Nordanskogs Camping planeras att byggas ut

Publicerad 21-08-26

Långtgående planer finns på att Nordanskogs camping i Arkösund ska utvidgas åt sydväst. Idag finns 130 platser för husvagn, husbil eller tält och 6 uthyrningsstugor. Enligt skisser ska det byggas ytterligare ett 40-tal nya ställplatser för husbilar och husvagnar förutom tältplatser och ett 30-tal uthyrningsstugor.

Nordanskogs camping har idag havskontakt mot Lindöviken. Vy mot öster. Foto Lotta Lanne

Det här är en havscamping, så det nya området måste få lite havskontakt, berättar planarkitekt Anna Karlin som arbetar med detaljplanen för den utvidgade campingen.

På fältet sydväst om dagens camping planeras en utvidgning av Nordanskogs camping. Bilden är tagen från Arkösundsvägen, mot norr. Foto Lotta Lanne

Markområdet är idag planlagt för golfbana. Men väldigt snart efter att detaljplanen för golfbanan var framtagen blev det inaktuellt att bygga den. Området ansågs vara för litet och ligga för nära Arkösundsvägen. 

Översiktsplanen tog nya grepp

Nya planer formades 2017 när översiktsplanen för Norrköpings landsbygd togs fram.

Från Översiktsplan för landsbygden som antogs 2017. Område UM1 avsattes för dagens campingplats och en utvidgning åt sydväst. UM2 utpekades för ny båthamn som ska betjäna campingen och föreslaget bostadsområde BS1. SP1 och SP2 avsattes för sysselsättning och produktion.

I september 2017 gav Stadsplaneringsnämnden ett positivt planbesked om att utvidga campingen åt väster.

Planområdet 2017.

I december 2018 fick Stadsbyggnadskontoret uppdrag från Stadsplaneringsnämnden att ta fram en ny detaljplan. Planområdet utvidgades till att även omfatta hela Nordanskogs camping, den nya båthamnen, vägen från Arkösundsvägen till campingen och några markbitar väster och öster om det ursprungliga planområdet.

Nytt planområde beslutat i december 2018

Planuppdraget ändras

23 juni 2021 ändrades planuppdraget genom ett delegationsbeslut, det vill säga att Samhällsbyggnadsnämnden har inte varit inblandad. Planområdet har ändrats till ungefär gul markering på kartan nedan.

Karta från planuppdrag 23 juni 2021.

Småbåtshamn längst in i Lindöviken är lagd på is

– Planerna på en småbåtshamn längst in i Lindöviken har lagts på is, berättar planarkitekt Anna Karlin för ArkipeLaget.

En vattenundersökning av västra Lindöviken visar att det finns gott om undervattensvegetation som skapar bra livsmiljöer för fisk och smådjur. En småbåtshamn här skulle innebära försämrade livsbetingelser för fisk som abborre och gädda.

– Just nu behövs inte fler båtplatser i Lindöviken, berättar Anna Karlin. Efterfrågan på båtplatser är större i Beckmansviken, som håller sig isfri större delen av vintern.

Vy över västra delen av Lindöviken, mot väster. Vattenundersökningen visade att det är olämpligt att bygga en ny småbåtshamn här. Foto Lotta Lanne

Ej planlägga Nordanskogsvägen och nuvarande camping

Det finns inte något behov av att planlägga Nordanskogsvägen som går på den gamla banvallen från Arkösundsvägen till campingen och nuvarande campingområde behöver inte planläggas heller. En liten markbit väster om badstranden, dit kioskbyggnader har flyttats, planeras att få en planändring.

Planer för den utvidgade campingen

Planområdet för en utvidgad camping har blivit större för att ge utrymme för fler uthyrningsstugor och tältplats i skogen västerut. På jordbruksfältet planeras uppställningsplatser för husvagnar och husbilar. Även en grupp med uthyrningsstugor planeras på fältet.

– I det sanka området söder om Nordanskogsvägen planerar vi att öppna upp med en vattenspegel och uppsamling av regnvatten, berättar Anna Karlin. Vattendikena i området är biotopskyddade och ska vara kvar.

Det sanka området söder om Nordanskogsvägen planeras att öppnas upp med en vattenspegel. Dit ska regnvatten från området också ledas. Foto Lotta Lanne

– Just nu undersöks markens stabilitet. Man räknar inte med att behöva höja marken där husvagnar och husbilar ska ställas upp. Där det ska byggas stadigvarande byggnader behöver marken ligga ca 2,7 meter över havet för att klara framtida havshöjningar, berättar Anna Karlin. Mark för tält och husvagnar behöver inte ligga så högt över havet bedömer planförfattarna.

All trafik till campingen ska gå via Nordanskogsvägen, den gamla banvallen. Område SP2 för sysselsättning och produktion, enligt översiktsplanen från 2017 tas bort. All mark planeras användas för camping och turism.

2018 gjordes en naturinventering av de delar av Arkösund som berörs av alla planer.

Karta från naturinventeringen av delar av Arkösund 2018. Röda områden har högt, orange påtagligt och gula har visst naturvärde. Område 23 och 31 är åkermarken där utvidgad camping planeras. Områdena 13 och 30 är skogen väster och öster om åkern. De har höga naturvärden, men stugor och tältplatser planeras där ändå. Kommunekologerna menar att det finns områden inom de rödmarkerade områdena som har mindre naturvärden och därmed kan bebyggas med uthyrningsstugor och tältplatser.

Jordbruksmark och strandskyddad mark

Det är många frågor som måste behandlas i detaljplanen för utvidgad camping. Att bygga på jordbruksmark innebär att noga avvägningar behöver göras. En liten bit av planområdet berörs också av strandskydd. Ett giltigt särskilt skäl måste finnas. Fler uthyrningsstugor är inte ett giltigt särskilt skäl.

En liten väganslutning utanför planområdet för camping

Samhällsbyggnadskontoret vill även ta med en liten väganslutning i det nya villaområdet söder om nuvarande camping. Om detta ärende berättar vi på sidan ” Ännu fler hus planeras i urskogen söder om Nordanskogs Camping” här under Bygga och Bo, Detaljplaner

Tidplan

Hur fort ett förslag på detaljplan kan gå ut på samråd är inte klarlagt. Det beror på när markundersökning med mera är klar, och på prioriteringen av samhällsbyggnadskontorets arbete. I höst beslutar nämnden om det. Anna Karlin bedömer att tidigast till årsskiftet 21/22 kan ett detaljplaneförslag gå ut på samråd och vi kan förvänta oss att planen antas i slutet av 2022.

När detaljplanen är klar och fastlagd är det dags att ta investeringsbeslut. Marken ägs av kommunen och arrenderas ut till entreprenör som driver campingen. Hur det ska gå till när kommunen bygger är en annan femma.