Det bidde en tumme av detaljplanerna i Arkösund

Publicerat 2022-07-09

Det bidde ingen ny detaljplan för campingen, det bidde inte heller någon ny detaljplan för Arkösunds centrum och det bidde tji kanal mellan Beckmansviken och Lindöviken. Men det bidde kanske – så småningom – en tumme i form av en krympt detaljplan för att bygga bostäder på Kvarnbergets sluttning ner mot centrumparkeringen. Detta efter 4 års planarbete, drygt 1,6 extra miljoner från EU och draghjälp av både Hela Sverige ska leva och Coompanion Sweden samt mobilisering av Arkösunds Intresseförening med flera lokala krafter.

Det blev inte mycket kvar av de stolta utvecklingsplanerna som presenterades 2018 med bl a denna idéskiss. Inte den här gången heller kan det tilläggas eftersom det knappast var första gången det annonserades betydande insatser för Arkösunds framtid…

I slutet av maj satte samhällsplaneringsnämnden i Norrköping – definitivt ? – stopp för de stolta ambitionerna att – med lokal förankring ta fram de ”hållbara utvecklingsplaner” för Arkösund, som kommunen annonserat när de 2017 gick in i EU-projektet Coast4us. Inom ramen för projektet skulle arbetet med att ta fram detaljplaner för utveckling av campingen och centrumområdet i Arkösund utgöra ett så kallat pilotprojekt. (Arkipelaget har beskrivit det här.), där nya planeringsunderlag och -metoder skulle testas i skarpt läge.

Igen småbåtshamn eller utbyggnad för husvagnar och stugor
Nu är testet gjort och resultatet blev att arbetet med ny detaljplan för campingen avslutades. Småbåtshamnen inne i Nordanskogsviken avfördes redan tidigt under detaljplaneringsprocessen av naturvårdsskäl. Men det blir heller ingen plan för fler uthyrningsstugor, uppställningsplats för husvagnar och husbilar och större utrymme för tältplats i skogen. ”Det finns dock ett område i den gällande detaljplanen som inte är utbyggt”, berättar Magnus Gullstrand, gruppledare för detaljplanering inom samhällsbyggnadskontoret.
– Där finns utrymme för ytterligare uthyrningsstugor men det är i sådana fall ett initiativ som arrendatorn av campingen bör ta. Markområdet ägs av kommunen.

Bakom den skrotade detaljplanen ligger flera undersökningar; dels en dagvattenutredning som visade att stora delar av planområdet kommer att översvämmas vid ett 100-årsregn och vid höga havsnivåer, dels geotekniska undersökningar av området väster om campingen och ut mot Arkösundsvägen. De visade att markförhållandena inte var lämpade för campingverksamhet eftersom de är så låglänta och känsliga för ökad belastning. Det skulle bli problem att både anlägga och vidmakthålla områdena.

För Kvarnbergets sydvästsluttning mellan gamla lokstallet och Arkö krog, ska nu detaljplan för bostäder tas fram – en trekant på ca 4000 kvadratmeter blev kvar sedan den tidigare detaljplanen för utvecklig av Arkösunds centrum krympts. Foto: Lotta Lanne

Inga hus på centrumparkeringen och ingen kanal!
En efterhängsen idé – varifrån kom den egentligen från början? – som kan spåras åtminstone ett par decennier bakåt i tiden, gällde en kanal mellan Beckmansviken och Lindöviken. Den har utretts ett antal gånger tidigare men eventuellt var det nu för sista gången… Det blir ingen kanal och det blir heller ingen bebyggelse med allaktivitetshus/kontorshotell, äldreboende, torghandel, hotell, serviceverksamheter eller bostäder av olika slag, som Arkösundsborna önskat sig i en enkät som gjorts. Även här hänvisas till geotekniska undersökning som genomförts och som visar att platsen har dåliga förutsättningar för en sådan planerad förtätning av bebyggelsen. Området är så lågt beläget att det med de pågående klimatförändringarna och stigande havsnivåerna kommer att drabbas av översvämningar. Möjligheterna att klara sig undan översvämningar genom att höja marken är också begränsade eftersom det kommer att kräva så stora markhöjningar att risken för sättningar i mark och byggnader blir överhängande. Och allra svårast är markförhållandena där den drömda kanalen skulle byggas och där det bedöms som både svårt och mycket dyrbart att åstadkomma stabila markförhållanden.

Anpassning till klimatförändringarna och stigande havsnivåer

– Det har blivit ett avsevärt ökat fokus på klimatförändringarna och dess konsekvenser under de senaste åren och kommunen har också skaffat sig en mycket mera utvecklad egen geoteknisk kompetens, förklarar Magnus Gullstrand. Tidigare har vi varit hänvisade till konsulter. Det finns numera också tydligare riktlinjer för vilken beredskap kommunen måste ha inför kommande översvämningar och IPCC:s (Intergovernmental Panel of Climate Change) senaste rapporter visar entydigt bland annat på stigande havsnivåer i en relativt nära framtid.

I den naturinventering, som dåvarande tekniska kontoret lät utföra 2017 för att den skulle tjäna som underlag för kommande planering, betecknas området på Kvarnberget i sin helhet ”hysa ett högt naturvärde med kvalitéer motsvarande Skogsstyrelsens nyckelbiotoper. Klass 2”. Man pekar särskilt på 200-300-årig tallskog och ekar och askar i sydvästsluttningen. Här planeras nu för bostäder av något slag.

– Länsstyrelsen, som granskar alla detaljplaner, är också på tå när det gäller att anpassa samhällsbyggandet till klimatförändringarna. Samhällsbyggnadskontoret vill inte gärna lägga ner mera pengar på att arbeta fram detaljplaner, som sannolikt kan komma att överprövas och upphävas av Länsstyrelsen. Därför beslutade samhällsplaneringsnämnden att minska ned detaljplaneområdet och kvar blir bara ett mindre område; cirka 4000 kvadratmeter på sluttningen ner från Kvarnberget till den stora centrumparkeringen.

