Tidöpartierna ändrar i strandskyddet

23-12-16

Tidöpartierna planerar att ändra i strandskyddet i två steg. Planerna presenterades 7 december 2023 i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Att bygga i strandnära lägen är viktigt för utvecklingen av hela Sverige och dagens detaljregleringar i strandskyddslagstiftningen upplevs av de flesta som bisarra, skriver Tidöpartierna i debattartikeln. Naturskyddsföreningen med flera har en annan åsikt.

Tidöpartierna börjar med förslagen i betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd”, som presenterades i december 2020, om att strand­skyddet tas bort vid sjöar som är mindre än 1 hektar, vattendrag som är smalare än 2 meter och runt anlagda vatten som skapats efter 1975. Man anser att dessa ändringar redan har ett beredningsunderlag och arbetar därför med en beredning för att lägga fram en proposition i riksdagen. Frågan är dock om lagrådets synpunkter som fördes fram i december 2021 kommer att beaktas. De ansåg inte att strandnära bebyggelse vid små sjöar och vattendrag stämmer med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. De ansåg även att föreslaget regelverk var oklart vid tolkning och straffsaktionering vid överträdelser.

Tidöpartierna ska tillsätta en utredning för att ytterligare reformera strandskyddet i ett andra steg. Man vill att kustsamhällen måste få utvecklas och kommunerna ska få en större roll. Utredningen ska överväga om kommunerna kan upphäva strandskyddet med hänvisning till ett lokalt behov av bostadsbyggande. En ny modell ska utredas, som innebär att kommunerna ska kunna peka ut områden där strandskydd ska gälla. I områden med exeptionellt exploateringstryck, eller där synnerliga skäl föreligger, ska fortfarande ett strikt strandskydd gälla, skriver Tidöpartierna i debattartikeln.

Naturskyddsföreningen har en annan åsikt

Naturskyddsföreningen lät Kantar Sifo göra en undersökning i december 2020 om svenskarnas inställning till förändrat strandskydd. Undersökningen kom fram till att 60 % är emot en försvagning av strandskyddet och 75 % anser att det är bra om strandskyddet förstärks där exploateringstrycket är högt, som till exempel längs kusterna och i närheten av större tätorter.

Bakgrund

Konkreta planer på att ändra nuvarande strandskyddsbestämmelser i Miljöbalken har utretts och diskuterats under senare år. I januariöverenskommelsen 2019 fanns en punkt om att strandskyddsbestämmelserna skulle göras om i grunden genom en ökad differentiering. Man ville att det ska bli enklare att bygga strandnära i områden med lågt exploateringstryck. En utredning tillsattes som blev klar i december 2020 med betänkandet ”Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd ”. Den var på remiss hos flera hundra instanser fram till maj 2021 och regeringen lämnade i slutet av året en remiss till lagrådet med förslag på ny lagstiftning. Lagrådet slog ner på ett antal punkter men regeringen lade fram en proposition i riksdagen våren 2022. Den drogs dock tillbaka eftersom partierna inte kunde enas om förslagen.

Här kan du läsa vår beskrivning av varför strandskyddet finns och hur det fungerar.

Här kan du läsa ArkipeLagets tidigare publiceringar om planerna på ändrat strandskydd.