Rapportera vanvårdad jordbruksmark!

Publicerad 2022-08-30

Har det hänt att du plötsligt upptäcker att dina gamla strövstråk ändrat karaktär? Från att vara hävdade betesmarker med grönt gräs, trasslar du plötsligt in dig i knähögt, gult och torrt gräs så långt ögat når. Inga ulliga får betar längre på de gamla stenröjda åkrarna och vallarna och ingen bonde slår heller gräset och samlar i ladorna till vinterfoder. Den mark som varit hävdad och vårdad i århundraden har plötsligt råkat i vanvård – men FÅR man göra så? Arkipelaget frågade Adam Bergner, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Östegötland

Nä, det FÅR man som ägare av jordbruksmark inte göra utan vidare, svarar Adam Bergner, men det sker nog tyvärr mycket oftare än vad Länsstyrelsen känner till. Att vanhävda sin jordbruksmark är att likställa med att ta den ur produktion och det får man inte göra utan att först göra en anmälan till Länsstyrelsen och få klartecken för åtgärden.

-Ofta vill man t ex plantera skog istället för att odla eller beta ett markområde men det är inget man på eget bevåg kan sätta igång med, berättar Adam Bergner. Först ska anmälan göras och det är när den är vederbörligen behandlad och beslutad som åtgärderna får sättas igång. Samma sak gäller om man vill sluta att sköta sina betesmarker, det går inte att bara upphöra med all skötsel och därefter konstatera att markområdena upphört att vara jordbruksmark. En anmälan till Länsstyrelsen ska göras åtta månader innan några åtgärder – t ex vanskötsel – vidtas.

Ändrad användning av blocklagd jordbruksmark måste anmälas i förväg
– Har markägaren miljöersättning för de aktuella områdena finns dessutom alltid ett skötselavtal knutet till marken där det finns fastslaget HUR de ersättningsberättigade områdena ska skötas. Görs det inte ska ingen miljöersättning betalas ut.

– Och det duger inte heller med att avstå från att ansöka om miljöersättning och sedan låta markerna växa igen, poängterar Adam Bergner. Är marken blocklagd i Jordbruksverkets blockdatabas så krävs en anmälan innan den kan börja användas för andra ändamål.

”Andra ändamål” kan vara allt möjligt, exempelvis att man vill öppna en bergtäkt, anlägga upplag, starta någon typ av industriell eller annan verksamhet på marken eller exploatera den för husbyggnation. I alla dessa fall krävs förutom anmälan, olika typer av tillstånd beroende på vad det är för ”annat ändamål” som är aktuellt. Odlingsvärd jordbruksmark får enligt Miljöbalken bara tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annan plats.

I hundratals år har det här varit åkrar, vall och ängar där kor och får har betat. Det har skapat en landskapstyp karaktäristisk för många av skärgårdens öar, som utgör en del av det som brukar kallas skärgårdens varumärke. Men vad händer när de lämnas åt sitt öde…? Foto: Wiwi Samuelsson

Östgötakartan visar jordbruksblockens ändamål
På Östgötakartan som finns på Länsstyrelsens hemsida kan man se de blocklagda områdena och vilka ändamål de har just nu. När du kommit in på Östgötakartan letar du fram det lager som gäller Lantbruk/jordbruksblock 2022 och där kan du se vad som är klassat som åker, betesmark osv.

Om någon utan anmälan låtit sin jordbruksmark växa igen kan länsstyrelsen förelägga ägaren att återställa marken så at den kan återgå till vad den varit. För att upptäcka pågående vanhävd är Länsstyrelsen bl a beroende av att allmänheten håller ögonen öppna och rapporterar sina iakttagelser.