Fiber på Arkö 2023 men inte på öar i Sankt Anna

Publicerat 2022-10-13

När kommer egentligen den utlovade fibern, som det talats om sedan mitten av 2010-talet? Det undrar boende på Arkö och på öar som Aspöja, Vänsö m fl. i Sankt Anna skärgård. IP Only heter det företag som 2015 skrev avtal med Söderköpings kommun om att bygga ut fibernätet på landsbygden och i skärgården och avtal skrevs också med Norrköpings kommun för Vikbolandet och Arkösunds skärgård. Förhoppningsfulla kust- och skärgårdsbor tecknade avtal med företaget och såg fram emot en säker surf. Idag – sex år senare – är det många ute på öarna som fortfarande väntar och undrar vad som hänt. Och det mesta tyder på att de lär få fortsätta att vänta både på information och själva fibern…

Till den gamla ladugården på Arkö kanske det aldrig kommer någon fiber med för andra fastigheter på ön finns det planer på utbyggnadsstart efter nyår. Foto: Lotta Lanne

I Sverige har riksdagen beslutat att utbyggnaden av infrastrukturen för den digitala kommunikationen – i motsats till exempelvis väg- eller järnvägsnätet – ska göras och finansieras av marknadens olika aktörer. Det är bara i de fall där de privata företagen inte kan tjäna några pengar på att investera i nya nät som skattebetalarna rycker in och skjuter till bidrag för att få näten byggda. Skärgårdens öar är ofta just sådana ”olönsamma” områden där företag som IP-Only inte kan ”räkna hem” en utbyggnad.

Nätföretagen behöver stimuleringsbidrag för att bygga ut
”En förutsättning för att kunna erbjuda fiber på dessa platser är en god dialog och stöttning från kommunen och att det skjuts till lokala och nationella bidrag för att stimulera marknadsaktörer som oss själva”, skriver kommunikationschefen Natalie Rudarp på Globalconnect som svar på Arkipelagets frågor. (IP-Only gick 2020 upp i företaget Globalconnect som emellertid fortsätter att driva utbyggnaden av fibernät till privathushåll under det gamla namnet.)
”Vi har en god dialog med kommunen”, fortsätter Natalie Rudarp, ”och har för vissa av projekten även bidragsstöd för att kunna bygga till dessa hushåll. Men det tar tid och räcker inte alltid, vilket flera väntande kunder på Arkö och Aspöja tyvärr har fått erfara. Glädjande nog ser vi nu att det börjar röra på sig på Arkö, och om alla bitarna faller på plats är vår ambition att kontraktera en entreprenör för projektet under hösten.”

För !55 byggnader på Arkö (sedd från farleden i öster), Aspö, Birkö och Gränsö beviljade Post- och telestyrelsen 2021 bidrag för en länge efterlängtad utbyggnad av fibernätet. Foto: Lotta Lanne

”Inga bidrag beviljades för Sankt Anna skärgård”
Men om det finns hopp för Arköbor, som ännu inte nåtts av fibernätet, så är det desto dystrare för skärgårdsbefolkningen längre söderut.
”Dessvärre beviljades vi inga bidrag för att bygga till Aspöja och Sankt Anna skärgård och har därför i nuläget ingen möjlighet att starta byggnation där”, konstaterar Natalie Rudarp, som emellertid hoppas på fortsatt dialog med Söderköpings kommun för att försöka hitta en lösning.

Hon försäkrar avslutningsvis att kunderna kommer att informeras så fort företaget har något konkret besked att ge.

År av tjat, tystnad och väntan på fiber på Arkö
En boende på Arkö berättar om år av väntan, tjat och tystnad från 2016 då många skrev avtal med IP-Only och till 2021 när åtminstone Hästö och fastigheterna längs västra stranden på Arkö äntligen välsignades med fiber. Malisen förtäljer att det var tack vare ett telefonsamtal från en man med makt till en annan man med makt i Globalconnect medan en annan källa menar att fiberkabeln delvis var privat finansierad. Ytterligare någon boende längs stranden hade för övrigt också tröttnat och bekostat sin egen sjökabel med fiberanslutning.

Men sedan blev det stopp igen. De boende längre upp på Arkö liksom på Birkö, Aspö, Ramsö väntar fortfarande på sin fiber som enligt IP Only är beroende av att Post- och telestyrelsen beviljar dem bidrag, vilket de också har gjort 2021. Enligt PTS beviljades då stöd till Globalconnect för att bygga till 155 byggnader på Arkö, Aspö, Birkö och Gränsö och någon enstaka byggnad på näraliggande öar.

Byggstart nu planerad efter nyår
Det senaste beskedet från Natalie Rudarp (nu i oktober) är att byggbeslut beviljades för Arkö i september, att förberedande arbeten kan påbörjas under hösten och att fiberbygget är planerat att starta efter nyår.

