Regionens utvecklingsprogram för kust och skärgård

Region Östergötland tillsammans med Norrköpings-, Söderköpings-, Valdemarsviks-, Västerviks- och Oskarshamns kommun har tagit fram Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030. Det fastställdes under 2017 och minst en gång per mandatperiod ska programmet följas upp och uppdateras. Enligt uppgift från skärgårdsutvecklaren Carl Hamilton på Region Östergötland pågår under 2021 en utvärdering av programmet parallellt med en översyn av arbetsordningen.

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och framtida utmaningar som ska ligga till grund för kommunernas och regionens planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet.

Några slutsatser och rekommendationer från programmet:

 • Nybyggnation bör ske i områden där det redan idag finns tätare bebyggelse för att få bättre kommunikationer, service och infrastruktur. Det blir också färre intressemotsättningar med natur-, kultur- och rekreationsvärden.
 • I de utpekade utvecklingsområdena bör det finnas långsiktig offentlig service och dessa orter bör prioriteras när det gäller infrastruktursatsningar och kommunikationer.
 • Kommunerna bör verka för att ny större fritidsbebyggelse fokuseras till de utpekade utvecklingsområdena.
 • Bostäderna i skärgården blir dyra eftersom den stora efterfrågan på fritidshus driver upp priserna. Priserna och bristen på varierade boendeformer gör att resurssvaga grupper har svårt att etablera sig.
 • Det finns en konflikt mellan nybyggnation – framför allt av fritidsbostäder – och bevarandet av natur- och rekreationsmiljöer.
 • Badplatser och bryggor är viktiga för allmänhetens tillgång till skärgården.
 • Infrastrukturen – vatten, avlopp, vägar, mobilt bredband och kollektivtrafik med båt – överbelastas under sommarmånaderna. Helhetstänk och samverkan mellan kommuner och regioner och näringsliv rekommenderas för att exempelvis göra det möjligt att ö-luffa mellan Norrköping och Västervik.
 • Det är dålig lönsamhet för skärgårdsjordbruk och EU-stöden är illa anpassade till de lokala förhållandena. Nya verksamheter (Exempelvis fiskodling eller annat vattenbruk) bör stimuleras liksom utvecklingen av besöksnäringen och gemensam marknadsföring.
 • Orördheten bör värnas, vilket ger exklusiva värden men även ett lönsamt jordbruk med djurhållning är nödvändig för förvaltningen av skärgårdens natur- och kulturvärden.
 • Bevarandeplan behövs för kustens och skärgårdens natur- och kulturmiljöer.
 • Målpunkter för besöksnäringen behöver utredas.
 • En gemensam friluftsstrategi behöver tas fram.