Öppet hus i Arkösund med många frågor

Publicerat 2023-06-21

SKRIV, SKRIV, SKRIV till Norrköpings kommun och berätta hur ni tycker att mark och vatten i Arkösund ska användas i framtiden! Det var kanske det mest frekventa svaret när ett helt gäng stadsplanerare under ledning av kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (m) presenterade förslaget till ny översiktsplan och tog emot frågor och synpunkter från en närmast fullsatt sal i Skärgården 10 juni.
Det var många frågor som förblev obesvarade den här soliga lördagen eftersom ÖP-förslaget på de flesta ställen bara innebär att den ”pågående markanvändningen” ska fortsätta i väntan på att en fördjupad översiktsplan för Arkösund ska tas fram. När det ska ske står tills vidare skrivet i stjärnorna. Men det kan inte hindra Arkösundsborna från att skriva ner sina åsikter – också om detta planlösa tillstånd – och därmed tvinga politiker och planerare att ta del av synpunkterna och besvara dem – skriftligt.

Kommunstyrelsens ordförande Sofia Jarl (t.h) hade en stor grupp tjänstemän med sig för att svara på Arkösundsbornas frågor om förslaget till ny översiktsplan (ÖP)-vid det öppna huset i Skärgården. Fr v. Anna Amrén, Jana Rosenqvist, Hilda Öqvist, Ida Hansson och Johanna Bergkvist som håller i ÖP-arbetet.

Medan den gamla översiktsplanen öppnade många möjligheter för det man ville skulle hända både i Arkösund och ute på öarna, så innehåller det nya förslaget bara tre utvecklingsområden för bostäder och ett par områden som föreslås avsatta som naturområden. Läs mera om planförslaget här.

Borta är tankarna på utbyggnad av campingen, kanal mellan fastlandet och Lisslindö, bostäder mm på den stora P-platsen i centrum, möjligheter att stärka rekreation och friluftsliv som vandring, bad, paddling, camping på Gränsö och utreda möjligheter till övernattningsstugor/vindskydd. Att öka tillgängligheten till Arkö med båtangöringsplats och Kopparholmarna med flera bryggor är inte längre något man bäddar för. Den ”potential att utvecklas” och genom samverkan skapa paketlösningar för turism och besöksnäring, som pekades ut i den gamla ÖP:n för Marviken, Björnö, Gränsö och Arkösund finns inte kvar i nya ÖP-förslaget. Istället föreslår man ”pågående markanvändning” i väntan på en fördjupad översiktsplan men det innebär inte stopp för all byggnation i Arkösund påpekade både Sofia Jarl och planarkitekt Johanna Bergkvist när de svarade på frågor. Enstaka kompletteringar kan ändå tillkomma och får då prövas mot den markanvändning som gäller. På en efterlysning från publiken om plats för ny näringsverksamhet menade Sofia Jarl att även det kommer att vara möjligt att bevilja trots att ÖP-förslaget inte innehåller något område avsatt för näringsverksamhet.

Vilka signaler ger en ÖP ”på vänt” till väg- och trafikansvariga?
Många frågor gällde Arkösundsvägen – Dödens väg kallade någon den tvåfiliga vägen utan cykelbanor eller ens vägrenar – och kollektivtrafiken. Varken vägen eller kollektivtrafiken är emellertid kommunala ansvarsområden utan Trafikverkets respektive Östgötatrafikens huvudvärk. Men vi kan trycka på från vår sida, menade kommunens företrädare. Översiktsplanens stora betydelse som signal till statliga och regionala myndigheter har också betonats vid andra tillfällen. Men vilken signal ger egentligen en ÖP som bara väntar på en fördjupning – ovisst hur länge? Får den Östgötatrafiken att ta till sig önskemål om utökad, eventuellt anropsstyrd trafik och Trafikverket att prioritera breddning av vägen eller cykelbanor? ”Vi borde nog ta itu med fördjupningen snarast”, reflekterade Sofia Jarl när hon efter den värsta frågestormen stärkte sig med kaffe och bulle. ”Problemet är att det finns så många planlöften utställda under de senaste åren att våra personalresurser inte räcker…”

