Norra Finnö

Stort bebyggelsetryck på Norra Finnö

Publicerat 2022-01-08

Det är stor efterfrågan på mark för fritidsbostäder på Norra Finnö. Ön ligger mitt i Sankt Anna skärgård och har bilförbindelse. I kommunens översiktsplan är det fastlagt att det är särskilt viktigt att skydda natur och rekreation på ön. Men nu bebyggs område efter område på marker och vid stränder som ursprungligen är avsatt för natur och rekreation.

Stugor i Mon, med utsikt mot Hålfjärden. Foto Lotta Lanne
Karta över området öster om Lagnöbron. Norrifrån räknat, Djursö, Vrångö, Yxnö, Marö, Gränsö, Ekö och Norra Finnö. Alla öar, utom Djursö, hänger ihop på grund av landhöjningen.

Karta från Lantmäteriet.

Utsnitt fån strategikartan i översiktsplan för Söderköping 2015.

I kommunens översiktsplan från 2015 finns en karta som visar den översiktliga strategin för markanvändning. Hela området öster om Lagnöbron är markerad med grön färg, vilket betyder att öarna är avsatta för natur, kultur och rekreation. Kommunen skriver att det är särskilt viktigt att skydda natur och rekreation i grönmarkerade områden.

De blå ringarna betecknar noder för turism och besöksnäring.

De röda punkterna är orter som föreslås byggas ut och den gula pilen betecknar stråk där utveckling är lämplig.

Utsnitt från karta 4, områden med särskilda hänsyn, översiktsplan för Söderköping 2015

I översiktsplanen konstateras att bebyggelsetrycket på N Finnö är högt. Därför är det ”särskilt viktigt att större och sammanhängande naturområden bevaras för framtiden för landskapsbild, biologisk mångfald och rörligt friluftsliv”. Stora opåverkade områden ska så långt som möjligt undantas från bebyggelse.

På kartan som visar områden med särskilda hänsyn kan vi se var ”stora opåverkade grönområden” finns på N Finnö. De är markerade med gröna punkter. Områden med större gröna ringar visar var det finns stora naturvärden. Snedstreckade områden är utredningsområden. I grå områden finns  detaljplaner och områdesbestämmelser (enklare form av detaljplaner).

Översiktsplanen anger många aspekter som man ska tänka på vid exploateringar.

  • Havsmiljön ska ha en hög vattenkvalitet.
  • Ekosystemtjänsterna ska finnas kvar (naturens förmåga att skapa och rena vatten, bidra till biologisk mångfald med mera).
  • Nya byggnader bör inte placeras inom ytor av allmänt intresse, såsom allmänt utnyttjade stränder, badklippor, utblickar, passager, värdefulla naturområden etc.
  • För att främja tillväxt och hållbar utveckling i skärgården sker fokusering på att öka antalet åretruntboende och att öka antalet aktiva företag.
  • Nya bostäder ska helst byggas i anslutning till befintlig bebyggelse, för att utnyttja infrastruktur som vägar, vatten och avlopp.
  • Kommunen vill skapa förutsättningar för hållbara transporter genom att planera bebyggelse och infrastruktur på ett sätt som minskar transportbehovet och ökar möjligheten att välja hållbara transportalternativ.
  • Turismens och friluftslivets, främst rörliga friluftslivets, intressen beaktas vid bedömning av exploatering.
  • Hamnar med service för turism och båttrafik behöver byggas.
  • Söderköpings kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner. Det innebär att kommunen ska vara en föregångare i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå.

Tur till Tyrislöt väckte tankar skildrar våra intryck när vi besökte Norra Finnö några sensommardagar 2021.

Följande områden har nyligen byggts, eller planer finns på ny bebyggelse. Norrifrån räknat:

Marö nordost om Mon.

Stugor tar över camping på Mon

Ekö

Kollo eller miljonvillor på Nedre Gränsö

Ett 40-tal nya hus norr och öster om Gäddvik

Ännu fler hus i Gäddvik

Vision Tyrislöt Den har antagits av kommunstyrelsen, men har inte genomgått process enligt Plan och bygglagen. Dokumentet kan liknas med ett planprogram men har inte haft ett formellt samråd med miljökonsekvensbeskrivning.

Reningsverk i repris i Tyrislöt