Planerna för Arkösund fortskrider

Publicerat 2021-08-20

I mars 2021 skrev vi om planeringen av Arkösund. Se nedan. I augusti 2021 har vi varit i kontakt med planarkitekt Anna Karlin som berättar att det är fortfarande en öppen fråga när förslag på utvidgad camping kan gå ut på samråd. Det dröjer åtminstone till årsskiftet 21/22. Planarbetet med Arkösunds centrala delar löper parallellt, men samrådsförslag går ut efter campingplanen.

Besked om planerna finns på Norrköpings kommuns sida Arkösunds camping och Arkösunds centrum

Detaljplaneringen i Arkösund på G – IGEN!

Publicerat 2021-03-22

Detaljplaneringen för centrum och campingen i Arkösund har börjat röra på sig igen efter ett drygt års stillestånd. En ny – men preliminär – tidplan pekar på att förslaget som gäller campingen kan komma under försommaren och ställas ut efter semestrarna medan förslaget till detaljplan för centrum väntas bli utställt och föremål för samråd under första halvåret 2022.

Förslag till detaljplan för campingområdet beräknas bli klar under försommaren
för att sedan ställas ut för samråd efter semestrarna. Foto Dennis Aronsson

NU IGEN, stönade en del luttrade Arkösundsbor, när representanter för Norrköpings kommun, Arkösunds Intresseförening (AIF) och Coompanion Östergötland 2018 började tala om nya detaljplaner för centrum och campingen i Arkösund. Tidigare ansatser har runnit ut i sanden men denna gång sköt EU-projektet Coast4us till pengar och AIF ställde upp som hjälpmotor och så rullade piloten i Arkösund igång.

”Och under ett och ett halvt år flöt jobbet på bra”, berättar Lars Åke Larson i AIF”, men sedan blev det stillestånd”. Ett Underverk – ett nyfött barn – höll stadsplanemamman hemma men det var förstås vare sig bäbisen eller mamman, som orsakade stilleståndet utan det faktum att ingen ersättningspersonal avdelades för att driva detaljplanearbetet vidare. Våren 2019 hade projektet kommit så långt att man hunnit ha ett välbesökt Öppet Hus där man visat inspirerande material och uppmuntrat till diskussion och synpunkter på den framtida utformningen av centrum och campingområdet. Många idéer hade strömmat in liksom reaktioner på de idéskisser som visats upp.

Detaljplan för campingen ställs ut efter semestern
Därefter väntade alla förstås på förslag och på den vägen är det, MEN nu kan man ana ett ljus i tunneln. Planarkitekt Anna Karlin har tagit tag i detaljplanearbetet igen och bedömer att ett förslag för campingområdet kan komma att ställas ut efter semestrarna i år medan det mera omfattande centrumförslaget väntas vara färdigt för samråd i början av 2022.
– Förutom de inlämnade förslagen från allmänheten har också flera utredningar gjorts som ger underlag för planförslagen, berättar Anna; en geoteknisk utredning av markförhållandena, en byggnadsantikvarisk utredning och vattenundersökningar i Beckmansviken och vid Nordanskog. Kommunen har också uppdragit åt den norska arkitektbyrån Helen&Hard att skissa vidare på planförslaget utifrån de inkomna idéerna och åt konsultföretaget Kairos Future att göra en framtidsanalys för Arkösund.

AIF jobbade vidare på bredare utvecklingsplan för Arkösund
Några som inte lade sig på latsidan för att detaljplanearbetet stannade av var AIF. Tillsammans med Östgötaavdelningen av organisationen Coompanion arbetade man vidare med framtidsplaneringen för Arkösund. En Lokalekonomisk analys (LEA) genomfördes, enkäter skickades ut till både fast- och sommarboende och arbetet resulterade så småningom i en Lokal utvecklingsplan för Arkösund. Hela planen finns att läsa på AIFs hemsida och den tar ett bredare grepp på Arkösunds framtid än de detaljplaner som är på G.

