Klartecken för bryggor på Bergön

Publicerad 2023-09-11

Bryggorna som nu kan läggas ut i u-form på Bergön är gamla bryggor från Arkösund som Norrköpings kommun skrotade för några år sedan av . Det är lätt att förstå att de skotades när man ser frigoliten ligga öppen där betongskalet runt flytelementen har spruckit.
Foto: Lotta Lanne

Aspöja Fastigheter AB får lägga ut en flytbrygga på vatten vid Bergön som samtidigt ingår i en annan fastighets fiskerättigheter. Det är följden av en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Det är en ”in casu”-dom, dvs en dom som gäller i just detta fall. Så förklarar hovrättsrådet Marianne Wikman Ahlberg vid Svea hovrätt sommarens avgörande rörande bryggorna på Bergön, för Arkipelagets juridiskt fåkunniga.
Det är Länsstyrelsens i Östergötland beslut att med ett enkelt anmälningsförfarande acceptera att bryggor läggs ut på västra sidan av Bergön som nu har fastställs av överdomstolen. Men därmed har domstolen inte fördjupat sig i principfrågan om vilken betydelse fiskerättigheter enligt laga skifte har gentemot markägares rättigheter.

Det finns inte någon oklarhet när det gäller ägarförhållandena, fiskerättsinnehavarens invändning att fiskerätten borde utgöra en inskränkning i markägarens rådighet är ”uppenbart obefogad”, hen har inte visat att fiskemöjligheterna påverkas i så´n omfattning att det skulle kräva en tillståndsprövning och det gör inte heller bryggornas miljöpåverkan, bedömer domstolen.

Arkipelaget har tidigare berättat om de skrotade flytbryggor från Beckmansviken i Arkösund som sedan flera år ligger provisoriskt fastsatta vid Bergön och läcker frigolit eftersom betongskalet kring flytelementen är sprucket. Det är snart fem år sedan fastighetsägaren sökte strandskydsdispens för en brygga i u-form och senare även gjorde en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Fiskerättsinnehavare kring ön liksom Östergötlands Fiskareförbund har protesterat och utryckt sin oro för vad som händer med de fiskerättigheter som fördelades till olika skärgårdshemman i samband med laga skifte 1903. Har de mist sin betydelse när fastighetsägaren exempelvis vill lägga ut bryggor på fiskevattnet och har därmed också skärgårdshemmanen förlorat viktiga värden, frågade sig Fiskareförbundet. Någon djupare analys av hur de gamla fiskerättigheterna ska vägas mot fastighetsägares önskemål att använda samma vatten för andra ändamål har inte gjorts av vare sig Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen i Växjö, där länsstyrelsebeslutet överprövats. Inte heller Mark-och miljööverdomstolen har grottat ner sig i frågan.
– Den här domen säger ingenting om andra bryggor, konstaterar hovrättsrådet Marianne Wikman Ahlberg, som var referent i målet.

Tidigare publiceringar om brygganläggningen på Bergön: