Hur stora hus och bryggor får byggas i skärgården?

Publicerat 23-01-30

Ändrat 23-03-06

Hur stora hus och brygganläggningar är det lämpligt att bygga i skärgården? Och vad betyder det att ta hänsyn till landskapsbild, natur- och kulturmiljön och anknyta nybyggen till det äldre byggnadssättet på platsen när det gäller hustyp och färgsättning? Det frågar vi oss efter att ha stött på en stor byggkran på Håskö, strax söder om Sankt Annas skärgård.

För några år sedan var två sjötomter intill varandra på Håskös nordvästra sida till salu. Tomterna har fin kvällssol och utsikt mot farleden mellan Håskö och Väggö.

Håskö ligger väster om Harstena. Farleden söderut ligger mellan Håskö och Väggö. Platsen för nybygget är markerad med en röd prick.

Fastigheten 1:9 har en landareal på 2 334 kvm. Där fanns ett bostadshus i 1 ½ plan på 72 kvm, förråd och komplementbyggnader på 44 kvm och en nybyggd sjöbod på 54 kvm vid bryggor på sammanlagt drygt 100 kvm.
Fastigheten 1:10 har en landareal på 3 065 kvm. Fritidshuset på tomten var ca 80 kvm.
Flygbild från Lantmäteriet, hämtat i augusti 2022.
Vy från sjön över tomterna. Sjöboden till höger är byggd 2014. Bilden är tagen i juli 2022. Foto Lotta Lanne

Bostadshusen på tomterna var insmugna bakom berget, och inbäddade i grönska. Alla hus, utom sjöboden, har rivits.

Illustration över nya hus och bryggor. Nya hus med röd färg, ny brygga i blå färg. Alla befintliga hus och bryggor rivs. Storlek och placering av den nya bebyggelsen är tolkad från bygglovshandlingar som lämnades in 2021.

Valdemarsviks kommun har givit bygglov och strandskyddsdispenser till nya hus och brygganläggning på tomterna. Motiveringen till strandskyddsdispenserna är att platsen redan har tagits i anspråk, och de nya byggnationerna bedöms inte påverka natur och allmänhetens tillgång till stränderna jämfört med idag. Till dispenserna hör tomtplatsavgränsningar där landremsan på 5 – 20 meter närmast vattnet inte får bebyggas.

På fastigheten 1:10 ska det byggas ett ”fritidshus” på 342 kvm byggnadsyta och 411 kvm bruttoarea, det vill säga summan av våningsplanens yta. Huset är format som två sammankopplade rundlar, där den större rundeln innehåller vardagsrum, matplats och kök. Från vardagsrummet leder en trappa ner till ett cirkelformat vinrum i källaren. Rummet har en öppen spis och ett ljusschakt leder ner ljus. Vid det runda bordet kan viner provsmakas. Dessutom byggs ett stort teknikrum i källaren. Den mindre rundeln innehåller på bottenvåningen två gästrum med egna badrum och vardagsrum för gäster. På övervåningen ska det stora sovrummet, med mycket spatiöst badrum byggas. Stora terrasser byggs mot sjön på alla våningsplan, och mot öster en frukostplats.

På fastigheten 1:9 byggs ett ”sällskapshus” på 317 kvm byggnadsarea. Det cirkelformade huset kommer att inrymma en bar, ett mat- och sällskapsrum och ett stort kök. På taket en takterrass och i källaren stora utrymmen för teknik och förråd.

På tomten ska också ett ”gästhus” på 178 kvm byggas. Huset blir solfjädersformat med fyra gästrum och ett frukostrum.

Fasaderna på husen ska vara i gråmålat trä. Stora skjutbara fönsterpartier byggs mot sjön. De platta taken blir belagda med sedumväxter.

Den befintliga sjöboden med brygga planeras att ersättas med en ny brygganläggning med ett runt ”sjöhus” på ca 70 kvm som ska inrymma förråd och SPA. Den nya bryggan blir drygt 200 kvm och ska ha plats för en 17 m lång motorbåt och en mindre motorbåt. Största delen av den nya bryggan planeras ligga utanför tomtgränserna.

Diabas Arkitekter har ritat husen.

Nytt sjöhus och brygga stötte på patrull

Länsstyrelsen har godkänt strandskyddsdispenserna för alla byggnader på land. Men dispensen för den nya brygganläggningen med sjöhus godkändes inte eftersom huset ligger utanför tomtplatsavgränsningen. Ärendet är ännu inte, i början av 2023, avgjort.

Till ansökningshandlingarna för ny brygga och sjöhus hör en konsultrapport om marina naturvärden i området kring brygganläggningen. Rapporten beskriver att vattnet kring bryggan har höga naturvärden med bland annat ålgräsängar och blåstång. I närheten ligger Natura 2000-områden, vilket innebär att åtgärder utanför inte får försämra naturvärdena i de skyddade områdena. Konsultrapporten varnar för att byggåtgärder och skuggande bryggor och motorstarka båtar kan skada bottnarna, och menar att närmare undersökningar behöver göras innan en ny brygganläggning byggs och en lång rad försiktighetsåtgärder behöver vidtas vid byggandet.

Omfattande sprängningar och markbearbetningar har gjorts för att få husen med deras källare på plats. Bild tagen från landsidan i augusti 2022.

Passar husen i Östergötlands skärgårdsmiljö?

I Valdemarsviks översiktsplan ges rekommendationer för byggande i skärgården. Hänsyn ska tas till landskapsbilden och natur- och kulturmiljön. Byggnaders lägen ska anpassas på tomten efter byggnadssättet på platsen. Hustyp och färgsättning ska anknyta till det äldre byggnadssättet.

Men här har Valdemarsviks kommun godkänt en anläggning i helt ny stil. Tomterna ligger dock ganska enskilt. Äldre traditionell bebyggelse på Håskö finns ett stycke därifrån. De tre husen på land är tämligen inpassade bakom bergknallarna, dock med uppstickande delar. Färgsättning och material anknyter till naturen på platsen. Sjöhuset och brygganläggningen med sina båtar kommer ge ett dominerande intryck från sjön.

Vem ligger bakom bygget?

Byggloven har sökts av Carenode International ltd med adress i Hong Kong. Samma bolag har köpt Sveriges dyraste sommarhus år 2016. Det är en halvö med sju hus i Hunnebostrand. Det köptes för 35 milj kronor. Där har också en byggkran monterats. Hus har rivits och nya byggs. Ett nytt gästhus på 486 kvm bruttoarea håller just nu på att byggas.

Ägaren till Carenode International ltd är miljonärsdoldisen Roger Samuelsson. Han är bosatt i Hong Kong och har byggt upp det vinstdrivande förtaget SHL Group som tillverkar och säljer medicinsk utrustning världen över. Kontoret i Sverige finns i Nacka och Carenode äger en exklusiv fastighet på Värmdö, som hyrs av Roger Samuelsson.

Samuelsson har varit köpsugen under senare år. I augusti 2021 köpte han megayachten Octopus för 2,7 miljarder kronor. När båten byggdes 2003 var den världens största motoryacht. Enligt Wikipedia är båten 126 meter lång och kan ta emot 26 passagerare fördelade på 13 hytter. Dessutom finns 63 besättningsmän ombord. Vill du hyra båten en vecka kostar det 25 miljoner kronor.

Skatteverket har uppmärksammat Samuelssons engagemang i Sverige och har i skattebeslut december 2019 och 2021 ålagt honom att betala hundratals miljoner i skatt för inkomståren 2013 till 2017. Beslutet överklagades i Förvaltningsrätten och var i december 2021 inte avgjort.