Återstående planområde med högt naturvärde avsätts för bostäder
Den trekant av det ursprungliga planområdet (del av fastigheten Gåsåker 2:1) som samhällsbyggnadskontoret nu fått i uppdrag att detaljplanera ska enligt beslutet i samhällsplaneringsnämnden vigas åt bostäder. I den gällande detaljplanen (byggnadsplan från 1942!) är området istället avsatt för handels- och hotellverksamhet och det ville MP-företrädare i nämnden behålla genom att avsätta området för turistverksamhet. SDs representanter reserverade sig å sin sida för att alla delar av detaljplanearbetet skulle läggas ned med motiveringen att tillgången på parkeringsplatser skulle minska oavsett vad som byggs.

Men beslutet blev ändå att detaljplanens syfte ska vara ”att förtäta Arkösunds centrum med bostäder.” Vad för slags bostäder som nämnden tänker sig ska byggas framgår emellertid inte av beslutet. Idag är det en trädbevuxen slänt, som sträcker sig från visplatsen uppe på Kvarnberget och ner över delar av de nuvarande parkeringsplatserna mellan det före detta lokstallet och den gamla krogen Bierknip. Hur mycket bebyggelsen på Kvarnbergssluttningen kan bidra till ”bostadsförtätningen” beror förstås på vad man tänker sig ska byggas; villor, radhus längs hela slänten eller höghus? Vad som är tänkt och om det redan finns en intresserad byggherre med egna idéer och ekonomiska kalkyler framgår inte av beslutet. Inte heller om kommunen är beredd att sälja fastigheten.

Villor, radhus eller lägenhetshus ? Inga bestämda idéer finns
Henrik Haugness är enhetschef för exploatering, den enhet som företräder kommunen som markägare och som har begärt att den kvarstående trekanten ska detaljplaneras. Några bestämda idéer om vad som skulle kunna byggas på sluttningen finns inte, säger han.
– Vi har ett uppdrag att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande – också i Arkösund- och när det nu inte fungerade att bygga på den stora centrala parkeringsplatsen så vill vi i alla fall pröva om det inte skulle kunna gå att bygga en del högre upp på sluttningen. Exakt vad som skulle vara möjligt vill vi pröva med en detaljplan och även om området inte är så stort så visar ju erfarenheterna från den nya byggnationen vid Nordanskog att det gick att få elva radhus på ett mindre område än det här. Även lägenhetshus är tänkbart men först vill vi ha prövat om det överhuvudtaget är möjligt att utnyttja platsen för bostäder med tanke på exempelvis naturskyddshänsyn, grannars och andra Arkösundsbors synpunkter och att få fram lite skisser. Det är först när vi kommit så långt som vi går ut och låter intresserade exploatörer tävla med olika förslag.

Nu ska den värdefulla skogen bebyggas..Foto: Wiwi Samuelsson

Saknad väganslutning till tomter I Nordanskog detaljplaneras
Ett olycksbarn som nästan åkte ut med högvattnet när detaljplaneringen för campingen avbröts, är tillfartsvägen till 10 till 15 tomter mitt uppe i det högt naturvärderade, art- och biotoprika skogsområdet mellan campingen och Arkösundsvägen.

När Vikbolandet 1972 inkorporerades i Norrköping ingick en byggnadsplan för 61 villor i urskogsområdet. Norrköpings kommun ville 2010 exploatera området och börja sälja tomterna. Då gjordes en ny detaljplan som emellertid inte synkades med den gamla byggnadsplanen så det saknas en väganslutning till tomterna. Detaljplaneringen utgick dessutom på grund av ett rent misstag, från att området saknade naturvärden. Misstaget uppdagades senare men kommunen har inte velat ändra sitt exploateringsbeslut och 2019 sålde kommunen ett område med 13 tomträtter till Båthuset KB för 205 000 kronor och med villkoret att byggherren ska ansvara för vägbygget i den mycket kuperade urskogsterrängen (då uppskattat till en kostnad av 4,5 miljoner).

På grund av den saknade väganslutningen har tomterna aldrig kunnat bebyggas men så sent som 2021 kompletterades detaljplaneringsuppdraget avseende campingen med ett uppdrag att planera även för vägen. Med nämndens beslut att avbryta campingplaneringen föll även vägen men vid samma nämndsammanträde i maj fick samhällsbyggnadskontoret ett nytt uppdrag att ta fram en detaljplan för en väganslutning till Hällmarksvägen så att tomterna kan säljas och bebyggas. Ett förslag från MP och V vid samhällsplaneringsnämndens möte att avstå från att exploatera den mycket värdefulla skogen fick inte gehör.

Vad får omsorg om naturen kosta? – Fortsättning följer
Eftersom den saknade vägstumpen hindrat att tomterna mitt uppe i skogsområdet har kunnat bebyggas och säljas är det fortfarande kommunen som äger marken. Kommunen verkar inte vara beredd att avstå från de ekonomiska värden som en exploatering kan ge, för att spara naturvärdena på platsen. Men är intäkterna fler än köpesumman på 205 000 kronor, som Båthuset KB skulle betala för marken? Det är en fråga som vi under rådande semestrar inte kunnat få svar på men Arkipelaget återkommer…
2023 räknar samhällsplaneringsnämnden med att den nya detaljplanen kan vara färdig för beslut om antagande.

Samhällsplaneringsnämndens protokoll (19 maj 2022, § 96, § 97 och § 98) finns att läsa på www.norrköpings.se