Ännu fler hus i Gäddvik

Publicerad 2022-01-07

Samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked i augusti 2021 för ytterligare ca 40 tomter med tillhörande brygganläggning i Gäddvik. Nämnden anser att planerna överensstämmer med översiktsplanen eftersom det finns ett utpekat utvecklingsstråk på Norra Finnö.

40 nya tomter föreslås mellan Frisksjön och väg 210. De är markerade med röda rutor. Den större röda rutan i nordost är placering av ny hamnanläggning för de nya husens behov. Karta från planbeskedets handlingar.

Avloppsvattnet från de nya husen planeras ledas till reningsverk i Tyrislöt, men det förutsätter att ett nytt reningsverk byggs.

Ny båthamn i Gäddvik

Norr om Ladviken vill markägaren bygga en ny båthamn för de 40 nya husens behov. Redan nu har en väg byggts fram till en brygga. Stora sår är gjorda i strandnaturen.

Ladviken till vänster. Till höger finns redan en brygga med grusväg och grusplan ovanför. Stora sår är gjorda i strandnaturen, som är reserverad för friluftsliv enligt gällande plan för Gäddvik. Bilden tagen från sydost. Foto Lotta Lanne

Vi konstaterar att ”stora opåverkade strandområden” tillgängliga för det rörliga friluftslivet minskar ännu mer. Stränder bebyggs och fritidsbåtarnas antal ökar.

Ett 40-tal nya hus norr och öster om Gäddvik

När planen lades för 14 nya hus norr om Gäddviks gård sade kommunen att närliggande stora opåverkade strandområden ska lämnas orörda. Men samtidigt togs ett detaljplaneprogram fram för 24 nya hus i grannområdet österut. Miljökonsekvensbeskrivningen för det norra området konstaterar att ekonomisk utveckling och levande landsbygd gynnas av bebyggelsen, men naturbevarande och friluftslivet blir lidande.

Sammanlagt ca 40 nya tomter med småhus har under senare år byggts norr och öster om Gäddviks gård. Karta från Lantmäteriet.

Söderköpings översiktsplan från 2005 markerade området norr om Gäddviks gård som utredningsområde för ny bebyggelse. Man tyckte att det kunde vara lämpligt att bygga nya hus där eftersom det redan fanns några strandnära hus utefter vattnet. När markägaren ansökte om att stycka av tomter lades en detaljplan med 14 nya hus och en båthamn med motivering att närliggande områden då kan lämnas orörda. Samtidigt gjordes ett detaljplaneprogram för fler hus i området österut, som markerats med ”stora opåverkade strandområden”.

Utsnitt från Översiktsplan 05. D4:4 markerar utredningsområde för ny bebyggelse. Områden markerade N4 är stora områden som ska lämnas opåverkade. Området markerat med svart linje blev dock bebyggt med 24 nya hus och utökad hamn.

En ny hamnanläggning med bastu och sjöbodar är byggd norr om Gäddvik. Foto Lotta Lanne
Strandremsan mellan de nya husen och vattnet är utglesad och röjd från växtlighet för att öppna upp för utsikten mot havet. Foto Lotta Lanne

I det norra området ligger husen närmast vattnet på strandskyddad mark. Det motiveras med att det redan finns strandbebyggelse utefter vattnet. På den fria strandremsan ska det rörliga friluftslivet kunna passera, anser planförfattarna, och skriver in i bestämmelserna att tomterna närmast vattnet ska ha ett staket vid tomtgränsen. Då behöver inte de som rör sig utanför tomterna känna att de tränger sig på.

Miljökonsekvensbeskrivningen konstaterar att den nya bebyggelsen har relativt stor påverkan på de strandnära naturområdena. Vissa fina utsiktsplatser försvinner för friluftslivet och fler hus innebär mer trafikarbete. Men intresset att bygga hus väger tyngre, anser miljökonsekvensbeskrivningen.

Gäddvik Östra

Samtidigt som planen lades för nya hus nordost om Gäddviks gård, togs ett detaljplaneprogram fram för området öster om Gäddvik. Området var markerad som ”stort opåverkat strandområde” i gällande översiktsplan. Men detaljplaneprogrammet omprövade ställningstagandet.

Programskiss för området öster om Gäddviks gård. Notera att det nya bebyggelseområdet norr om Gäddviks gård inte är med. Skissen ger intryck av att det blir gott om strandområden kvar för friluftslivet.

Detaljplaneprogrammet skissade på 40 nya tomter. Resultatet blev en detaljplan med 24 tomter för småhus direkt inpå strandskyddsgränsen och en utvidgad småbåtshamn i Ladviken. De nya båtplatserna är till för de nya husens behov förutom några uthyrningsplatser. Sjöbodar tillåts väster om Ladviken.

De nya husen ska följa traditionell skärgårdsbebyggelses proportioner

I båda detaljplanerna bestäms att husen ska vara låga, en våning närmast vattnet, två våningar tillåts längre bort. Storleken på husen hålls nere för att ge en fritidsprägel. Maximalt 140 kvm för enplanshus och 90 kvm för hus i två våningar. Takmaterial ska vara rött lertegel eller naturmaterial. Färgsättningen ska vara dämpad i jordfärger, gult eller faluröd slamfärg. Fönstrens andel av fasad ska följa traditionell skärgårdsbebyggelses proportioner. Vid en promenad i det norra området tycker vi inte att husens utseende stämmer med bestämmelserna ………