Det var i alla fall inte fikat och bullarna som lockat en nästan fullsatt sal med Arkösundsbor till Skärgården. Det kunde kommunalrådet Sofia Jarl konstatera när hon efter frågestunden styrkte sig med en kopp kaffe. Det fanns massor av bullar kvar…. Foto: Wiwi Samuelsson

Otillräckligt reningsverk och tomtförsäljning på Kvarnberget
Andra frågor som togs upp var oro för vattenkvaliteten i sjön och misstanken att det befintliga reningsverket inte fungerar så effektivt som önskvärt och grannbekymmer med paddelbana som byggts vid Skärgården, den f d förskolan. För de grannar som har uteplatser i riktning mot paddelbanorna är det slut på de lugna sommarkvällarna, vittnade en av de boende och påminde om att tidigare planer pekat ut området som avsett för äldreomsorg.

Några besökare ville diskutera planerna för en tomt på Kvarnberget som figurerat i de lokala medierna. Det gäller ett optionsavtal med Arksunds Hotell för att bl a planera för att bygga upp restaurang- och konferensverksamhet på berget och få köpa tomten för 1, 035 miljoner kronor. Det var för billigt, menade en del i publiken men Sofia Jarl förklarade att det var ett marknadsmässigt pris. Det poängterades också att det tills vidare handlade om att ge Hotellet möjlighet att utreda och presentera ett förslag – inte om en genomförd försäljning. Ett bättre utnyttjande av den gamla banvallen efterlystes också men där menade kommunfolket att allt för mycket redan var sålt till privatpersoner.

Åsa och Bo Petersson tillhörde dem som oroade sig för vägen och bristen på säkra cykelbanor i Arkösund. Även om det är en fråga som inte ligger på kommunen uppmanade planarkitekt Johanna Bergkvist dem – liksom alla andra – att även skriva ner sina synpunkter – kommunen kan trycka på Trafikverket. Foto: Wiwi Samuelsson

Ingen energiplan i ÖP-förslaget – kommer senare
Långsiktig planering av lämpliga platser för energiproduktion i kommunen efterlystes bl a med tanke på att regeringen aviserat ny lagstiftning som beräknas träda i kraft i mars 2024 och som öppnar för ny kärnkraft på flera orter än idag. Liberalerna – med en entusiastisk Reidar Svedal (kommunalråd) – har i detta sammanhang pekat ut Marviken som lämplig plats för ett nytt kärnkraftverk.
Sofia Jarl konstaterade att någon planering för energiproduktion inte ingår i det ÖP-förslag som ligger.

– Det finns en gammal energiplan som bara omfattar vindkraft, berättade Sofia Jarl, men vi behöver ett nytt tematiskt tillägg till ÖP:n som omfattar alla de energislag som kommer att krävas. Ett sådant förslag till energiplan kommer under mandatperioden men när det gäller stora vindkraftsparker har den styrande majoriteten i kommunen tillsammans med SD förklarat att vi inte är intresserade av sådana.
Hennes intryck var för övrigt att nästan alla var emot de planerade vindparkerna Långgrund 1 och 2 men på den punkten möttes hon av protester från flera håll i publiken. Själv baserade hon sina intryck på de mejl som hon fått.

Skriftliga förslag måste sammanställas och kommenteras
Kommunfolket tackade avslutningsvis för alla inspel men uppmuntrade samtidigt alla att även framföra sina synpunkter skriftligen via hemsidan. Översiktsplanering – Norrköpings kommun (norrkoping.se)

– Där finns en ”Skicka e-post”- symbol som man kan använda och alla synpunkter som kommer in kommer att sammanställas och kommenteras skriftligen, berättade planarkitekt Johanna Bergkvist som ansvarar för översiktsplaneringen. För den som inte litar på att all e-post kommer fram går det förstås lika bra att skriva på papper och skicka med ”snigelposten” till
Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

SENAST DET 18 AUGUSTI MÅSTE ALLA SYNPUNKTER OCH FÖRSLAG VARA INNE HOS KOMMUNEN FÖR ATT DE SKA KOMMA MED I DEN SAMRÅDSREDOGÖRELSE DÄR KOMMUNEN BERÄTTAR HUR DE SER PÅ FÖRSLAGEN OCH HUR DE HAR BEHANDLAT DEM.