Ingen prio för Arkösund i översiktsplaneförslag

Publicerat 2023-05-30

För dem som bor i Arkösund med omgivande skärgård finns inte många nyheter att ta ställning till i det förslag till Översiktsplan (ÖP) för Norrköping som just nu är ute på samråd. Om förslaget antas kommer nästan alla på obestämd tid att befinna sig i en ”Pågående landsbygd”, ”Pågående natur och friluftsliv ”eller ”Pågående sammanhängande bostadsbebyggelse” tills kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan för Arkösund. ”Pågående” betyder på ÖP-språket att inga förändringar planeras men enstaka mindre kompletteringar kan komma ifråga.
Men ”pågående” markanvändning är också ett förslag som man kan tycka till om, påpekar planarkitekt Johanna Bergkvist, som gärna vill ha en dialog med Arkösundsborna inför det fortsatta arbetet. Så passa på 10 juni när det är öppet ÖP-hus i Skärgårdens lokaler!

Tjugofyra nyanser av beigerosa och grönt – det skulle kunna vara ett sätt att beskriva det förslag till Översiktsplan (ÖP) för Norrköping som just nu är ute på samråd för att samla in norrköpingsbornas synpunkter. Alla medborgare kan tycka till om planförslaget. Samtliga synpunkter kommer sedan att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse som godkänns av kommunstyrelsen. Sedan revideras planförslaget till en granskningshandling.

Att den nu gällande översiktsplanen inte skulle kunna överleva stod bl a klart sedan arbetet med två omfattande detaljplaner – för centrala Arkösund och campingområden vid Nordanskog – fick läggas åt sidan under förra året. Då hade bl a geologiska undersökningar och förväntade havsnivåhöjningar visat att planerna på att bebygga de båda låglänta områdena inte var möjliga att genomföra.

Därför var det kanske många (fast det betvivlar åtminstone en av planarkitekterna) som med nyfikenhet såg fram mot det kommande förslaget till översiktsplan. Där skulle kanske nya idéer presenteras om hur Arkösund skulle kunna utvecklas till den ”prioriterade landsbygdsort ”i Norrköping och ”nod ”i Östgötaskärgården som den utpekats som.

Arkösund inte prioriterat för utveckling under planperioden
Och ja, Arkösund är med på ÖP-förslagets Mark- och vattenanvändningskarta – numera betecknad som ”landsbygdsort med förutsättningar för lokalisering av nya bostäder och verksamheter där det finns – eller finns potential för – viss samhällsservice!”. Och Arkösund är också fortfarande ett besöksmål. Men var dessa bostäder och verksamheter och besöksmålet ska utvecklas finns det inte många förslag på. Istället konstateras att Arkösund INTE är prioriterat för utveckling under planperioden förrän en fördjupning av översiktsplanen har gjorts.

Två områden föreslås för ny sammanhängande bostadsbebyggelse – vid Kälebo och Arkvägen, (Markerade med svart ram). De tre gröna streckade figurerna markerar områden för Natur och friluftsliv som föreslås bli bevarade och/eller utvecklade och en liten trekant på Kvarnbergets västra sida är detaljplanerad för bostäder. Resten är ”pågående” markanvändning i väntan på att en fördjupad översiktsplan ska göras,

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp om Arkösund och se på samhällets utveckling utifrån både ett lokalt och ett regionalt perspektiv, säger Johanna Bergkvist, som ansvarar för ÖP-arbetet. När det nu inte går att utveckla byggnation i de låglänta delarna av Arkösund så måste vi kanske söka oss högre upp i skogen och avsätta de översvämningshotade områdena för sådant som snabbt går att utrymma eller som ”tål” att tidvis hamna under vatten..