De anmälningar som kom in för flera år sedan gäller fortfarande, försäkrar Natalie Rudarp, även i de områden i Sankt Anna skärgård där ännu ingen fiber är i sikte; ” om vi når fram till en lösning som gör att vi kan starta ett byggprojekt och erbjuda fiber”.

För Aspöja och andra öar i Sankt Anna skärgård finns fortfarande ingen fiber i sikte. IP Only behöver ”stimulansbidrag” från Post- och telestyrelsen för att kunna påbörja en utbyggnad. och några sådana har hittills inte beviljats. Foto: Wiwi Samuelsson

PTS´ bredbandsbidrag räcker inte för alla sökande
De ”stimulansbidrag” som IP Only är beroende av för att komma vidare med utrullningen av fiber, är bidrag som söks hos Post- och telestyrelsen (PTS), som varje år sedan 2020 har en årlig pott pengar att fördela till bredbandsutbyggnad i ”svåra” områden i hela landet.

– Tidigare fanns bidrag att söka hos länsstyrelsen för samma ändamål, berättar Jonas Jernberg, bredbandsamordnare på Region Östergötland med ansvar för bl a kartläggning och nätverksanalys av bredbandssituationen liksom utbyggnadsbehoven i regionen.
– Just i Söderköping gjordes det 2013-2014 arbete tillsammans med lokala föreningar på Torön, Ramsdal, Södra Finnö och Gränsö, som fick stöd via EUs Landsbygdsprogram för att lägga ner fiber i sina områden. Därefter slöt kommunen avtalet med IP-Only som skulle ansvara för den fortsatta utrullningen bl.a i skärgården och de har väl inte riktigt fått ihop sina kalkyler.

– De pengar som finns avsatta för bredbandsstöd hos PTS har hela tiden varit väldigt översökta, dvs när det fanns 1,6 miljarder avsatta 2021 så söktes det bidrag för 7,4 miljarder, konstaterar Jonas Jernberg. För 2022 finns 1,3 miljarder avsatta, varav 380 miljoner är vikta för Götaland, och ansökningar för 3,6 miljarder (varav 1,48 miljarder i Götaland). Som underlag för PTS´ fördelning av pengarna ska varje region göra en prioriteringslista där vi lyfter fram de mest angelägna utbyggnadsprojekten och här i Östergötland har politikerna bl a prioriterat just skärgårdsområden som fortfarande saknar fiber. Men ett problem är att PTS även har andra prioriteringar att ta hänsyn till, exempelvis att nätutbyggnader som når så många fastigheter som möjligt ska komma i första hand. I skärgården är det ju inte alltid så många som nås via varje ny fiberkabel…
Den 22 augusti stängdes årets ansökningsomgång hos PTS och från mitten av oktober och fram till nyår kommer besluten om vilka som beviljas stöd för bredbandsutbyggnad under 2023.

Söderköping hoppas på nytt bidrag till ”särskilda utmaningar”
Christian Valgren är nytillträdd IT-och digitaliseringschef i Söderköping och har nyligen haft ett uppstartsmöte med IP-Only där man diskuterat den fortsatta – nästan enda återstående och problematiska – utrullningen av fiber i skärgården. Han var inte själv anställd på kommunen när avtalet med IP-Only slöts men konstaterar att av de sju etapper som avtalet var uppdelat på så återstår bara två som inte är påbörjade – Östra Ryd och skärgårdsöarna. I Östra Ryd syd påbörjas arbetet i oktober men för skärgården har PTS inte beviljat några bidrag och det är osäkert när den fortsatta utbyggnaden av nätet kan komma till stånd.
– Men det ingår i avtalet med IP-Only att de ska bygga ut nätet även där, påpekar Christian Valgren. Däremot finns inget slutdatum för när det ska vara klart.

– En försvårande omständighet är att reglerna för bredbandsstödet har ändrats så att fritidsboende inte längre får räknas in i det antal hushåll som nås via en utbyggnad.(Hushåll med permanentboende eller arbetsställen ska prioriteras) Det missgynnar ju skärgården ytterligare eftersom det ofta finns fler fritidsboende än fastboende men det finns möjligen ett ljus i mörkret: Alldeles i dagarna har PTS meddelat att de ställt sig positiva till ett regeringsförslag om ett nytt bidrag för utbyggnad av bredband i områden med ”särskilda utmaningar”. PTS har föreslagit att regionerna ska få i uppdrag att identifiera och prioritera områden där det finns särskilda utmaningar. Innan det nya stödet kan träda i kraft krävs emellertid ett regeringsbeslut och det finns ännu inte.