Mark- och miljööverdomstolen – MÖD.

De klagande hänvisar dels till sina tidigare framförda farhågor avseende bl.a. lukt, buller och dricksvatten med tanke på närheten till bostadshusen (60 m till det närmaste), dels till formella brister i hur kommunen har handlagt detaljplaneärendet.

Närheten till boningshus mindre viktig 2022 än 2020?
De pekar på att MMD i sin första dom 2020 särskilt betonade närheten till befintliga hus när den då upphävde kommunens detaljplan; MMD hänvisade också till en otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) mm. När Söderköping i december 2021 fattade ett nytt beslut om reningsverket efter att ha gjort en ny MKB och lokaliseringsutredning, så var placeringen av reningsverket exakt densamma.

Men när samma mark- och miljödomstol i maj i år, för andra gången, prövade klagomål mot reningsverkets placering så ses inte närheten längre som något problem. Domstolen hänvisar till att Boverkets tidigare rekommendationer om ett säkerhetsavstånd till närmaste bostadshus på 300 meter numera är upphävda. Frågan om skyddsavstånd bedöms istället från fall till fall och med hänsyn till hur detaljplanen anpassats till de lokala förhållandena. Med de säkerhetsåtgärder som kommunen gjort när det gäller buller, lukt mm kommer det inte att bli sådana olägenheter för de närboende att det finns skäl att säga nej till reningsverket, förklarade domstolen.

Formfel hindrade klagande att ta till vara sin rätt?
Men den bedömningen delade inte de klagande när de begärde prövningstillstånd hos överdomstolen. Dessutom menade de att kommunen inte handlagt det nya detaljplaneförslaget på rätt sätt. De klagande anser bl.a. att det borde ha hanterats som ett helt nytt förslag och med nytt samråd. Det påpekas också att kommunens granskningskommentarer aldrig skickades ut till de berörda innan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen fattade beslut om den nya detaljplanen. ”…vår möjlighet att [i förväg] diskutera planen med lokala politiska representanter [har därigenom] kraftigt begränsats”, skriver ett par av de klagande.

I slutet av november svarade Söderköpings kommun på domstolens anmodan att yttra sig. Kommunen håller med om att granskningsutlåtandet visserligen aldrig skickades ut men hävdar att det saknar betydelse för de klagandes möjligheter att bevaka sin rätt. För övrigt menar kommunen att det först och främst var en bättre miljökonsekvensbeskrivning som efterlysts och en sådan har också levererats. Därmed menar kommunen att MMD:s dom var helt riktig och kommunens beslut om nytt reningsverk ska gälla.

Reningsverket i Tyrislöt åter i Miljödomstolen

Publicerat 2022-02-04

Det bästa lokaliseringsalternativet för ett nytt reningsverk på Norra Finnö är på denna vall vid infarten till Tyrislöt, menar Söderköpings kommun. Foto: Lotta Lanne

Söderköpings kommun har tappat kontrollen över VA-situationen på Norra Finnö på grund av en överetablering av fritidstomter dit exploatörer har tillåtits dra nuvarande VA-nät till förfång för andra. Det skriver en av de som överklagat kommunens beslut om nytt reningsverk i Tyrislöt till Mark-och miljödomstolen.  ”Det har lett till att det kommunen själv kallar Vackra S:t Anna håller på att förstöras.” Andra klagande lyfter fram närheten till boningshus, hot mot grundvatten och vattnet i Finnfjärden, bristfällig lokaliseringsutredning och åsidosättande av detaljplaneprocessen.

Arkipelaget har tidigare berättat om Söderköpings planer på att bygga ett nytt reningsverk vid infarten till Tyrislöt, trots att kommunen i sin Vision Tyrislöt utgått från att ett kommande reningsverk INTE skulle placeras i Tyrislöt. Kommunens beslut om detaljplan för reningsverket överklagades av flera av de närboende och Mark- och miljödomstolen undanröjde kommunens beslut med hänvisning till att reningsverket skulle hamna för nära befintlig bebyggelse och att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig.

”Begränsade demokratiska möjligheter att påverka beslutet”
Kommunen gjorde en ny lokaliseringsutredning och kom fram till att just den här vallen vid sidan av vägen var den allra bästa platsen att placera det nya reningsverket på. För att det skulle smälta in bättre i miljön föreslogs dock att det skulle rödfärgas och att blommor och träd skulle planteras omkring. Eftersom förändringarna var så små ansåg inte kommunen att det var nödvändigt med ett nytt samrådsförfarande utan fullmäktige beslöt vid sitt sista sammanträde före jul att anta detaljplanen. Det ledde sedan till att den tid de berörda fastighetsägarna hade på sig för att begrunda förslaget var tre veckor mitt i storhelgerna. Därmed har de demokratiska möjligheterna att påverka beslutet kraftigt begränsas, anför ett par av de klagande, som bl.a. vill ha kommunens hantering prövad av domstolen.

