Tredje försöket med reningsverket i Tyrislöt

Publicerad 2023-09-06

Så här kan det enigt plankartan komma att se ut på Hagänga vid infarten till Tyrislöt om Söderköpings kommun får bygga sitt nya stora reningsverk på Norra Finnö. Men vägen har hittills varit krokig – i oktober är det tredje gången som fullmäktige behandlar förslaget till detaljplan.

Den 16 oktober är det tredje gången, som kommunfullmäktige i Söderköping kommer att få ta ställning till det sedan 2018 planerade reningsverket i Tyrislöt. Det gäller detaljplanen för det nya stora reningsverk som kommunen vill bygga på den sk Hagänga vid infarten till Tyrislöt. Två gånger har kommunfullmäktige sagt ja till detaljplanen och lika många gånger har överinstanser underkänt kommunens beslut. Senast var det Mark-och miljööverdomstolen som i somras upphävde kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen. Nu har samhällsbyggnadsnämndens sagt ja till en tredje och kompletterad plan som nu går vidare till kommunfullmäktige för eventuellt antagande.

Grunden för Mark-och miljööverdomstolens beslut att undanröja den antagna detaljplanen var att kommunen inte hanterat ärendet enligt lagens regler. När en detaljplan tas fram ska bl a de närmast berörda fastighetsägarna få möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget. Det har också ett 10-tal sakägare gjort och synpunkterna har varit kritiska bl a när det gäller lokaliseringen av reningsverket som de menar strider mot både översiktsplan och Vision Tyrslöt. Andra farhågor med projektet har gällt dricksvatten, lukt och buller eftersom sakägarna anser att reningsverket ligger alldeles för nära befintliga bostadshus.

Missade utskick av granskningsredogörelse
Synpunkter som kommit in från både närboende och berörda myndigheter m fl ska redovisas och kommenteras i en granskningsredogörelse där kommunen berättar hur de ser på synpunkterna; om de tar till sig av påpekandena och förändrar detaljplanen eller varför de inte beaktar dem. Granskningsredogörelsen ska sedan i god tid skickas ut både till sakägarna och till fullmäktigeledamöterna som ska fatta beslut om detaljplanen. Men det missade kommunen och det är särskilt viktigt att synpunkter från intressenterna får ”berika beslutsunderlaget” skriver överdomstolen i sin dom. Utskicksmissen kan också ha påverkat deras möjlighet att bevaka sin rätt.

Kommunen å sin sida menar att synpunkterna redan var väl kända från tidigare samråd och granskningsutlåtanden och därför spelade det ingen roll för beslutet att granskningsutlåtandet inte funnits tillgängligt i tid. Det argumentet köpte emellertid inte domstolen som därmed undanröjde kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen med hänvisning till bristen i handläggningen. Och därmed prövade inte domstolen alla andra invändningar mot detaljplanen.

Nu har kommunen gjort om och – förhoppningsvis – gjort rätt och skickat förslaget till fullmäktige en tredje gång. Några ändringar i sak i förslaget till detaljplan har inte gjorts men beslutsunderlaget har kompletterats med en geologisk undersökning av markstabiliteten längs ett dike på den tilltänkta byggtomten.

Tidigare artikel om reningsverket i Tyrslöt finns här.