Ingen ”skärgårds-FÖP” i Söderköping

Publicerad 2023-08-29

Mitt bland nymålade fönster i Aspöja bygdegård samlades 23 augusti nyfikna boende på ön för att få veta varför Söderköpings kommun ville komma på besök. Men det handlade inte främst om heta nyheter även om besökarna passade på att berätta om den pågående översiktsplaneringen som INTE innehåller någon ”skärgårdsfördjupning”. De tre kommunföreträdarna ville först och främst lyssna på vad folk hade att säga – men INTE om enskilda sakärenden – samt meddela att kommunen har begränsad tid att lägga på Aspöja och om öborna vill ha kommunens öra behöver de agera enat. Därefter lyssnade de en timme, tackade och for vidare till Bergön för att fördjupa sig i ett enskilt sakärende tillsammans med exploatören.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anwar Samuelsson (m) hade tagit med sig förvaltningschefen Linda Wahlman t.v. och plan- och bygglovschefen Aline Eriksson till skolan på Aspöja för att ta del av öbornas synpunkter.
Foto: Wiwi Samuelsson

Det var mellan en sedan länge planerad grundmålning och slutmålning av söderfönstren på bygdegården som Söderköpings kommun ville besöka byaföreningens styrelse. Ja, det går väl bra att ni får träffa styrelsen, menade ordföranden Björn Nyblom, men är ni här ska ni väl också träffa andra boende på ön. Vi får skjuta ihop borden mot de nymålade fönstren i bygdegårdens skolsal så får vi nog plats i alla fall….

Och så blev det och det förklarar täckpappen på golvet, plasten för fönstren och de staplade borden som omgav gästerna från Söderköpings kommun när de radade upp sig framför fler åhörare än någon lärarinna på ön någonsin hade i skolsalen.

Det var ett välbesökt möte som fick genomföras bland nymålade fönster, byggplast och skyddspapper på golvet. Aspöja Byaförenings ordförande Björn Nyblom t.h. modererade mötet. Foto:Wiwi Samuelsson

”Ju mer ni bråkar desto mindre  hjälp får ni”
Anwar Samuelsson var glad för att byaföreningen hade kunnat ta emot dem och berättade inledningsvis att både han och samhällsbyggnadsförvaltningen haft många kontakter med folk från Aspöja.
– Men det har varit väldigt spretigt, konstaterade Anwar Samuelsson och delvis kunde det kanske bero på att ”vi politiker ibland är lite för breda i våra uttryckssätt, exempelvis när vi säger att vi vill ha en levande landsbygd. Det är nog ett uttryck som kan tolkas på många olika sätt och det är ju också stor skillnad mellan landsbygd i olika delar av kommunen. Därför är det så värdefullt för oss med en sådan här dialog”.

Något samlat och enat budskap till politikerna kunde byaföreningen emellertid inte leverera. Det arbetet ska just påbörjas, förklarade Björn Nyblom, som också fungerade som moderator vid mötet. (Läs mera om det arbetet här.) I det ingår även att diskutera sättet att närma sig kommunen. Nästa år kan det vara klart med en gemensam målbild.

– Ett mera samlat budskap från Aspöja skulle vara mycket värdefullt för oss, förklarade Linda Wahlman. I den bästa av världar finns det obegränsat med tid och resurser men i verkligheten kan vi bara ägna Aspöja en begränsad tid. Anwar Samuelsson förtydligade budskapet till Aspöjaborna: Ni har en guldklimp här ute och ni gör klokt i att försöka ena er om en minsta gemensam nämnare. Ju mer ni bråkar ju mindre hjälp kan ni få av kommunen.

Ingen fördjupad översiktsplan för skärgården beställd
Linda Wahlman informerade om den påbörjade översiktsplaneringen, som förväntas nå samrådsstadiet efter årsskiftet. Sedan återstår en lång process på två-tre år innan en ny översiktsplan – ÖP – för hela kommunen är färdig att antas. Och som det ser ut idag handlar det om en enda ÖP för hela kommunen. De tankar som de dåvarande kommunalråden Martin Sjölander och Ulric Nilsson ventilerade i en intervju (Läs den här) med Arkipelaget för drygt två år sedan – om en eventuell fördjupad ”skärgårds-FÖP” eller t o m en ny fördjupad ÖP för Aspöja – har inte avsatt några spår i det pågående ÖP-arbetet.
– Någon ”skärgärds-eller Aspöja-FÖP” ingår inte i den beställning som vi fått, konstaterade Linda Wahlman.

