Nya hus på naturvårdsklassad mark

Publicerad 2022-01-04

I september 2020 gav Samhällsbyggnadsnämnden positivt planbesked för 20 nya tomter för bostadshus och ett bryggområde på Ekö. Kommunekologen avrådde starkt mot exploateringen och bedömde att riksintresset för naturvård, friluftsliv samt rörligt friluftsliv påverkas negativt.

I området finns naturskog med högsta klassning i kommunens naturvårdsprogram, det vill säga högt naturvärde i ett nationellt perspektiv. Det är en skog med äldre tallar och som har en rik förekomst av till exempel lavar. Den biologiska mångfalden för omkringliggande områden kommer att lida stort av exploateringen ansåg kommunekologen. Dessutom ansåg kommunekologen att det var naturetiskt fel att ge positivt planbesked för en mark där skog har fällts olagligt. Markägaren har genomfört olagliga avverkningar och har blivit bötfälld för det.

Samhällsbyggnadsnämnden ansåg dock att föreslagen byggnation överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan eftersom området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. ”Projektet främjar en utveckling av bostadsmark i enlighet med den politiska viljeinriktningen” skriver nämnden i sitt beslut. De nya bostäderna överensstämmer med bostadsförsörjningsmålet. Nämnden ansåg att påverkan på riksintressena inte är betydande. Vänsterpartiet och socialdemokraterna i nämnden reserverade sig mot beslutet.

Planområdet för Ekö 3:1

Naturvårdsområde klass 1 är gulmarkerat. Föreslaget bebyggelseområde inom svartstreckad linje. Marken direkt nordost och nord om det nya bebyggelseområdet är strandskyddad. Strandskyddet är 150 meter.