Husen krymper men kryllar i ny Bergöplan

Publicerat 2024-06-28

Planerna för Bergön har sedan 2021 omarbetats i omgångar. Under våren 2024 har markägaren anlitat konsultfirman Sweco för att ta fram en detaljplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. De tre sexvåningars kanontornen i ursprungsförslaget har rivits och antalet bostäder för permanentboende har minskat. Husen är lägre och dras tillbaka från strandlinjen något jämfört med förslaget som lades fram 2020. Istället satsas mer på byggnader för ”tillfällig vistelse” och en ny café- eller restaurangbyggnad med utsikt åt väster har ritats in norr om nuvarande kaj på öns västra sida. Söderköpings kommun har i juni 2024 haft ett avgränsningssamråd med länsstyrelsen om vilka miljöaspekter som bör tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen. Plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägaren för att reglera kostnaderna för att ta fram detaljplanen.

Bilden är ett utsnitt av en visualisering mot väster, som har lämnats in till länsstyrelsen inför avgränsningssamrådet. Byggnaderna är redovisade som grå kuber. Nuvarande kaj syns till höger. Omkring sänkan bakom kajen planeras nya bostäder i så kallade bokaler. En ny restaurangbyggnad har tillkommit norr om kajen, till vänster i bild. I visualiseringen kan också  ny brygganläggning anas.

En uppmärksam medlem i ArkipeLaget upptäckte i länsstyrelsens diarium att Söderköpings kommun har lämnat in en begäran om ”avgränsningssamråd” för en kommande miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom projektet bedöms ha stor miljöpåverkan ska ett förslag på detaljplan gå igenom en miljöbedömningsprocess. Avgränsningssamrådet syftar till att samråda om vilka miljöaspekter som miljökonsekvensbeskrivningen ska behandla.

Det ursprungliga planförslaget som lämnades till länsstyrelsen för ett planeringsbesked år 2020 avslogs eftersom bostadsbebyggelsen var för omfattande för att kunna få dispens från strandskyddet. Sedan dess har skisserna för Bergön reviderats i omgångar och samråd har hållits med länsstyrelsen.

Under våren 2024 har projektet tagit fart. Markägaren driver ärendet med hjälp av konsultföretaget Sweco. Konsultföretaget tar fram ett nytt planförslag och utformar tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

I det nya förslaget har antalet bostäder minskats. På illustrationsplanen, daterad 2024-05-21 tänker man sig tio bostäder inrymda i s.k. bokaler i sänkan bakom nuvarande kaj. Det innebär att bostäderna har förlagts på övervåningen av tvåvåningshus. På bottenvåningen ska finnas service av olika slag för besökare. Bostadsbyggnaderna ska ha högst 60 kvm byggnadsyta. Inom den ytan ska en indragen uteplats inrymmas.
På höjden norr om sänkan planeras nio enplans bostadshus . De ska också ha högst 60 kvm byggnadsyta, inklusive indragen uteplats.

Norr och söder om bostadshusen planeras 46 hus för ”tillfällig vistelse”. De är 30 och 50 kvm stora. Dessutom planeras 13 övernattningsstugor, fem glampingplattformar där tält kan sättas upp, två bastubyggnader med badbryggor på östra sidan av ön, två restaurangbyggnader och sex mindre besöksanläggningar förutom tekniska byggnader. Sammanlagt har drygt 90 hus och plattformar ritats ut på illustrationsplanen.

I det nya planförslaget försöker man på olika sätt undvika det man kallar ”privatisering av ön” och det medför bland annat att inga bostadsbyggnader får egen tomtmark. Redan i ursprungsförslaget fanns ”släpp” mellan husgrupperna där det ska vara möjligt att som besökare slinka igenom för att komma ner till stranden och husen är nu också något indragna på ön för att bli mer diskreta jämfört med förslaget 2020. En ny restaurangbyggnad har dock tillkommit norr om nuvarande kaj. Den kommer att bli väl synlig från väster.

I det nya förslaget har bebyggelsen i större utsträckning förlagts på mark som redan är utfylld sedan den militära verksamheten och större hänsyn har tagits till naturvärden, speciellt äldre tallar på södra delen av ön.

Mindre synlig bebyggelse åt öster, mer åt väster

En bedömning görs i handlingarna som lämnats in till länsstyrelsen, att bebyggelsen behöver vara mer dold åt öster eftersom trakten ingår i riksintresset obruten kust. Från öster ska man inte se så mycket bebyggelse. Däremot kan mer synlig bebyggelse tillåtas åt väster eftersom bebyggelsen i Arkösund och Arkö är synlig åt det hållet. Detta resonemang tål att granskas. Intrycket av Bergön är ”orörd” åt alla håll idag. Bebyggelsen vid Arkösund och Arkö är i praktiken inte synbar för de som vistas på och kring Bergön. Den bebyggelse som kan skönjas i fjärran på andra sidan av Aspöjafjärden är husen längs Världens Ände. Se vår beskrivning av ön här

Utsikt från Bergöns strand, mot Arkösund. Man kan skönja bebyggelsen utefter Världens ände, mellan öarna som finns väster och nordväst om Bergön.

Krympta brygganläggningar och avfallsstation – för vem?

På Bergöns västra sida planeras flytande brygganläggningar med vågbrytare åt norr och söder. Något mindre brygganläggningar planeras jämfört med förslaget 2020 eftersom det blir färre bostäder. Man menar att bryggorna kommer att skydda bra från vind och vågor. Men Bergön är mycket utsatt för vindar från norr, väster och söder. Skisserna på bryggorna visar att båtarna inte kommer bli skyddade för västliga vindar, när det blåser från Aspöjafjärden.