De sex lokaliseringsalternativ som jämförts är utmärkta med svart. På sluttampen stod valet mellan Tyrislöt ((4) och en plats i närheten av Ekö (1). Placeringen vid Ekö bedömdes vara mycket skadlig för naturmiljön medan placeringen vid Tyrislöt inte bedömdes ha någon påverkan på naturmiljön.

Nya lokaliseringsutredningen ifrågasatt
Elva personer har överklagat beslutet och de flesta ifrågasätter den nya lokaliseringsutredning som kommunen uppdragit åt en konsult att göra. De efterlyser på vilka grunder de sex platser som prövats valts ut; varför har man exempelvis inte alls tittat på alternativ som föreslagits av ortsbor? Och hur kan alla aspekter (som markberedning, ledningsdragning, närhet till bebyggelse, trafik och buller, naturmiljö samt landskapsbild) poängsättas som om de var precis lika viktiga? När det gäller ett storskaligt reningsverk borde väl närheten till bebyggelse väga tyngre än exempelvis markberedning, menar ett par av de klagande som även frågar: Hur kan det vara att det bara finns ett enda lokaliseringsalternativ – det vid Tyrislöt – som inte anses ha någon påverkan på naturmiljön?

Mark-och miljödomstolen får bedöma för andra gången
Andra invändningar som framförs gäller trafiksituationen på väg 210 där Trafikverket bedömt att transporterna till och från ett nytt reningsverk inte utgör något problem samt Sveriges geologiska undersökningars utsaga om vattentillgången i området; den är alltför allmän och återspeglar inte verkligheten, menar ett par av de klagande.

Det är nu Mark- och miljödomstolen i Växjö som än en gång får granska en detaljplan för ett nytt reningsverk vid Tyrislöt.

Reningsverk i repris i Tyrislöt

Publicerat 2021-10-27

För ett år sedan fick Söderköpings kommun bakläxa på sina planer att bygga ett nytt reningsverk i Tyrislöt. Det var Mark- och miljödomstolen, som undanröjde kommunens beslut om ny detaljplan med hänvisning till bl a bristfällig miljökonsekvensbeskrivning och att reningsverket bara låg 60 m från närmaste bostadshus. Nu är reningsverket tillbaka på samma vallåker och samma plats men nu falurött och försett med sadeltak och träd runt omkring.

Det var lagom till midsommar 2019 som kommunfullmäktige i Söderköping fattade beslut om detaljplan för ett nytt reningsverk på en vallåker alldeles bredvid väg 210 vid infarten till Tyrislöt. Beslutet överklagades av flera grannar som inte ville ha ett reningsverk inpå knutarna och påminde kommunen om att de själva i sin Vision Tyrislöt hade förutsatt att reningsverket skulle placeras utanför Tyrtislöt samt avsatt det här området för camping och senare eventuellt parkering. De klagande hade många fler invändningar och menade också att kommunen inte ordentligt hade prövat alternativa placeringar, exempelvis i närheten av Gäddvik. Reningsverket är avsett att ta hand om avlopp från både Gäddvik, Sanden och Tyrislöt och ersätta de två äldre verk som idag finns i Sanden och Tyrislöt.

Länsstyrelsen, som prövade överklagandena fann inte invändningarna tillräckligt tungt vägande men det gjorde däremot Mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen påpekade dels att det föreslagna reningsverket inte följde Boverkets rekommendationer om minst 300 meters skyddsavstånd till närmaste boningshus, dels att både miljökonsekvensutredningen och utredningen av alternativa lokaliseringar var för bristfälliga för att kunna läggas till grund för ett beslut om detaljplan. Och därmed upphävde domstolen kommunens beslut i september förra året.

Nytt förslag på samma plats och med likartat innehåll ställs ut
Nu kommer kommunen tillbaka med ett nytt förslag till detaljplan som just nu finns att ta del av och lämna synpunkter på senast till den 29 oktober. I sak är det inte några större förändringar i förhållande till det tidigare förslaget. Det handlar fortfarande om samma plats och samma storlek på byggnaden men för att göra den något mindre iögonenfallande föreslår man nu att det ska planteras träd runt byggnaden och den ska målas i falurött med avsikten att den ska se ut som en mera traditionell lantlig ekonomibyggnad. Däremot har förslaget nu baserats på en ny strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en utförligare utredning av alternativa placeringar, som emellertid inte ledde till att man hittade någon bättre placering av ett nytt reningsverk.

Eftersom förändringarna i förhållande till förra förslaget är så begränsade har kommunen inte bedömt att det varit nödvändigt att genomföra ett nytt samråd med de närmast berörda utan förslaget har ställts ut direkt till allmänt beskådande. Det återstår nu att se om den nya detaljplanen klarar sig utan nya överklaganden.

I fonden av den här vallåkern är det tänkt att det nya reningsverket för Gäddvik, Sanden och Tyrislöt ska byggas. Om det sedan fortfarande är kommunpolitikernas Vision (Tyrislöt) att ett nytt campingområde ska bli närmsta granne med reningsverket framgår inte av den aktuella detaljplanen. Foto:Lotta Lanne