Ta en titt/öl på Birknip!

Publicerat 2021-08-10

Idag står det Arkö Krog på gaveln till det låga röda huset vid Beckmansviken i Arkösund men den mer än 125-åriga byggnaden hette länge Birknip. Den har en brokig historia bakom sig och betecknas idag som en av ortens särskilt värdefulla byggnader.

Det exakta byggåret för Birknip är inte känt, konstateras i det byggnadsantikvariska underlag som tagits fram under det pågående arbetet med ny detaljplan för de centrala delarna av Arkösund. Men det bör ha varit kring 1895 som huset byggdes för att tjäna som matsal för alla som var inblandade i anläggandet av järnvägen till Norrköping.

Nationalromantiska drag som finns kvar

I den nationalromantiska yra som rådde och som präglade patriciervillorna, fick också Birknip en släng av nationalromantiken med burspråk, spröjsade fönster med många små rutor, ornamenterade verandastolpar och omväxlande dubbel- och enkelfasspont, fjällpanel och dekorativt spetsad stående panel i den rödmålade fasaden med vita knutar, foder och vindskivor. Fönstren fick klassicistiska överstycken med antingen raka gesimser eller trekantiga frontoner.

Mycket av Birknips ursprungliga nationalromantiska karaktär finns kvar trots åtskilliga förändringar, som gjorts under årens lopp. Därför har det inte bara ett stort kulturhistoriskt värde för Arkösund utan även ur ett nationellt perspektiv. Det finns inte många sådana byggnader kvar från tiden före 1920. Foto: Wiwi Samuelsson

Trots att mycket har hänt med huset under årens lopp finns fortfarande många av de ursprungliga byggnadsdetaljerna kvar och bidrar till det höga kulturhistoriska värde som huset har idag och som gör att det rekommenderas få rivningsförbud och bli k-märkt.

Ölstuga, personalbostad och restaurang

När rallarna gjort sitt och järnvägsbygget var klart övergick huset till att bli ölservering och det var förmodligen under den tiden som huset fick namnet Birknip efter tyskans Bierkneipe (ölstuga). Medan restaurangen på berget fanns kvar tjänade byggnaden under en period som personalbostad. Sedan restaurangen planenligt bränts ned 1976 följde en tids förfall innan huset renoverades och åter blev lokal för café- och restaurangverksamhet, vilket det är än idag.

K-märkning för Arkösunds och Sveriges skull

Birknip bör bevaras för att stärka Arkösunds värdefulla historiska trähuskaraktär från sekelskiftet, sägs det i den byggnadsantikvariska inventeringen. Men också ur nationell synpunkt är huset värdefullt eftersom det idag finns mycket få byggnader som uppförts före 1920-talets bebyggelseexpansion och som har sin huvudsakliga karaktär bevarad.