Översiktsplaner

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som redovisar hur kommunen tänker sig att bebyggelse, vägar, grönområden med mera ska utvecklas de närmaste ca 20 åren. Planen är inte juridiskt bindande men den är vägledande när vidare planering görs och bygglov ges. Om inte en ny översiktsplan tas fram ska den gamla ”aktualitetsförklaras” varje mandatperiod.