Romina nobbade vindparken Långgrund

Publicerad 2024-03-29

Regeringen avslog Svea Vinds ansökan om att få bygga vindkraftsparken Långgrund. Miljöminister Romina Pourmokhtari undertecknade beslutet den 21 mars och gav några dagar senare tilläggsdirektiv ott utreda hur tillståndsprocessen kan bli mera förutsägbar och effektiv genom att man inför ett anvisningssystem Foto: Regeringskansliet

Regeringen har avslagit Svea Vinds ansökan om att få bygga vindkraftsparken Långgrund i vattnen utanför Bråvikens mynning och upp mot Trosa. De 12,5 TWh/år som Långgrund kunde ha producerat skulle visserligen ha varit av väsentlig betydelse för landets energiförsörjning, konstaterade regeringen, som emellertid inte fann det från nationell synpunkt synnerligen angeläget att terrawattimmarna produceras just på den här platsen.
Miljöminister Romina Pourmokhtari undertecknade beslutet och några dagar senare uppdrog hon åt en utredning att utreda om tillståndsgivning till havsbaserad vindkraft enbart bör ske genom ett system med anvisningar. Detta för att ge förutsättningar för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Det var Mark- och miljödomstolen i Nacka som överlämnade målet till regeringens prövning och det gjorde den utan att den omfattande handläggningen med kungörelse, remissomgång och omsorgsfull miljöprövning gjorts.

Kommunveton och försvars-nej avgörande
Eftersom de fyra kommunerna Trosa, Nyköping, Oxelösund och Norrköping lagt in veto mot etableringen av Långgrund och även Försvaret avstyrkt projektet, fanns det ingen laglig grund för domstolen att bevilja tillstånd. Det hjälpte inte att Söderköping sagt ja.
De enda som kunde ändra på den saken var regeringen som har laglig rätt att köra över både Försvaret och kommunala veton om de bedömer att det från nationell synpunkt är synnerligen viktigt att vindkraftsparken byggs och att det inte finns någon lämpligare plats.
Men det menade alltså inte regeringen. De avslog Svea Vinds ansökan och höll med domstolen om att det inte heller finns någon anledning att kungöra ansökan och jobba vidare med en fullständig prövning av hela det omfattande projektet

Det kommer inte att bli några vindsnurror som kan ses från Arkö. Foto; Svea Vinds visualisering

Annat sätt att pröva havsbaserad vindkraft ska utredas
Bara någon vecka efter att Långgrund gått till botten gav Romina Pourmokhtari tilläggsdirektiv till den pågående Utredningen om havsbaserad vindkraft. Den har redan tidigare haft i uppdrag att utreda hur en ordnad prövning av havsbaserad vindkraft kan se ut och skulle enligt sina direktiv vara färdig i slutet av juni. Nu får utredningen i uppdrag att utreda hur det ”öppna dörren-system” som Sverige har kan ersättas av ett anvisningssystem. Idag är det de företag som vill bygga vindkraft som letar upp och föreslår var vindkraften ska byggas. Med ett anvisningssystem är det staten som helt enkelt anvisar lämpliga platser och det tror regeringen kan leda till att tillståndsprocesserna bl.a. blir mer förutsägbara och effektiva. och därmed ger förutsättningar för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Utredningen får förlängd utredningstid till 30 november 2024.