Fåglar

Publicerat 2021-04-14

Länsstyrelsen inventerar regelbundet fågellivet i Östergötlands skärgård. Ungefär vart 10:e år revideras fågelskyddsområdena och då ligger Länsstyrelsens inventeringar till grund för ett revideringsförslag. Förslaget skickas ut till berörda markägare, organisationer med naturvårdinriktning m fl. Det läggs också ut på Länsstyrelsens hemsida. Under en tid är det möjligt för alla intresserade att lämna in synpunkter på förslaget och så småningom fattar Länsstyrelsen beslut om vilka fågelskyddsområden som ska finnas och under vilka perioder fåglarna ska vara fredade.

Här är Länsstyrelsens senaste rapport.

Beslut om fågelskydd försenat till slutet av året

Publicerat 2022-07-14

Länsstyrelsens beslut om reviderade fågelskyddsområden i Östgötaskärgården är ännu en gång försenat. Denna gång på grund av att EU-kommissionen har inlett ett överträdelseärende mot Sverige, som de menar inte har levt upp till fågeldirektivets krav.

Kommissionen anser att Sverige inte levt upp till fågeldirektivets krav på att skydda tillräckligt stora värdefulla livsmiljöer för vissa sjöfåglar genom att inrätta Natura 2000-områden för fåglar, s k SPA-områden. (Special protection area). Regeringen har reagerat med att ge berörda Länsstyrelser – bl.a. Östergötlands – i uppdrag att utreda vilka behov det finns av att inrätta nya Natura 2000-områden för fåglar i Östgötaskärgården och rapportera in det till regeringen via Naturvårdsverket. Inrapporteringsdatum var först satt till 22 augusti men har senare utsträckts till oktober. Du kan läsa mer om uppdraget här.

Det brådskande regeringsuppdraget ledde till att Länsstyrelsens redan påbörjade arbete med att revidera de egna fågelskyddsområdena fick läggas åt sidan under en tid. Lars Gezelius på Länsstyrelsens naturvårdsenhet bedömer nu att beslutet om reviderade fågelskyddsområden kan komma först i slutet av innevarande år.

Krympande skydd – igen – i senaste förslaget till fågelsskyddsområden i Östgötaskärgården

Publicerat 2021-04-14

När Länsstyrelsen i november 2020 skickade ut sitt senaste förslag till revidering innebar det en minskning av den skyddade arealen. Förra gången fågelskyddsområdena reviderades var 2012 och även då minskade fågelskyddsområdena arealmässigt. Synpunkter på förslaget kunde lämnas in till den 18 januari 2021 och flera organisationer och privatpersoner har uttryckt sin oro för utvecklingen i sina svar och föreslagit ändringar i förslaget på konkreta platser i skärgården. Länsstyrelsen bedömde från början att beslut om fågelskyddsområdena skulle komma under mars månad men det kom in så många synpunkter att man behöver längre tid på sig. Beslut om nya fågelskyddsområden beräknas komma först till hösten och då skickas det ut till alla berörda.

Vill du bli fåglarnas bevakare i ArkipeLaget?

Är du ornitologiskt intresserad och följer vad som händer kanske du kan bli en av Lagets bevakare av detta område. Du behöver inte skriva själv om det är för betungande, men du kan tipsa om när något viktigt är på gång. Anmäl dig i sådana fall under Kontakt.