Samrådsmöte i Häradshammar 7 februari

Publicerat 22-12-27

Den 7 februari har Svea Vind Offshore AB bjudit in till öppet hus i Häradshammars bygdegård mellan kl 15-17 och 18-20. Det är dags för vindparksprojektet Långgrund att presentera sig och låta föreningar, organisationer och privatpersoner ställa frågor och lämna synpunkter på den planerade vindkraftsparken.

Det s k avgränsningssamrådet genomförs inför framtagandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som krävs för att Svea Vind ska kunna göra en ansökan om tillstånd för de planerade 182 vindkraftverken.
Underlaget för samrådet finns att läsa och hämta på deras hemsida.

I samrådsunderlaget redovisas bl.a. resultaten från de inventeringar och studier som gjorts för att kartlägga tänkbara miljöeffekter, göra ljudberäkningar och synbarhetsanalyser.

På hemsidan finns också bilder som visar hur vindkraftsparken kommer att synas från 20 olika fotopunkter längs kusten från Vagnhärad i norr till Harstena i söder. Till fotopunkterna hör bl a Arkösunds hotell, Arkö sjö- och flygräddningsskola, Lönshuvud, Aspöja och Vänsö.

Förutom att samrådsunderlaget finns på, och kan hämtas hem från, hemsidan, kommer förslaget att presenteras på en utställning i anslutning till det öppna huset i Häradshammar. Passar inte tiden och platsen går det bra också för Söderköpings- och Norrköpingsbor att delta i något av de andra samråden i Sörmland. Det finns även möjlighet att delta i ett digitalt samrådsmöte via Teams den 6 februari, och slutligen tar Svea Vind också emot skriftliga synpunkter senast sista februari via e-brev eller vanlig post.

Anmälan till samtliga möten kan göras på hemsidan

På ArkipeLaget kan du läsa mer om Långgrundsprojektet här