Ännu fler hus planeras i Nordanskogs urskog

Publicerat 21-08-26

”Området ligger i vacker skärgårdsnatur. Här har du endast minuters båtfärd ifrån egna strandhugg i skärgården.” Så beskrivs platsen i kommunens prospekt för marktilldelning av ytterligare 13 tomter i Nordanskogskogen. Prospektet berättar dock inte att den vackra skärgårdsnaturen med höga naturvärden snart är borta.

Så här ser naturen ut där kommunen vill sälja ytterligare 13 tomter i Nordanskogs urskog. Bergknallen ligger på en av tomterna. Foto Lotta Lanne

I juli 2021 skrev vi om hur det gick till när det nya villaområdet söder om Nordanskogs Camping planerades och byggdes. Detaljplanen klubbades igenom 2010 trots att nya fakta kommit fram om de höga naturvärdena. Se nedan. Nu vill kommunen att ännu fler tomter ska bebyggas i skogsområdet.

I december 2018 gick exploateringskontoret ut med en marktilldelning genom anbudsförfarande. Det gällde de 13 tomterna sydväst om detaljplanen från 2010. Tomterna ligger väster om vändplanen på den södra vägslingan, Hällmarksvägen. Våren 2019 vann Båthuset i Norrköping anbudstävlingen.

Karta från kommunens marktilldelning.

De 13 tomterna ingår i byggnadsplanen från 1967. Exploatören ska bygga vägarna till tomterna. Det är dock problem med hur vägarna ska gå. De tänkta vägarna enligt byggnadsplanen från 1967 stämmer inte med detaljplanen från 2010. Det planerar kommunen lösa genom att lägga in en liten vägsträcka från vändplanen till de nya tomterna, i detaljplanen för utvidgad camping i Nordanskog.

Vidare har man tänkt sig att vägdragningen delvis ska gå på tomterna. De blir därmed mindre och börjar närma sig 900 kvadratmeter, vilket är gränsen för minsta tomtstorlek enligt byggnadsplanen från 1967. En förstudie till vägprojektering gjordes inför markanvisningen. Studien konstaterade att omfattande sprängningar och utfyllnader behöver göras och sikten blir dålig i kurvor för att komma fram till tomterna.

Omfattande sprängningar i denna bergrygg behöver göras för att dra fram vägar till de 13 tomterna. Utfyllnader behöver också läggas ut i skogens sänkor. Foto Lotta Lanne

De 13 tomterna är tänkta för fritidshus enligt byggnadsplanen 1967. Största byggnadsarea för huvudbyggnad får vara 80 kvadratmeter och uthus 30 kvadratmeter. Högsta byggnadshöjd är 3,8 meter.

De 14 tomterna i mitten av området, enligt detaljplanen från 2010, är ännu inte byggda. Inte heller vägarna till tomterna. Det är upp till exploateringskontoret att besluta om och när de ska byggas.

När alla kvarvarande tomter är bebyggda har det mesta av den skyddsvärda skogen söder om campingen försvunnit. Men stora delar av den ursprungliga skogen står idag kvar orörd. De planerade exploateringarna skulle kunna stoppas genom politiska beslut.

Skogen är en stor tillgång för till exempel gästerna på Nordanskogs camping. Natur med stor biologisk mångfald behöver också sparas enligt miljömål. Foto Lotta Lanne

Nordanskog – Urskogen som håller på att försvinna

Publicerat 2021-07-29

Exempel på hur naturen ser ut på höjderna ovanför Nordanskogs camping. Naturinventerarna anser att området inte bör bebyggas eftersom det finns höga naturvärden. Foto Lotta Lanne

Söder om Nordanskogs camping finns ett mycket kuperat område med 25 meters höjdskillnad mellan hällarna och sänkorna. Det växer tallskog av hög ålder. På träden finns tallticka och spår av den missgynnade reliktbocken. På hällarna växer höga kuddar av renlav och blåmossa. I sluttningarna och sänkorna växer asp och den missgynnade asphättemossan. Både höjderna och sänkorna har höga naturvärden.

Enligt kommunens naturvärdesinventering ska alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden undvikas. Konsulten som år 2010 gjorde inventeringen inför planläggning av området skriver att det är mycket olämpligt att bebygga området. Ändå lades en detaljplan för 62 villor. Hur kunde det bli så?

Detaljplanen för Nordanskog 2010 planerar för 62 nya villor söder om Nordanskogs camping. Den norra och södra vägslingan är byggd. Vägarna och tomterna i mitten, västerut, är inte byggda.

Förklaringen finns i och med att området redan 1967 planlades för villor. På den tiden tog man inte lika mycket miljöhänsyn som idag.

1967 lades en byggnadsplan med 61 villatomter på skogshöjden söder om badplatsen i Nordanskog. Ett område i nordväst avsattes för husvagnar och tält. I nordost avsattes plats för båtuppläggning och båtbrygga. Mellan campingen och båtuppläggning finns badplatsen med badbrygga. Ingen genomfartstrafik med bilar tilläts vid badet.

Planerna för villabebyggelsen realiserades inte, men 2010 tyckte kommunen det var dags att exploatera och sälja villatomter på skogshöjden. Kommunen anser att attraktiva tomter behöver erbjudas för att stärka Arkösund som ort. En ny detaljplan togs fram. Konsulten som utförde naturinventeringen inför planläggningen gjorde först ett stort misstag. Inventeringen angav att det inte fanns stora naturvärden i området. Troligtvis beror det på att Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering inte hade markerat naturvärdena i Nordanskog eftersom de tidigare byggplanerna har markerats som ”bebyggelse”. Då har naturvärdena tagits bort på deras karta. När misstaget uppdagades gjordes en ny naturinventering där de höga naturvärdena påvisades och konsulten avrådde från att bygga i området. Trots att den nya inventeringen fanns på bordet beslutades den nya detaljplanen i Stadsplaneringsnämnden. Den norra och södra vägslingan byggdes och tomter började säljas.

Onaturligt branta slänter har anlagts mot campingområdet eftersom terrängen där nya villor byggs är mycket kuperad. Foto Lotta Lanne