– Arkösunds roll som en av de ”noder” som utpekats i det kommun- och regionövergripande gemensamma utvecklingsprogrammet för kust och skärgård (läs mer om det här LÄNK) behöver också utredas mera. Genom att peka ut Arkösund som landsbygdsort och besöksmål så signalerar vi till regionala och statliga aktörer att kommunen anser att Arkösund är en viktig plats som även de måste vara med och utveckla med kollektivtrafik, skärgårdstrafik, väginfrastruktur, etc. Kommunen kan inte göra allt ensam och för det regionala perspektivet behöver vi arbeta tillsammans med regionen och övriga skärgårdskommuner.

Bostadsutveckling möjlig vid Kälebo och Arkvägen
­ I dagsläget är det inte klart vare sin NÄR arbetet med en fördjupning av ÖP:n kan börja och inte heller vilket område en sådan fördjupning bör omfatta. Hur mycket av landsbygden runt Arkösund bör vara med och ska inte också öarna utanför Arkösund vara med i en sådan plan, frågar sig Johanna Bergkvist och pekar sedan på ett par luckor i den ”Pågående landsbygden, naturen och bostadsbebyggelsen”. – I två områden kommer det trots allt att kunna bedrivas en utveckling av bostadsbyggandet. Det gäller dels ett område vid Kälebo och ett annat i anslutning till Arkvägen vid långtidsparkeringen. Genom att de är utpekade i ÖP, så kan man få ett positivt planbesked för bostäder. Det finns även en liten detaljplan för bostäder på Kvarnbergets sluttning mot parkeringen. Därutöver kommer det att vara möjligt att även i väntan på en fördjupad översiktsplan pröva enstaka mindre kompletteringar av bebyggelsen i bostadsområden där markanvändningen betecknats som ”pågående”.

Ett större skogsområde runt Arkösundsleden föreslås för utveckling och bevarande av natur och friluftsliv liksom Kvarnberget och Badholmarna. En liten skvätt av gammelskogen vid Nordanskog med mycket höga naturvärden föreslås även den utvecklas och bevaras; det är det som blir kvar sedan resten av den värdefulla skogen pga av ett misstag redan exploaterats eller kommer att exploateras.

Svårläst blindkarta förbättras?
Det är inte bara merparten av Arkösund som saknas i det ÖP-förslag som nu kan studeras på Norrköpings kommuns hemsida (LÄNK ). Alla de service- och landsbygdsorter som redan har en fördjupad översiktsplan omfattas inte av den här revideringen. Inte heller markavsättningar för den framtida energiförsörjningen finns med i ÖP-förslaget utan det ska hanteras i kommunens Energiplan. Så var kommunen tänker placera sina små modulära kärnkraftverk är tills vidare okänt. Liberalerna och kommunalrådet Reidar Svedal har visserligen pekat ut Marviken som lämplig lokalisering men där föreslår ÖP:n tills vidare ”Pågående större naturområde.

En liten kvarstående del av den värdefulla gammelskogen vid Nordanskog föreslås bli bevarad och utvecklad för friluftsliv. Att naturvärdena samtidigt kan bevaras och utvecklas låter som en motsägelse men det kan man kanske reda ut när det år öppet hus i Skärgården 10 juni.
Foto: Wiwi Samuelsson

Även om det inte finns särskilt mycket att läsa och titta på när det gäller Arkösund med omnejd så erbjuder förstås ÖP-förslaget mycket annan läsning och den finns både som PDF-fil och interaktiv karta på hemsidan. Man för pekaren över kartan och klickar på de platser man är intresserad av och då kommer text upp som talar om var man är och vad som föreslås för platsen. Dess värre är hela Mark- och vattenanvändningskartan gjord som en blindkarta vilket gör det svårt att orientera sig på de ställen som man INTE känner som sin egen byxficka. ”Vi ska se om vi kan fixa till det”, sa Johanna Bergkvist häromsistens när det var Öppet ÖP-hus på Ingelsta i Norrköping.
För dem som har svårt att läsa på skärm går ÖP:n också att få på papper, exempelvis om man besöker Skärgården i Arkösund den 10 juni då tjänstemän och politiker ska vara på plats mellan 13 och 15 för att svara på frågor och ta emot synpunkter.