Om strandskydd

Publicerad 2021-03-15

Kompletterad 2021-04-27

Syftet med strandskyddet är

 1. Att ge alla människor tillgång till stränderna. Vi mår bra av friluftsliv och tillgång till rekreationsområden. Det gagnar den regionala ekonomin. Fritidsfisket är också betydelsefullt och ger lokala intäkter.
 2. Skydda de höga naturvärdena på land och i vattnet utefter stränderna. Strändernas myllrande, känsliga och komplexa ekosystem är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De är även en spridningskorridor för växter och djur. Strandzonen är betydelsefull för vattenrening och produktion av fisk. Grunda vikar brukar kallas ”fiskarnas barnkammare”

Strandskyddet ger oss också skydd mot effekter av klimatförändringarna med ökat regn, torka och havshöjning. Bottenväxterna i grunda vatten fungerar som en kolsänka som binder koldioxid. Strandskyddet hjälper oss att uppnå god miljöstatus i vattnet enligt havsmiljö- och vattenförvaltningsförordningen. Östersjön utsätts för många påfrestningar. Att då bebygga stränderna i ökad grad innebär ytterligare påfrestningar för Östersjöns och skärgårdens vatten.

Det är speciellt bekymmersamt att anlägga småbåtshamnar i grunda vikar med mjukbottnar. Växter i vattnet och fisk med mera minskar betydligt där båthamnar anläggs. Bryggorna skuggar bottnen och båtarnas rörelser skadar.

Strandskyddet är vanligtvis 100 meter, upp på land och ut i vattnet. Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat om utvidgat strandskydd på många ställen i skärgården. Beslutet med detaljerade kartor finns här för Söderköpings kommun

och här för Norrköpings kommun

På strandskyddad mark får man inte

 • bygga nya hus, bryggor eller pirar
 • ändra byggnaders eller anordningarnas användning så att de avhåller allmänheten från att vistas i området
 • gräva eller förbereda för byggnader eller anläggningar
 • utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Komplementbyggnader kan under vissa förutsättningar byggas utan strandskyddsdispens inom en fastslagen tomtplats.

Villkor för komplementbyggnad. Från Naturvårdsverkets Handbok 2009:4

De som bedriver jordbruk, skogsbruk eller fiske kan bygga bodar och bryggor som behövs för verksamheten utan att söka dispens. Verksamheten ska i så fall ge ett betydande tillskott till försörjningen och vara varaktig.

Dispens från strandskydd kan ges om något av sex särskilda skäl är uppfyllt, och att åtgärden inte försämrar för allmänhetens tillgång till stränderna eller att växt och djurlivet skadas. De särskilda skälen är

 1. Området har redan tagits i anspråk. Tomtplatsen eller hemfridszonen får dock inte utvidgas.
 2. Området är väl avskilt från stranden på grund av stor väg, bebyggelse eller annan verksamhet.
 3. Anläggning som måste ligga vid vattnet.
 4. Utvidga pågående verksamhet, som inte kan ske på annan plats. Gäller inte bostadsbyggnader, fritidshus, uthyrningsstugor och campingstugor.
 5. Angeläget allmänt intresse, som inte kan tillgodoses utanför strandskydd. Det kan gälla tätortsutveckling, vägar, anpassning för funktionshindrade, anordningar för friluftslivet med mera.
 6. Annat mycket angeläget intresse. Kan sällan användas som dispensskäl.

Vid dispensbeslutet ska en tomtplatsavgränsning göras. En zon mellan stranden och tomtplatsen ska ge möjlighet för allmänheten att passera och ge skydd för naturlivet. Villkor i dispensbeslutet kan reglera så att detta uppfylls. Till exempel att fastighetsägaren måste sätta upp ett staket eller liknande vid gränsen för tomtplatsen så att allmänheten förstår att man kan passera.

Vanligtvis är det kommunen som beviljar strandskyddsdispens. Om du misstänker att en olovlig byggnad eller anordning har uppförts kan du vända dig till kommunen och ta del av handlingarna i ärendet. Du kan även begära att kommunen öppnar ett tillsynsärende och utreder vad som gäller.

Information om strandskydd finns i Boverket och Naturvårdsverkets broschyr.