– Vår utvecklingsplan bygger på synpunkter och idéer från 350 Arkösundsbor och tar upp allt från skola och omsorg om både barn och gamla till närings- och friluftsliv medan kommunens framtidskonsulter har nöjt sig med att intervjua fem kommunala tjänstemän, konstaterar Lars Åke Larson. En fråga som nästan alla tog upp var behovet av en åretruntöppen affär och där innebar vårt LEA-arbete att vi kunde överlämna ett bra underlag till de nya affärsinnehavarna att jobba vidare med.

Detaljplaner ger bara förutsättningar
Alla de behov och önskemål som ryms i den Lokala utvecklingsplanen tillfredsställs förstås inte i aldrig så bra detaljplaneförslag.
– Det är jättekul att vara tillbaka och jobba med detaljplanerna för Arkösund och det är så himla roligt med det stora engagemang som pilotprojektet i Arkösund har fått, säger Anna Karlin. Samtidigt kan jag bli lite nervös inför alla förväntningar. En detaljplan kan ju bara ge förutsättningar för utveckling av den fysiska miljön. Kommunen kommer exempelvis inte att bygga bostäder här. Det är upp till alla – boende, byggherrar, entreprenörer, föreningar, politiker m fl – att fylla planerna med konkret innehåll och där har den lokala utvecklingsplanen en viktig funktion.

Lokal-utvecklingsplan-Slutlig-CH.pdf (upplevarkosund.se)

Plan, pilot, och projekt
Hur hänger det ihop?

Det är lätt att gå vilse i alla begrepp när man försöker orientera sig i vad som pågår i Arkösund. Ord som plan, pilot och projekt kan ju leda tanken åt flygplanshållet men här kommer ett försök att reda ut begreppen.

Detaljplaner är ett verktyg som kommuner har till sitt förfogande för att planera hur ett område någon stans i kommunen får bebyggas och användas framöver. I Arkösund är det dels området i centrum, dels området vid campingen som sedan 2018 är föremål för detaljplanering. Det finns mer att läsa om detaljplaner under Bygga och bo.

Projekt är i det här fallet ett EU-projekt som fått det vitsiga namnet Coast4us (kust för oss) och som pågått 2018 – 2020. När projektet skriver om sig självt förkortar de sig ofta C4U. Det är ett projekt som beviljats pengar från en EU-fond, som heter Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och den består i sin tur av flera fonder med pengar avsedda för olika regioner. Coast4us har fått sina pengar – ca 23 miljoner kronor – från den fond som är avsedd för Östersjöområdet och heter Interreg Central Baltic. Den administreras från Åbo i Finland och ska stimulera samverkan och lärande mellan olika länder kring Östersjöns centrala delar.

Målet för C4U är att utveckla hjälpmedel och arbetssätt för hur planeringen av en uthållig utveckling av hav, kust och skärgård ska gå till och där olika intressen kommer till tals och avvägs mot varandra.

Totalt är det femton olika partner från Sverige, Åland, Estland och Lettland som ingår i projektet, varav styvt hälften finns i Sverige. Svenska partner är:

  • Norrköpings och Valdemarsviks kommuner,
  • Östgötaavdelningen av den ideella organisationen Hela Sverige Ska Leva (HSSL) och den ekonomiska föreningen Coompanion, Östergötland
  • Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
  • Aktiebolaget Aspöja Fastigheter AB
  • Länsstyrelsen i Östergötland är sk ledande partner i projektet och ansvarar för administration och ekonomihantering mm.

Söderköpings kommun ingår inte som partner i projektet men finns med som observatör.

Pilotprojekt innebär att de arbetssätt och planeringshjälpmedel, som tas fram i projektet, ska prövas på verkliga planeringsobjekt; kan resultaten flyga? Ett av dessa pilotprojekt fanns alltså i Arkösund. (Ett annat på Bergön men till det återkommer ArkipeLaget senare). I Arkösund var målet att både arbeta med lokal delaktighet och att ta fram mer planeringsunderlag för pilotområdet inklusive de två detaljplaneområdena i centrum och vid campingen. Norrköpings kommuns landsbygdsutvecklare Ingela Granqvist- själva testpiloten – har varit projektledare i Arkösund och förutom kommunen och Coompanion Östergötland har Hela Sverige ska leva – Östgötaavdelningen där Arkösunds Intresseförening ingår som en lokal utvecklingsgrupp – deltagit i processen.