Bergön

Publicerat mars 2024

Bergön ligger ca 5 km sydost om Arkösund. Närmaste väg för båtar att ta sig dit är från Arkösund. Då passeras Kopparholmarna, som är ett välbesökt naturreservat i Norrköpings kommun.

Bergön ligger längst norrut i Aspöja-arkipelagen, som hör till Söderköpings kommun. Tyxholms fågelskyddsområde, med tillträdesförbud fram till 15 augusti, ligger strax söder om Bergön.

Sydväst om Bergön ligger Lindskärsöarna på rad, från Lånjö/Stuntö och norrut. Lindskärsöarna och stora delar av Lånjö/Stuntö har naturvårdsrestaurerats och betas av får, getter och kor. Öarna är populära att lägga till vid, och tälta på, bland kajak- och båtfolk. Här är det tyst och lugnt, till skillnad från Arkösund med sitt livliga båtliv och bebyggda stränder. Havsörnar svävar ofta över öarna kring Bergön.

Det är svårt för kajaker och fritidsbåtar att lägga till vid Bergön och hitta tältplatser på grund av de branta bergen och oskyddade lägen för tilläggning. På ost-sidan svallar havet och det är öppet för ostliga vindar. På västsidan besvärar vindarna från norr, till väst och syd. Det finns inga bra naturliga hamnar på ön.

Kartutsnitt från Lantmäteriet. Vägsystemet på Bergön härrör från tiden då ön var en kustartellerianläggning.

Bergön är ca 900 meter lång och 200 meter bred där den är som bredast. Hela ön är strandskyddad.

Bergön var fram till 1966 helt obebyggd. Den tillhörde två hemman på Aspöja. Fiskarna och jordbrukarna gick iland på ön ibland. Bland annat var ön känd för sin rikliga mängd av liljekonvaljer på försommaren. Fortfarande växer mycket liljekonvalj på ön.

Liljekonvaljdoften ligger tung över Bergön på försommaren.

Bergen är branta utefter Bergöns stränder. Det är svårt att hitta tilläggnings- och tältplatser för kajaker och fritidsbåtar.

Västsidan av ön, med utsikt mot Aspöjafjärden.

1966 köptes Bergön av Försvaret, som bedömde att ön låg bra till för att bevaka farlederna in till Norrköping under kalla kriget. Det blev landstigningsförbud på ön och en kustartillerianläggning byggdes med tre kanonvärn på höjderna på ön, med sänkschakt på 6 meters djup. En huvudanläggning med 17 meters djup sprängdes ut. Anläggningen byggdes i fyra plan med vatten, avlopp, el, reservkraftverk, eldgivningscentral och kök med kapacitet att servera 70 personer. Allt var klart 1967. I slutet av 1990-talet avvecklades anläggningen och ungefär år 2000 blev ön tillgänglig för allmänheten igen. Alla kanoner, teknisk utrustning och inredning är borttagen.

Skyttevärnen på de högsta punkterna på ön är tämligen väl dolda. De grusade vägarna som går mellan försvarsanläggningarna finns kvar. Försvarsanläggningarna är diskret utplacerade på ön. Från sjön lägger man inte märke till dem. Ön ser ut som grannöarna i denna trakt.

Utsikten är magnifik från ett av skyttevärnen, där sittbänkar med bord är utplacerade.

En kaj där större båtar kan lägga till byggdes på Bergöns västra sida. Huset på kajen har tillkommit 2020.

2016 säljs Bergön till Aspöja Fastigheter AB. Plomberingen av huvudanläggningens bergrum bilas upp av fastighetsägaren och vatten pumpas bort från utrymmena.

2017 Beviljar Kustlandet Aspöja Fastigheter AB medel för ett Leaderprojekt som ska leda till att Bergön blir ett besöksmål för turism. Gäster ska tas emot i vandrarhem, guidade turer i kustartellerianläggningarna ska erbjudas och kajaksällskap tas emot.

Strax ovanför kajen, i en sänka i naturen, finns två bostadsbaracker och en transformatorstation kvar sedan tiden då försvaret använde ön. Till vänster finns en bastuvagn och huset till höger är en sanitetsbyggnad med duschar och toaletter. Huset har ställts dit under senare år. Bilden är tagen sommaren 2021.

I september 2020 presenterades planer på att bebygga ön med turist- och boendeanläggningar i större skala. Kommunen ville pröva idéerna genom att begära ett planeringsbesked hos länsstyrelsen. I januari 2021 lämnade länsstyrelsen ett negativt svar främst med hänvisning till att den föreslagna omfattande bebyggelsen inte var i överensstämmelse med strandskyddslagstiftningen..

Kommunens handlingar finns här. Naturinventeringarna visar på att Bergön bl.a. hyser gamla tallar och sårbara arter. I vattnen utanför Bergön finns ålgräsängar, som är viktiga för fiskreproduktionen förutom att de bidrar till att ta upp koldioxid.

Markägarens information finns här.