Det planeras för en flytande avfallsstation, liknande den som finns på Harstena, för besökare. En sådan station innehåller nersänkta behållare för olika avfallsfraktioner och tömningspump för båtars toalettankar och brukar anläggas vid större gästhamnar. Det omnämns emellertid inte i handlingarna att en gästhamn kommer att anläggas. Men tanken bör ligga nära till eftersom café, restaurangbyggnader och diverse verksamheter planeras.

Är Bergön redan ianspråktagen?

Kommunen menar att Bergön redan är ianspråktagen. Därför går det bra att bygga nya hus och bryggor trots att hela ön omfattas av strandskydd. Men är ön verkligen ianspråktagen? Bergön ligger på gränsen till ytterskärgården och har aldrig varit bebodd. Den ger i praktiken ett opåverkat intryck. Försvarsanläggningarna är insprängda och konstruerade för att inte synas. Det finns höga naturvärden på och omkring ön och naturen (t ex huggormar som gillar håligheterna mellan sprängstenen) håller på att återta utfyllda ytor. Man kan jämföra med Kopparholmarna nordväst om Bergön. De är också rejält sprängda av försvaret, som under kalla kriget hade försvarsanläggningar även där. Nu är ön ett naturreservat med höga naturvärden och har blivit ett populärt besöksmål.

Det påstås att projektet fredar omgivande skärgård

Kommunen menar att nybebyggelse på Bergön kommer att ”freda omgivande skärgård”. Man menar att turisterna kommer att ledas till Bergön istället för andra öar. Men vid en närmare eftertanke kan det bli tvärtom. Fler turister lockade till Bergön, som hyr kajaker och båtar, kan orsaka ökat slitage på omgivande öar som till stor del ingår i ett Natura 2000-område med fågelskydd som förbjuder landstigning och genomfart mellan öarna före 15 augusti. Restauranger och verksamheter kommer troligtvis locka fler snabba motorbåtar till trakten. Kommunens resonemang indikerar också att omgivande öar idag är störda av besökare. Var finns beläggen för det pågående ofredandet?

Överensstämmer projektet med översiktsplanen för kommunen?

Kommunen anser att projektet överensstämmer med översiktsplanen för kommunen som är beslutad 2015. Där anges Aspöja som en nod för friluftsliv och turism. Översiktsplanen anger också att ny bebyggelse i skärgården ska byggas i anslutning till befintlig bebyggelse och passas in i natur- och kulturmiljön. Översiktsplanen anger också att obebyggda öar inte ska bebyggas.
I översiktsplanens samrådsredogörelse redovisas synpunkter som lämnats av en tjänsteperson på Fortifikationsverket. Tjänstepersonen tycker att det vore lämpligt att Bergön blir en replipunkt för ekoturism. Kommunen kommenterar att det är en god idé, men Bergön är inte utritad som en nod för turism i översiktsplanen.

Det påstås att alla organisationer i tidigt samråd är positiva

I handlingarna som har skickats in till länsstyrelsen inför samrådet i juni anges att markägaren i ett tidigt skede, när projektet utformades 2017 till 2020 i EU-projektet Coas4us, hade kontakt med diverse företag och organisationer inklusive Naturskyddsföreningen i Norrköping. Det beskrivs att alla forumen ansåg att det var en bra och viktig satsning för Östgötaskärgården att skapa en plats som kan ”tillgängliggöra skärgården under hela året”. Men det omnämns inte att Naturskyddsföreningen i Norrköping i sitt yttrande inför ansökan om planbesked i avstyrkte projektet och att Friluftsfrämjandet i Söderköping inte vill att hus ska byggs på strandskyddad mark. (All bebyggelse på Bergön kommer att ligga på strandskyddad mark.)

I materialet till länsstyrelsen förtigs också att de närmaste bofasta, fritidsboende, företag och fiskerättshavare inte kontaktades i det tidiga skedet när projektet utformades.

Fiskerättigheterna kring Bergön är inte beaktade

Allt vatten runt Bergön ingår sedan laga skifte som fiskevatten i två olika hemman på den större och bebodda grannön Aspöja. Hur hemmansägarnas rättigheter att fiska och sätta fasta redskap samt jaga från ön ska vägas mot flytbryggor, flytande avfallsstation, bastuanläggningar och ökad båttrafik tas inte alls upp i handlingarna.

Bergön ingår i ett marint skyddsområde (MPA)

Bergön ingår i ett MPA-område (Marine Protection Area) som Sverige inom ramen för Helsingforskonventionen (HELCOM) har pekat ut som ett särskilt värdefullt naturområde – Sankt Anna – Missjö. Genom att underteckna konventionen med kompletterande överenskommelser har Sverige lovat att försöka förse så mycket som möjligt av sina MPA:s med nationellt juridiskt bindande skydd. Ungefär halva MPA Sankt Anna-Missjö kvarstår att skydda och Bergön tillhör de delar som saknar nationellt juridiskt skydd. Kommunen menar dock att det är av stort allmänt intresse att genomföra åtgärder som stärker tillgängligheten för turism och friluftsliv i anslutning till skärgårdsoområdet Missjö-S:t Anna.
ArkipeLaget har skrivit om HELCOM här

Dokument som skickats till länsstyrelsen inför avgränsningssamrådet