Många åtgärder för ett friskt hav

Publicerat 2022-02-21

Gamla tvåtaktsutombordare och giftiga båtbottenfärger i Östersjön ska fasas ut enligt ett nytt handlingsprogram som Havs- och vattenmyndigheten nyligen beslutat. En lång rad ytterligare åtgärder ska genomföras för att skydda Östersjön från övergödning, farliga ämnen och förlust av biologisk mångfald.

Enligt EUs havsmiljödirektiv ska haven inom EU uppnå god status. Sveriges bidrag till detta ska genomföras enligt ett åtgärdsprogram för 2022-2027.

Åtgärdsprogrammet är ett led i att uppnå FNs globala hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser och det nationella miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Det första åtgärdsprogrammet enligt EUs havsmiljödirektiv lades fram 2015. Det nya har utökats med 14 punkter, och de tidigare åtgärdspunkterna har justerats.

De största miljöproblemen för svensk havsmiljö är övergödning, överfiske och utsläpp av farliga ämnen. Det är främst åtgärder på land som behövs för att minska belastningen av näringsämnen och farliga ämnen. Det är vattenförvaltningen enligt vattendirektivet som sköter detta. I åtgärdsprogrammet för havsmiljön ingår dock att pilotprojekt ska genomföras där fosfor som redan finns i vattnet ska tas omhand. Man ska även utreda hur odling av till exempel musslor och alger, som fångar upp näringsämnen i vattnet, kan finansieras.

Skydda fisket och den biologiska mångfalden

Åtgärdsprogrammet konstaterar att vi är beroende av EUs fiskeripolitik och överenskommelserna som görs där. Men det finns en lång rad åtgärder som Sverige ska genomföra för att främja fisket.

Invasiva främmande arter ska bekämpas. Kunskaperna ska öka om hotade arter och naturtyper i marin miljö. Vägledning ska tas fram om ekosystembaserad havsförvaltning.

Nya skyddade områden och ett förvaltningsråd för skyddade områden ska inrättas.

En strategi ska införas mot ingrepp i kustvattenmiljön och för biologisk återställning. Metoder för ekologisk kompensation och restaurering av marina miljöer ska utvecklas. I Västerhavet ska ålgräsängar återskapas.

Nya fiskeribestämmelser ska införas och nya fredningsområden och fredningstider inrättas. Fiskeredskapen ska övervakas och omfattningen av trålfiske ska minska. Selektiva och skonsamma redskap ska öka.

Gråsäl och storskarv ska bekämpas om inte andra åtgärder hjälper.

Olika åtgärder för att förhindra undervattensbuller finns på listan.

Förhindra utsläpp av farliga ämnen

Åtgärder sätts in för att förhindra att farliga ämnen släpps ut när fartygsskrov rengörs.

Arbetet fortsätter med att förhindra att TBT (tributyltenn) sprids från fritidsbåtars gamla bottenfärger. Mark och sediment där fritidsbåtar finns ska regleras.

Användningen av giftiga båtbottenfärger i Östersjön ska minska eftersom koppar och zink, som finns i båtbottenfärger, är särskilt skadligt i grunda kustekosystem och organismer i Östersjön är känsliga. Bedömningarna av giftfärgerna ska skärpas och det ska undersökas om de behövs alls. Andra metoder kan användas i stället anser Havs- och vattenmyndigheten.

Förorenade sediment ska omhändertas bättre och spridning av farliga ämnen från dumpad ammunition och kemiska stridsmedel ska motverkas.

Sjöfartens utsläpp av smörjmedel från propellerhylsor, PFAS från brandsläckningsutrustning, farliga ämnen i tvättvatten från fartygens rökgasskrubbers och utsläpp av lastrester vid tanktvättar ska åtgärdas.  

Tvåtaktsmotorer med förgasare på fritidsbåtar ska fasas ut. 234 000 fritidsbåtar i Sverige har 2-taktsmotorer av äldre modell där 20 – 25 % av bränslet går helt orenat ut i vattnet. Det innebär att 5 000 – 8 000 kubikmeter bensin och smörjolja släpps ut i kustnära vatten. Det kan jämföras med att 23 kubikmeter olagligt oljespill från fartyg beräknas släppas ut per år. Transportstyrelsen ska utreda hur det ska gå till att fasa ut de äldre tvåtaktsmotorerna. Antingen blir det ett förbud, eller en stimulans i form av skrotningspremie eller liknande. Under en övergångsperiod kan alkylatbensin premieras. Transportstyrelsen ska också verka för att krav ställs på rening av avgaser från båtmotorer vid nyförsäljning av fritidsbåtar.

Minska skräpet i havet

Insamling av förlorade fiskeredskap ska främjas och förlust av nya ska förebyggas. För att förhindra övrigt skräp i havet ska en informationskampanj mot allmänheten startas och styrmedel utredas för att minska plastskräpet i havet.

Havs- och vattenmyndigheten vill att fritidsbåtar i Östersjön helt slopar giftiga båtbottenfärger. I stället ska vi till exempel använda bottentvättar, som den här i Arkösund. Myndigheten vill också att gamla tvåtaktsutombordare fasas ut. Foto Lotta Lanne