17 objekt att utreda efter strandskyddstillsyn

Publicerad 2022-10-30

Sjutton olika tveksamma ”objekt” – företrädesvis bryggor – hittade Länsstyrelsens tjänstemän när de i början av oktober genomförde utökad strandskyddstillsyn I Östgötaskärgårdens Natura 2000-områden och naturreservat.

Syftet med strandskyddstillsynen är i första hand att minska och motverka skador på värdefull natur och bevara det rörliga friluftslivets tillgång till stränderna men tillsynen ska även bidra till att respekten för lagstiftningen upprätthålls. De sjutton ”objekt” som hittades kommer nu att utredas för att klargöra om de uppfyller strandskyddslagstiftningens krav eller ej.

Bryggor dominerade bland de sjutton objekt som länsstyrelsens tillsynstjänstemän stötte på under tillsynen. Just den här bryggan låg emellertid inte inom länsstyrelsens revir. Foto: Wiwi Samuelsson

Strandskyddet gäller vid alla havskuster i Sverige och för det mesta är det kommunerna som är ansvariga för tillsynen av de stränder, som år så viktiga för både djur och människor och för bevarandet av den biologiska mångfalden. I Natura 2000-områden och naturreservat är det istället staten som har skyddsansvar och därför har länsstyrelserna – statens förlängda arm – fått i uppdrag i sitt regleringsbrev att kontrollera efterlevnaden av strandskyddslagstiftningen.

Det är i synnerhet grunda havsvikar med mjukbottnar och rik vegetation som har stått i fokus för tillsynen eftersom de är attraktiva yngelområden för fisk och kräftdjur samtidigt som människor gärna vill anlägga bryggor, pirar och båthus på samma ställen.

– Såväl anläggningsarbeten samt tillkommande båttrafik kan medföra negativ påverkan på naturmiljön och för friluftslivet, konstaterade naturvårdshandläggaren Adam Bergner i en artikel på Länsstyrelsens hemsida inför starten av tillsynskampanjen.

Förutom att Länsstyrelsen nu ska utreda de sjutton objekt de träffade på under den genomförda tillsynen ingår det i deras uppdrag att ge vägledning ät kommunerna när de ska sköta sin tillsyn.
– Det innebär bl a att vi anordnar utbildningsträffar för de kommunalt tillsynsansvariga, berättar Adam Bergner. Men utöver det har vi inget ansvar för områden som inte är naturreservat eller Natura 2000-områden.

Läs mera om strandskydd här på arkipelaget, Klicka på OM/Om strandskydd i den övre listen. Där hittar du information om vad strandskyddet innebär och artiklar om vilka tillstånd och anmälningar som krävs för mobila anläggningar som flytbryggor, bad./bastuflottar, villavagnar mm liksom om strändernas och havens stora betydelse som kolsänka i kampen mot klimatförändringarna.