Länk till FÖP Aspöja

Kommunalt stöd i lovprocessen efterlystes
Sedan den tidigare FÖP:en för Aspöja försvann är det svårt för dem som vill investera i verksamheter på ön att veta t.ex. var det finns plats avsatt för näringsverksamhet, menade en av öns företagare och efterlyste bättre och mera långsiktigt beslutsunderlag från kommunens sida. Det går exempelvis inte att i längden satsa på en verksamhet som lever på tidsbegränsade tillstånd, påpekade han. Den samverkan mellan sex företag som idag finns på ön har lett till ca 2 900 besökande i år och man skulle gärna vilja ha kommunens stöd i den här utvecklingen, bland annat i lovprocessen.

Aspöja-FÖP:en togs bort eftersom regelsystemet förändrats så mycket att den inte längre var genomförbar, förklarade Linda Wahlman, som kunde förstå att det gällande regelverket för byggnation inte alltid är så lätt att ta till sig. Men där kan kommunen bidra till att öka tillgängligheten och begripligheten, menade hon och bollade över frågan till plan- och bygglovschefen. Ett förslag om att samla och förtydliga lagar och regler, som ofta blir aktuella vid byggnation och verksamhetsetablering i skärgården på kommunens hemsida, tog Alina Ericson med sig hem.

Folk och händer behövs för kulturlandskap och gamla
Som svar på en fråga om hur arbetet med det pågående skärgårdsprogrammet hänger ihop med översiktsplaneringen, förklarade Linda Wahlman att det samordnas.
-Region Östergötland och Kalmar län ansvarar för att ta fram skärgårdsprogrammet men det finns regelbundna kontakter mellan kommunens översiktsplanerare och regionens skärgårdsutvecklare Anna Karlin som håller ihop programarbetet. Målet är att de båda styrdokumenten ska gå i takt.

Andra frågor som aktualiserades gällde den åldrande skärgårdsbefolkningen i kombination med minskande antal bofasta – det fattas helt enkelt folk och händer för att ta hand om både kulturlandskapet som kräver djur och de gamla människorna. Och det finns familjer, som gärna skulle vilja flytta ut, berättade en åhörare, men de har inte råd att köpa någonting här ute med tanke på den rådande prisnivån.
Anwar Samuelsson konstaterade att det i dagsläget inte finns någon fastlagd politisk inriktning för hur en ökad bofast skärgårdsbefolkning kan åstadkommas. Han pekade emellertid på att även det som börjar som fritidsboende så småningom kan övergå till att bli åretruntboende, inte minst när digitaliseringen i ökande grad tillåter distansarbete

.

Kollektivtrafik, post och datakommunikation avgörande
”Ska man staka ut en riktning framåt måste man veta varifrån man kommer” var ett annat medskick till kommunföreträdarna. De påmindes om de erfarenheter och kunskaper som har redovisats efter omfattande gemensamt arbete i den skrotade FOP:en för Aspöja och HELCOMs förvaltningsplan  Acta S:t Anna liksom i Folke Sandells historiska tillbakablick Aspöja – ö i förvandling. ”All planering syftar till förändring men det är viktigt att förändra med kontinuitet; det är lätt att med historielösa politiska beslut rasera värdefulla kunskapsunderlag.”

Helt avgörande för möjligheterna att vara eller bli bofast i skärgården är en fungerande kollektivtrafik, lantbrevbäring och tillgång till stabil datakommunikation – det var nog alla ense om och kommunföreträdarna uppmanades att bevaka de här intressena hos de ansvariga myndigheterna. En synpunkt på kollektivtrafiken var att den inte enbart borde vara inriktad på den bofasta befolkningens behov utan även anpassas till turismen.

I Acta S:t Anna – HELCOMS förvaltningsplan – beskrivs Sankt Anna – Missjö MPA, dvs det marina skyddsområde som Sverige inom ramen för Helsingforskonventionen lovat att med olika medel sträva efter att skydda.